วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI ฐาน 2 😊💐🎉

วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI ฐาน 2 😊💐🎉