บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration , M.B.A.)
สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการ  พัฒนาภาวะผู้นำ  เพิ่มประสบการณ์   สู่สถานประกอบการชั้นนำ

รายละเอียด
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration (M.B.A.)
ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
• เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
• เรียนวันเสาร์ (วันเดียว)
• ชำระค่าเรียนเป็นงวดได้
• เปิดสอน พื้นที่ศาลายา และพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล
     • ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์
     • ภาคค่ำ เรียนวันอังคารและพฤหัสบดี

จุดเด่น
 สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการ : ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ วางแผนเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม วางแผนการบริหารจัดการ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการด้านบริหารธุรกิจ
• 
พัฒนาภาวะผู้นำ : สร้างบุคลิกภาวะผู้นำ บทบาทหน้าที่  ทักษะ การวางแผน คุณธรรมจริยธรรมของผู้นำ และการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการบริหารความขัดแย้ง
• 
เพิ่มประสบการณ์ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง และประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ความหลากหลายอาชีพที่น่าสนใจ โดยการศึกษาดูงาน
• 
สู่สถานประกอบการชั้นนำ : เป็นที่ยอมรับในศักยภาพในการบริหารจัดการ รอบรู้ทางด้านการตลาดยุคใหม่ การบัญชี  การเงิน การบริหารบุคคล ทันเทคโนโลยี สามารถสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนให้สถานประกอบการได้
• 
Network M.B.A. : เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น ร่วมสถาบัน คณาจารย์ ทั้ง 3 พื้นที่ (พื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข  พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)  สถานประกอบการที่ได้ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายการดำเนินธุรกิจ (ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมการสร้างธุรกิจ,SMEs สนับสนุนการเริ่มประกอบธุรกิจใหม่ Startup)
• 
Digital Media Application : การจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้การพัฒนา ประสบการณ์การตลาดแบบก้าวไกล โดยสนับสนุนการเรียนรู้จัดการติดต่อสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ และการใช้ Digital Media   เพื่อการสื่อสาร
• 
บรรยากาศการเรียน : สร้างการเรียนรู้ ความร่วมมือ การให้ความช่วยเหลือ อบอุ่นดูแลเหมือนดั่งครอบครัว การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง และประสบผลสำเร็จในการบริหารธุรกิจ
• 
สู่ความสำเร็จ : อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยให้ผู้เรียนสามารถจบได้ตามกำหนดระยะเวลา

สแกน QR Code
ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร
คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา รศ.ดร.สิปปภาส พรสุขสว่าง รศ.ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก
รศ.ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม รศ.ดร.ไพรัช ถิ่นธานี รศ.ดร.พิภพ วชังเงิน
รศ.ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน รศ.ศุภกิจ ศรีกาญจนา รศ.สมยศ นาวีการ
รศ.วิทยา ด่านธำรงกูล รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล รศ.สมพล ทุ่งหว้า
ผศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์ ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
ผศ.ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์ ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์
ผศ.โอภาศ โสตถิลักษณ์ ผศ.วิภาดา ตันติประภา ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล
ดร.ชัชวาล แสงทองล้วน ดร.สุรัตน์ โคอินทรางกูร ดร.จรัสพรรณ องหุนันทกุล
ดร.ทวีศักดิ์ รักยิ่ง ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ดร.สร้อยบุปผา สาตร์มูล
ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย
ดร.มานะ นิมิตมงคล ดร.สุภาพร เพ่งพิศ ดร.ภคมน  โภคะธีรกุล
อ.วรมิตร ครุฑโต อ.พงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ อ.สิตางศุ์ จุลชาต
อ.ณภัค ภัคคิโรจน์ อ.พรชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ อ.อดุลย์ โชตินิสากรณ์
อ.วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์


แบ่งวิชาเอกออกเป็น 4 กลุ่มวิชา คือ
1. การจัดการเชิงนวัตกรรม (Innovation Management)

2. การบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting )
3. การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing )
4. การเงินเชิงนวัตกรรม (Innovative Finance)

ประเภทของหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่ศึกษารายวิชา การค้นคว้าอิสระและสอบประมวลความรู้

โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียดเอกสารโครงสร้างหลักสูตร M.B.A. ปี 2560 คลิกที่นี่ค่ะ
แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต จำแนกดังนี้

รายละเอียด  จำนวนหน่วยกิต
1. วิชาปรับพื้นฐาน
2. วิชาบังคับ 18
3. วิชาเอก 6
4. วิทยานิพนธ์ 12
5. วิชาเลือก
รวม 36

แผน ข จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต จำแนกดังนี้

รายละเอียด  จำนวนหน่วยกิต
1. วิชาปรับพื้นฐาน
2. วิชาบังคับ 18
3. วิชาเอก 6
4. วิชาการค้นคว้าอิสระ 6
5. วิชาเลือก 6
รวม 36

ค่าลงทะเบียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) แบ่งชำระเป็น 2 แบบดังนี้
แบบที่ 1 เหมาจ่ายรายภาคเรียนดังนี้

 

ภาคเรียน

รายละเอียดค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน
ตามหลักสูตร
ค่าสมัคร
สอบคัดเลือก
ค่าบัตรประจำตัว
นักศึกษา
รวม
ภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 1 48,000 500 300  48,800
ภาคเรียนที่ 2 ปีที่ 1 40,000      40,000
ภาคเรียนที่ 3 ปีที่ 1 40,000      40,000
ภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 2 40,000      40,000
ภาคเรียนที่ 2 ปีที่ 1 20,000      20,000
รวมค่าลงทะเบียน  188,800

แบบที่ 2 แบ่งชำระรายเดือนจำนวน 18 เดือน ดังนี้

เดือนที่

รายละเอียดค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน
ตามหลักสูตร
ค่าสมัคร
สอบคัดเลือก
ค่าบัตรประจำตัว
นักศึกษา
รวม
เดือนที่ 1 18,000 500 300  18,800
เดือนที่ 2 – 18 10,000      170,000
รวมค่าลงทะเบียน  188,800

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคค่ำ) แบ่งชำระได้ดังนี้

เดือนที่

รายละเอียดค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน
ตามหลักสูตร
รวม
เดือนที่ 1 14,000 14,000
เดือนที่ 2 – 19 7,500  135,000
รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร  149,000

สามารถสอบถามรายละเอียดการศึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์
พื้นที่ ศาลายา 02-441-6067 หรือ 092-442-8000
พื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล 092-442-7000