Why RCIM

 ในสังกัดของมหาวิทยาลัย
ได้รับการรับรองจาก
สกอ. กพ.
เสริมสร้างทักษะ
สำหรับผู้บริหารที่ทันสมัย
และมีจริยธรรม
มีความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้
เพียบพร้อมด้วยคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพและประสบการณ์
ส่งมอบความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมเตรียมความพร้อมก่อนเข้่สู่ภาคสนาม