รู้จัก RCIM

ประวัติและความเป็นมาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
                 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ก่อตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552เป็นหน่วยงานภายในมีฐานะเทียบเท่าคณะมีชื่อว่า “วิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร์ (Rajamangala Rattanakosin College of Innovative
Management (R-CIM)” ต่อมาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ได้มีการแก้ไขชื่อเป็น “วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (College of Innovation Management)” โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกควบคู่กับการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา การให้บริการวิชาการและองค์ความรู้แก่สังคมประกอบการและชุมชน สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่ต้องการให้ เป็นวิทยาลัยแห่งสังคมประกอบการเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจและการจัดการภาครัฐ

          วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีการบริหารจัดการเป็นอิสระเพื่อความรวดเร็วและคล่องตัว แต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ การบริการวิชาการ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ อันนำไป
สู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้

  • เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในสังคมการประกอบการ
  • เพื่อผลิตงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าได้
  • เพื่อให้บริการวิชาการและองค์ความรู้แก่สังคมประกอบการและชุมชน
  • เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเป็นส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ประกอบด้วย
       – สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัย

       – ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

 

โดยมีหลักสูตรที่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน คือ

      1. ระดับปริญญาเอก
       –  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)
       –  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)

      2. ระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก
       –  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (M.P.A. & D.P.A.)

     3. ระดับปริญญาโท
       –  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

         หลักสูตรของวิทยาลัยมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาตร์
ตลอดจนการวิจัยชั้นสูง รวมทั้งเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

         การบริหารงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้พัฒนาและก้าวหน้าไปเป็นลำดับ ทั้งนี้เกิดจากการมี ส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัย ทำให้การบริหารงานของวิทยาลัยเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนงานของ
วิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ปณิธาน (Determination)
เป็นวิทยาลัยแห่งสังคมประกอบการเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจและการจัดการภาครัฐ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความหลากหลายสนองต่อความต้องการระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาวิชาชีพที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่สังคมการประกอบการ และการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม

2. บริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และศูนย์ข้อมูลทางธุรกิจ ที่สามารถถ่ายทอด
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมการประกอบการ

3. ให้บริการงานวิชาการแก่ชุมชนโดยเน้นแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ และมีคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

ค่านิยม (Value)
1. การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)
2. รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
1. มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. มุ่งรับใช้สังคมผู้ประกอบการ

สีประจำวิทยาลัย   สีชมพู

 คลิกดู ค่าสีชุดครุยของวิทยาลัย Code รหัส 219