บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)

           ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ และสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับกับการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

จุดเด่น
• ทีมอาจารย์ผู้สอน มีความรู้และประสบการณ์สอนจากสถาบันการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ลึกซึ่งทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
• 
นอกจากวิชาที่เรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว การทำดุษฎีนิพนธ์ของ DBA RCIM วางแผนให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์เพื่อรับคำปรึกษา โดยจัดเป็นลักษณะ workshop เป็นกลุ่ม เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาจบตามเวลาที่กำหนด
• ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา เป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET CMRI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
• ปริญญาตรงสาขา อาจารย์ประจำในสาขาบริหารธุรกิจ เช่น บัญชี การตลาด การจัดการ ทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การเงิน เป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปยื่นขอทุนการศึกษาจากต้นสังกัดได้ตรงสาขาวิชาที่ประจำอยู่

• เครือข่ายศิษย์เก่าคอยสนับสนุนและให้กำลังใจและคำแนะนำแนวทางการศึกษากับนักศึกษา
• 
สนับสนุนการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ อาจารย์สนับสนุนให้นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติได้
อย่างมั่นใจ
• 
เวลาเรียน เสาร์-อาทิตย์
• 
เรียนที่ศาลายา การเดินทางสะดวก จอดรถสะดวกสบาย
• 
ทีมเจ้าหน้าที่ สดใส จิตใจบริการ ช่วยเหลือปัญหาให้กับนักศึกษา

สแกน QR Code
ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร
คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
 รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา  ผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์  ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
 ผศ.ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ  ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์  ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
 ผศ.ดร.พงษ์ วิเศษสังข์  ผศ.ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์  ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย
 ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ  ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช  ดร.กุลกัลยา พระยาราช
 ดร.มณเฑียร สติมานนท์  ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์  ดร.พาสน์ ทีฆทรัพย์

รายละเอียด
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

Doctor of Business Administration
ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี

แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

รายละเอียดเอกสารโครงสร้างหลักสูตร DBA ปี 2559 คลิกที่นี่ค่ะ
(1) แผนการศึกษาแบบ 1.1

ภาค/ปีการศึกษา ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคฤดูร้อน
 ปีที่ 1 วิชาบังคับ :
1.ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
และจริยธรรม
สอบวัดคุณสมบัติ ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)
 ปีที่ 2 ดุษฎีนิพนธ์ (12 หน่วยกิต) ดุษฎีนิพนธ์ (12 หน่วยกิต) ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)
 ปีที่ 3 ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)  –

(2) แผนการศึกษาแบบ 2.1

ภาค/ปีการศึกษา ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคฤดูร้อน
 ปีที่ 1 วิชาบังคับ :
1.ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
และจริยธรรม
2.การวิเคราะห์ธุรกิจเชิง
ปริมาณ
3.การวิจัยการสำรวจขั้นสูง
วิชาเลือก (1)
วิชาเลือก (2)
สอบวัดคุณสมบัติ
ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)
 ปีที่ 2 ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)
 ปีที่ 3 ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)  –

หมวดวิชาเลือก (Specialization) 6 หน่วยกิต
• กลุ่มวิชาบัญชี
• กลุ่มวิชาการจัดการ
• กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
• กลุ่มวิชาการตลาด
• กลุ่มวิชาผู้ประกอบการวิสาหกิจ
• กลุ่มวิชาการจัดการนวัตกรรม
• กลุ่มวิชาการเงิน
• กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ

ค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาเอกตลอดหลักสูตร 3 ปี

ภาคเรียน รายละเอียดค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนตามหลักสูตร ค่าบำรุง
การศึกษา
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา ค่าบำรุง
ห้องสมุด
รวม ค่าการสอบ
ภาคเรียนที่ 1  90,000  5,000  5,000  300  1,500  101,800 1.สอบวัดคุณสมบัติ
=15,000 บาท
2. สอบเค้า
โครงวิจัย
=20,000 บาท

3.ค่าสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
=20,000 บาท        
ภาคเรียนที่ 2  90,000  5,000      1,500  96,500
ภาคฤดูร้อน
ที่ 1
 50,000  5,000      1,500  56,000
ภาคเรียนที่ 3  90,000  5,000      1,500  96,500
ภาคเรียนที่ 4  90,000  5,000      1,500  96,500
ภาคฤดูร้อน
ที่ 2
 50,000  5,000      1,500  56,000
ภาคเรียนที่ 5  90,000  5,000      1,500  96,500
ภาคเรียนที่ 6  90,000  5,000      1,500  96,500
 รวมค่าลงทะเบียน 696,300 รวมค่าการสอบ 55,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 751,300 บาท

ขั้นตอนการศึกษาหลักสูตรบริหารดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)

ภาคที่  1 (ปีการศึกษาที่ 1) ผลลัพธ์การศึกษา
 ระยะเตรียมการวิจัย ศึกษา 3 วิชา คือ
1.ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและจริยธรรม
2.การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ
3.การวิจัยการสำรวจขั้นสูง
นักศึกษามีหัวข้อดุษฎีนิพนธ์
ภาคที่ 2  (ปีการศึกษาที่ 1) ผลลัพธ์การศึกษา
 ศึกษาวิชาเลือก 2 วิชา
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
นักศึกษามี Draft Proposal (3 บท)
ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษาที่ 1) ผลลัพธ์การศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์(6 หน่วยกิต) นักศึกษามี Proposal
ภาคที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 2) ผลลัพธ์การศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์(6 หน่วยกิต) สอบและปรับปรุงงาน Inception Proposal 3 บท (สอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับรองศาสตราจารย์หรือปริญญาเอกภายนอก
2 ท่าน เพื่อสอบผ่าน 6 หน่วยกิต)
ภาคที่ 2 (ปีการศึกษาที่ 2) ผลลัพธ์การศึกษา
 ดุษฎีนิพนธ์(6 หน่วยกิต) Research Workshop โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และปรับปรุงงาน  Inception Proposal
3 บท
ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษาที่ 2) ภาคเรียนที่ 1(ปีการศึกษาที่ 3)
 ดุษฎีนิพนธ์(6 หน่วยกิต) Research Workshop โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และปรับปรุงงาน  Inception Proposal
3 บท

กรณีที่ลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตร ปริญญาเอก แล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในอัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 50,000 บาทจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา 

ใส่ความเห็น