ผลงานวิจัยนักศึกษา ปีการศึกษา2560

ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560

ชื่อนักศึกษา ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต D.P.A.
1.นางสาวถนอมศรี สิทธิเดช การมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
2.นายธนเดช สอนสะอาด การจัดการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงให้มีความสุขมวลรวมในการทำงาน กรณีศึกษาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในราชการไทย
3.นายธนพันธุ์ พูลชอบ
4.นายวิวัฒน์  กรมดิษฐ์ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนรอบนิคมอุตสาหกรรม: กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
5.นางสาวแวววรรณ ก้องไตรภพ
6.นางสุภาวดี  พนัสอำพน
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.
7.นางสาวกชพรรณ  รักเกื้อ
8.นางสาวกนกวรรณ คำประเสริฐ ความพึงพอใจในการใช้ศูนย์บริการทรูช้อป และเอไอเอสช้อป
9.นางสาวกรวิการ์ แสนหาญ การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจที่มีต่อการตัดสินใจ ของผู้เข้าใช้บริการร้านกาแฟพรีเมี่ยมด้วยแบบจาลอง ACSI
10.นางสาวกรัณฑรัตน์ ทาบทอง
11.นางสาวกฤตยา โต๊ะนาค
12.นายกีรติ ศรีปราโมช การยอมรับเทคโนโลยีและการใช้บริการทีวีออนไลน์ : ศึกษาเปรียบเทียบ Netflix กับ Iflix
13.นางสาวกุหลาบ วงศ์แสง
14.นายจักรกฤช  คำประเสริฐ ความพึงพอใจในการใช้บริการทรู อินเทอร์เน็ต และซี อินเทอร์เน็ต
15.นางสาวจันทิมา  ทองอร่าม การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คส์ เซ็นเตอร์ และร้านหนังสือนายอินทร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
16.นางสาวจารุวรรณ เมืองวิลัย
17.นางสาวจุฑารัตน์ ทองพูล
18.นางชนัญญา ตะโกนา ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมการค้าภายในและสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
19.นางสาวชนัญญา สกุนา ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ เคทีบีเน็ตแบงค์ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20.นางสาวชนานิศ ฮานาฟี การประเมินผลการดาเนินงานในการใช้บริการธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
21.นางสาวชยิสรา  อินทัสสกุล การกากับดูแลกิจการที่ดีกับความสนใจลงทุนในหลักทรัพย์อาเซียนสตาร์ ของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
22.นางสาวชลธิชา มูลจักร์ ความพึงพอใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในบ้านของผู้รับบริการ ในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ผู้ใช้บริการ ทีโอที ทรู เอไอเอส และ 3บีบี
23.นายชลนที ราชรุจิทอง ภาพลักษณ์องค์กร คุณภาพบริการและส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม และดิ เอ็มโพเรี่ยม
24.นางสาวชลลัดดา ชัยคตร์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อการให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
25.นางสาวฐิติพร ทิมประเทือง การรับรู้คุณภาพและความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารเอกชน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) กับธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
26.นายฐิติพัฒน์ พันบูระ
27.นางสาวฐิติมา จันทร์อุดร การรับรู้คุณภาพกับความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
28.นางสาวณธญา  ปรางภรพิทักษ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมนาฬิกาข้อมือสมาร์ทวอทช์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
29.นางสาวณัฐชุตา ชาติแดนไทย
30.นายณัฐพล ดวงตา
31.นายณัฐพล  เริ่มฤดี
32.นายณัฐพล  วางาม
33.นางสาวดาราพร ปัญญาแสง
34.นางสาวดุษฎี  พงษ์ทรัพย์ การรับรู้คุณภาพกับการพึ่งพอใจในการใช้บริการ:กรณีศึกษา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร โรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลวิชัยยุทธ
35.นายเดชยุต ทองเพชรนิล ความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) กับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
36.นางสาวทิพมล  ศรีอุทัย คุณภาพกาไรในมุมมองของนักลงทุนต่อหลักทรัพย์อาเซียนสตาร์ของกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน
37.นางสาวธนนันท์ กัววิกกัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสอบใบอนุญาตผู้แนะนาการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
38.นายธนวันต์ วงษ์ดียิ่ง ความพึงพอใจต่อการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง (เขตบางขุนเทียน)
39.นางสาวธนัดดา ต้นสกุลประเสริฐ
40.นางสาวธนาภรณ์ เร่งเพียร
41.นายธนุส  อ่อนปุก มุมมองความภักดีกับความพึงพอใจในการใช้บริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลวิชัยเวชกับโรงพยาบาลมหาชัย
42.นางสาวธัญรัตน์ สายพวงแก้ว
43.นางสาวนงนภัส เสาวลักษณ์จินดา
44.นายนพรัตน์   บุญมี ความพึงพอใจของผู้ที่ซื้องานประติมากรรมและจิตรกรรมภาพเขียน ในเขตกรุงเทพมหานคร
45.นางสาวนฤมล คมสัน
46.นางสาวบุษบง สุริวงศ์ การรับรู้คุณภาพกับความภักดีของการให้บริการธุรกิจโรงแรมในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
47.นายประมุข    ศักดิ์สกุลสูง
48.นางสาวปรียานุช  เปี่ยมสุขใส
49.นางสาวปิยะดา  นวลใส ความพึงพอใจของผู้ใช้สินค้าและบริการ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ และ เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์
50.นางสาวพรนรา  เสาวลักษณ์สกุล ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด และบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จากัด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
51.นายพฤศหิรัญย์ น้อยวงศ์ การศึกษาความพึงพอใจกับความภักดีของการให้บริการธุรกิจโรงแรมติดชายหาดในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
52.นางสาวพัชรินทร์ แก่นจันทร์
53.นางสาวเพชรรัตน์  บุรีรัตน์ ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้สินค้า และ ใช้บริการ ร้านบู๊ทส์ และ ร้านวัตสัน
54.นายเพทาย พานทอง
55.นางสาวภัทรพรรณ  ศรีรุ้ง
56.นางเยาวเรศ   เคลเมอร์
57.นางสาวรัตนาภรณ์   บุญมี ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดใจเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นจองคิวล่วงหน้า (QueQ) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
58.นางสาวรุ่งทิวา แย้มสิงห์
59.นางสาวรุ่งนภา แก้วอยู่
60.นายรุ่งแสง คริษฐานุสรณ์
61.นางสาวเลิศลักษณา ราชากรกิจ
62.นายวงศธร งามเอนก มุมมองคุณภาพกับความภักดีของการใช้ผลิตภัณฑ์รักษาแผลเป็น : กรณีเปรียบเทียบ คลีนาสการ์ ซี เจล กับ ผลิตภัณฑ์คู่แข่งในท้องตลาด
63.นายวรชัช วัชราไทย ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
64.นายวรเมธ เนียมสุวรรณ
65.นางสาววรางค์ศิริ โคกแพ ความพึงพอใจของผู้ใช้ธุรกรรมทางการเงินที่รับบริการ กรณีศึกษา ธนาคารเกียรตินาคิน กับ ธนาคารทิสโก้ในเขตกรุงเทพมหานคร
66.นางสาววราภรณ์  หมีเงิน ความพึงพอใจในการใช้บริการกับการรับรู้คุณภาพของธนาคาร กรณีศึกษา ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) และ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
67.นางวรุณทิพย์  บัวคล้าย
68.นายวัฒนา  โฆษทินกร
69.นายวันชนะ   จันทร์ฉาย ความคาดหวังกับความภักดีของการให้บริการธุรกิจโรงแรมของหน่วยงานภาครัฐ : กรณีศึกษาโรงแรม ก. และโรงแรม ข.
70.นางสาววันดี  ศรีสำอางค์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์ ในเขตกรุงเทพมหานครด้วยแบบจำลอง ECSI
71.นางสาววัลลภา ปู่แตงอ่อน ผลของการรับรู้คุณภาพกาไรต่อความตั้งใจในการลงทุนในหลักทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา.จากัด (มหาชน).และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
72.นางสาววิภาพร  ปากพลีนอก ความพึงพอใจในการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์บนแอพพลิเคชันช้อปปี้ ของผู้บริโภคในประเทศไทย
73.นายวีระเกียรติ์ ราษฎร์สกล ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีต่อการให้บริการธุรกิจโรงแรม 5 ดาว
74.นายวีระยุทธ  คุปตานนท์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการแอพพลิเคชันของ สานักพิมพ์วิบูลย์กิจ และ สยามอินเตอร์คอมิกส์
75.นางสาวศนิษา   สัมพคุณ
76.นางสาวศรีสุดา  กิ่งวิชิต มุมมองการกากับดูแลกิจการที่ดีและคุณภาพกาไรของหลักทรัพย์อาเซียนสตาร์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
77.นางสาวศศิณัฏฐ์ ฉัตรนพคุณ
78.นางสาวศันสนีย์ อ่ำสกุล ความพึงพอใจของผู้เสียภาษีในการรับเงินคืนผ่านพร้อมเพย์และเช็ค : กรณีศึกษาในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
79.นายศุภณัฐ  เอี่ยมภิรมย์ ความพึงพอใจในการใช้สินค้าและบริการของ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด และ บริษัท บุญถาวร เซรามิค จำกัด
80.นางสาวศุภวรรณ  ทีทำมา
81.นางสาวสมถวิล แป้นลาภ
82.นางสาวสราญรัตน์  แก้วสิมมา
83.นายสิทธิพล   แซ่ลิ้ม
84.นางสาวสิริลักษณ์ รัตนโภคา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี
85.นางสาวสุชาดา  นฤอาภา ความพึงพอใจกับความภักดีในการให้บริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลเลิดสินกับโรงพยาบาลกลาง
86.นางสาวสุภัทรา อินทร์คำ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : เปรียบเทียบระหว่างวี ฟิตเนส โซไซตี้ และฟิตเนส เฟิรส์ท สุภัทรา อินทร์คา การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา 2560 ลิข
87.นางสาวสุภาวดี  มะณีวงค์ การรับรู้คุณภาพกาไรและการกากับดูแลกิจการที่ดีต่อความตั้งใจในการลงทุนในหลักทรัพย์อาเซียนสตาร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
88.นางสาวสุริวัสสา วงศธรเวโรจน์ ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีต่อการให้บริการธุรกิจธนาคาร : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) และธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
89.นางสุวัจนา หนูในน้ำ
90.นางสาวอภิญญา กิจพยุง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อการให้บริการสินเชื่อรถยนต์ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน
91.นางสาวอมรพิศ  ปานเหม ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลยันฮี และโรงพยาบาลพระรามเก้า
92.นางสาวอรชพร   สุขแจ่ม
93.นางสาวอรวรรณ แดงเลือด
94.นางสาวอังคณา   ศิลปี
95.นางสาวอาภารัตน์ ศรีวิเชียร ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความยั่งยืนกับผลการดาเนินงาน กรณีศึกษา กลุ่มธุรกิจพลังงาน
96.นางสาวอารีวรรณ  ปริกัมศิล
97.นางสาวอุมาพร  คลี่เกษร การรับรู้คุณภาพกาไรกับความตั้งใจในการลงทุนหลักทรัพย์อาเซียนสตาร์ ของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต M.P.A.
98.นายกฤษณะ  ชมเสือ
99.นางสาวกันยา ไพรวัลย์      
100.นายกิตติภูมิ   วงศ์คำสาย
101.นายจำนงค์  แสงเงิน การมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
102.นางสาวจิณณ์พัชร์ ภูมิชัยศรี
103.นางสาวฉันท์สุมน ไทยทวี  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารและจัดการน้้าของชุมชนบ้านศาลาดิน ต้าบลมหาสวัสดิ์ อ้าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
104.นายโชติพัฒน์ บุญเทศ การรับรู้ของประชาชนในการนานโยบายการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
105.นายณัฐกร ปิยจันทร์
106.นายทวีศักดิ์   จุลเนียม
107.นางสาวทิฆัมพร สกุลทอง คุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าที่มารับบริการปรับโครงสร้างหนี้ของโครงการ SMEs บัญชีเดียว ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาสมุทรสาคร
108.นางสาวธัญรดี ศรีศักดิ์สกุลชัย
109.นางสาวนพวรรณ ธิติมงคล  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
110.นางนิศา ศรเฉลิม
111.นายประดิษฐ สิมาจารย์       มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดราชบุรี
112.นายปรัชญา ประกอบพันธุ์ คุณภาพในการให้บริการออกใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 9 สำหรับแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
113.นางสาวพรรณพิลาส แก้วคำ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองตาแต้ม อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
114.นางสาวพรศิริ งามขำ
115.นายพุฒิพัฒน์ เพชรสิทธิพงษ์ ความสาเร็จของการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
116.นางสาวภคพร พ่วงสวัสดิ์
117.นายภัทรดนัย สมศรี
118.นายยศพล ศรีสุวรรณ ความพร้อมในการปฏิบัติตามนโยบายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ของผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
119.นางยุพาพร นาคทอง 
120.นางสาวเยาวนารถ ทัดเรณู
121.นายรุ่งเกียรติ ณ นคร  การจัดการศาสนสมบัติวัดในพื้นที่อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
122.นางสาววิชชุดา ยอดย้อย
123.นางวิมลพรรณ เพชรดีศรีสมบัติ
124.นายวิระดี สายสกล
125.นายวิโรจน์  บุญเย็น นโยบายของรัฐในการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนเผ่าปาเกอญอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
126.นายสรรพวัต มธุรพจน์       ความคุ้มค่าของโครงการพัฒนาบุคลากรสาหรับพรรคการเมืองของ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
127.นายสราวุธ ภุมรินทร์
128.นางสาวสริญญา ไววิ่งรบ  ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
129.นางสุพัชรธิดา ณ นคร  บทบาทของพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนจังหวัดราชบุรี
130.นายเสกสรร  ตันติวนิช 
131.นายหาญณรงค์ คำนิ่ม
132.นางสาวเหมนารา ตระกูลกำเหนิดเหมาะ  ความพร้อมด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
133.นางสาวอรพินทร์ อิ่มทั่ว 
134.นางสาวอังคนา ปิ่นพงษ์ 
135.นายอานนท์   กาญจนภิญพงศ์ 
136.นางสาวอิศรา เรืองขจร
140.ว่าที่ร้อยตรีชัยวุฒิ เนตรประไพ ประสิทธิผลการจัดการของสถานีรถไฟหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
141.ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บือซา 
142.สิบเอกยุทธพงศ์ ริยะสาร
143.สิบตรีวิโรจน์ เนียมแสง

ณ วันที่ 22 ต.ค. 61  @saii