รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต MPA & DPA)

สังคมยุคใหม่ที่ต้อง “รอบรู้ รู้เร็ว รู้ทัน” พร้อมทั้งต้องมี “ทักษะ” “ระบบความคิด” ตลอดจน “เทคนิคกลยุทธ์”
เพื่อเตรียมพร้อมกับ “สังคมโลกยุคใหม่”

จุดเด่น
• สามารถเรียนต่อเนื่องทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก หรือเรียนเฉพาะปริญญาโท
• สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพและมากประสบการณ์
• เนื้อหาการสอนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน
• เน้นการเป็นผู้บริหารที่ทันสมัย เข้าใจโลก รู้จริง และนำไปปฏิบัติได้จริง
• มีศึกษาดูงานการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
• สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และความสามารถของบัณฑิตที่เป็นที่ยอมรับของสังคม
• คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
• เส้นทางสู่ความสำเร็จ เพียง 18 เดือน (จบเร็วภายใน 18 เดือน) เปิดสอน พื้นที่ศาลายา และพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล
     • ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์
     • ภาคค่ำ เรียนวันอังคารและพฤหัสบดี

สแกน QR Code
ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร
คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
ศ.ดร.ธีรภัทธ์ เสรีรังสรรค์ ศ.ดร.สร้อยตระกูล อรรถมานะ ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
พลตำรวจตรีหญิง ศ.ดร. นัยนา เกิดวิชัย รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล รศ.ดร.ปรีชา หงส์ไกรเลิศ
รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว
รศ.ดร.ดำรงศักดิ์ จันโททัย ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช ผศ.ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์
ผศ.ดร.รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง พลเอก ดร. ยอดยุทธ บุญญาธิการ พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์
นอ.ดร.อัมพร เพ็ชราช ดร.สมเจตน์ พันธุโฆษิต ดร.ชอบวิทย์ ลับไพรี
ดร.พรสรร โรจนพานิช ดร.รัชฎา จิวาลัย ดร.ดนุวัติ สาคริก
ดร.ไกร บุญบันดาล ดร.วิทยา เจียรพันธุ์ ดร.พรชัย ฐีระเวช

รายละเอียด
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Master of Public Administration and Doctor of Public Administration
ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ครึ่ง

รายละเอียดเอกสารโครงสร้างหลักสูตร M.P.A. ปี 2558 คลิกที่นี่ค่ะ
แผนการศึกษาปริญญาโท 1 ปีครึ่ง

 • แนวคิดและทฤษฎีด้านรัฐประศาสนศาสตร์
 • การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณะ
 • ระเบียบวิธีวิจัยและการใช้สถิติ
 • แผนที่นำทางวิทยานิพนธ์
 • การบริหารและจัดการเศรษฐกิจของรัฐ
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบในภูมิภาคอาเซียน
 • สัมมนาปัญหาพิเศษด้านรัฐประศาสนศาสตร์
 • การเมืองและการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี
 • กระบวนทัศน์ของนวัตกรรมการบริหารจัดการสาธารณะเชิงยุทธศาสตร์ระดับสูง
 • สัมมนานวัตกรรมการบริหารจัดการรัฐกิจเพื่อองค์กรสมัยใหม่
 • การศึกษาอิสระ หรือวิทยานิพนธ์

แผนการศึกษาต่อเนื่องปริญญาเอก 2 ปี

 • ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
 • ดุษฎีนิพนธ์ (การออกแบบวิจัย)
 • ดุษฎีนิพนธ์ (เค้าโครงงานวิจัย)
 • ดุษฎีนิพนธ์ (การสอบป้องกัน)
 • ดุษฎีนิพนธ์ (การขัดเกลา)

ค่าลงทะเบียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.P.A.) แบ่งชำระเป็น 2 แบบดังนี้
แบบที่ 1 เหมาจ่ายรายภาคเรียนดังนี้

ภาคเรียน

รายละเอียดค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน
ตามหลักสูตร
ค่าบำรุง
การศึกษา
ค่าขึ้นทะเบียน
นักศึกษา
ค่าบัตรประจำตัว
นักศึกษา
รวม หมายเหตุ
ภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 1 30,500 5,000 5,000 300  40,800 * การลงทะเบียน
ให้ชำระก่อนวัน
เปิดภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีที่ 1 35,000  5,000  40,000
ภาคฤดูร้อน 25,000  5,000  30,000
ภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 2 35,000  5,000  40,000
รวมค่าลงทะเบียน 150,800 

แบบที่ 2 แบ่งชำระรายเดือนจำนวน 15 เดือน ดังนี้

เดือนที่

รายละเอียดค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน
ตามหลักสูตร
รวม
เดือนที่ 1 10,800  10,800
เดือนที่ 2 – 18 10,000  140,000
รวมค่าลงทะเบียน  150,800

ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (M.P.A.&D.P.A.)

 

ภาคเรียน

รายละเอียดค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนตามหลักสูตร ค่าบำรุง
การศึกษา
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา ค่าบำรุง
ห้องสมุด
รวม ค่าการสอบ
ภาคเรียนที่ 1
ปีที่ 1
86,600 5,000 5,000 300 1,500 98,400 1.สอบวัดคุณสมบัติ
=15,000 บาท
2.สอบการออกแบบวิจัย
=15,000 บาท
3.สอบเค้าโครงวิจัย
=15,000 บาท      
4.สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 
=30,000 บาท     
ภาคเรียนที่ 2
ปีที่ 1
86,600 5,000     1,500 93,100
ภาคฤดูร้อน 38,000 5,000     1,000 44,000
ภาคเรียนที่ 1
ปีที่ 2
86,600 5,000     1,500 93,100
ภาคเรียนที่ 2
ปีที่ 2
86,600 5,000     1,500 93,100
ภาคฤดูร้อน 38,000 5,000     1,000 44,000
ภาคเรียนที่ 1
ปีที่ 3
86,600 5,000     1,500 93,100
ภาคเรียนที่ 2
ปีที่ 3
86,600 5,000     1,500 93,100
ภาคเรียนที่ 1
ปีที่ 4
86,600 5,000     1,500 93,100
                                                                                                รวมค่าลงทะเบียน 745,000 รวมค่าการสอบ      75,000 บาท        
รวมทั้งสิ้น   820,000  บาท

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคค่ำ) แบ่งชำระได้ดังนี้

เดือนที่

รายละเอียดค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน
ตามหลักสูตร
รวม
เดือนที่ 1 14,000 14,000
เดือนที่ 2 – 15 7,500  105,000
รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร  119,000

ขั้นตอนการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (M.P.A.&D.P.A.)

ภาคเรียนที่ 1 (ปีกรศึกษาที่ 1) ผลลัพธ์การศึกษา
ศึกษารายวิชาตามหลักสูตร 4 วิชา สอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตร
ภาคที่ 2  (ปีการศึกษาที่ 1) ผลลัพธ์การศึกษา
ศึกษารายวิชาตามหลักสูตร 4 วิชา สอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตร
ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษาที่ 1) ผลลัพธ์การศึกษา
ศึกษารายวิชาตามหลักสูตร 1 วิชา สอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตร
ภาคที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 2) ภาคที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 2)
(1) ศึกษารายวิชา ตามหลักสูตร 2 วิชา
– ระเบียบวิธีวิจัยและการใช้สถิติระดับสูง

– แผนที่นำทางดุษฎีนิพนธ์
(2) การศึกษาอิสระ
สอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตร
   – เสนอการศึกษาอิสระ
   – สอบประมวลความรู้
   – ผลการศึกษาอิสระสามารถนำไปใช้เป็น
    – ข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิต
ภาคเรียนที่ 2 (ปีกรศึกษาที่ 2) ภาคเรียนที่ 2 (ปีกรศึกษาที่ 2)
– สอบวัดคุณสมบัติ
– เสนอหัวข้อวิจัย
โดยนำผลงานจากการศึกษาอิสระใน
ระดับ
มหาบัณฑิตใช้เป็นหัวข้อสอบ

– ลงทะเบียนเป็นรายวิชา
(1) IPA 9401 ดุษฎีนิพนธ์
(การออกแบบวิจัย)ระยะเตรียมการสอบครั้งที่ 1 
มีการเรียนการสอน Research Design นำผลลัพธ์การศึกษา  Research Design 50 หน้า มาปรับปรุงใหม่
(ลงทะเบียน 12  หน่วยกิต)
สอบและปรับปรุงงาน Technical Proposal จนเสร็จเรียบร้อย
(สอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิระดับศาสตราจารย์ภายนอก 1 ท่าน รองศาสตราจารย์

1 ท่าน เพื่อสอบผ่าน  12 หน่วยกิต)
 ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษาที่ 2)
ที่นักศึกษาคนใดสอบไม่ผ่าน 12 หน่วยกิตแรก ต้องมีการสอบซ่อมจนผ่านเกณฑ์
ที่กำหนด มิฉะนั้นจะลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ในภาคที่ 3 จำนวน 12 หน่วยกิตไม่ได้ 

ในกรณีที่สอบผ่านแล้ว  นักศึกษาสามารถทำ Research Proposal  ล่วงหน้าได้
ตลอด 3 เดือน
 ภาคเรียนที่ 1 (ปีกรศึกษาที่ 3)  ภาคเรียนที่ 1 (ปีกรศึกษาที่ 3)
ระยะเตรียมสอบครั้งที่ 2
มีการเรียนการสอน Research Operation

นำผลลัพธ์การศึกษา
Research Proposal  3 บท มาปรับปรุงใหม่
(ลงทะเบียน 12 หน่วยกิต)
IPA  9402
สอบและปรับปรุงงาน  Inception Proposal 3 บท (สอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับศาสตราจารย์ภายนอก
1 ท่าน รองศาสตราจารย์
 1 ท่าน เพื่อสอบผ่าน 12 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (ปีกรศึกษาที่ 3) ภาคเรียนที่ 2 (ปีกรศึกษาที่ 3)
ระยะเตรียมสอบครั้งที่ 3
มีการเรียนการสอน Final  Research  Operation
(ลงทะเบียน  12  หน่วยกิต)
IPA  9403
การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (Completion Defense) 5 บท  (สอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับศาสตราจารย์ภายนอก 1 ท่าน รองศาสตราจารย์  1 ท่าน เพื่อสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 12 หน่วยกิต)
ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษาที่ 3)
ในกรณีที่นักศึกษาคนใดสอบไม่ผ่าน 12 หน่วยกิต ต้องมีการสอบซ่อมจนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้ช่วงภาคฤดูร้อน 3 เดือนในการปรับแก้ไข แล้วขอสอบใหม่
มิฉะนั้นนักศึกษาจะลงทะเบียน 12 หน่วยกิตสุดท้ายในภาคที่ 1 ปีการศึกษาที่ 3 เพื่อการขัดเกลาดุษฎีนิพนธ์ในขั้นสุดท้ายไม่ได้
ภาคเรียนที่ 1 (ปีกรศึกษาที่ 4) ภาคเรียนที่ 1 (ปีกรศึกษาที่ 4)
ระยะการขัดเกลาดุษฎีนิพนธ์
มีการเรียนการสอน การปรับแก้ไขเนื้อหา ภาษาและบรรณาธิการรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์
(ลงทะเบียน 12 หน่วยกิต)
1.ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
2.บทความได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการวิจัย

3.มีการเสนอ proceeding paper ในการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ

ใส่ความเห็น