ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2559

ชื่อนักศึกษา หน้าที่การทำงาน
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (นวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ) 
1.พระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
2.นายคมปภพ ตรีรัตนพันธุ์ อาชีพอิสระ
3.นายธเนศ  เก่งเกียรติชัย ปลัดเทศบาลตำบลหน้าพระลาน
4.นายภัทรวัต มหาภิรมย์ นักธุรกิจ
5.นายรัชชานนท์ ทองอร่าม รองนายก อบต.ศรีษะจรเข้ใหญ่
6.นายวัลลภ งามสอน ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพบนส่งทางบก
7.นายวีระชัย  โชคลาภานันต์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย
8.นางสาวศศิภา ปัญญาวัฒนาสกุล นักธุรกิจ
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
9.นางสาวชฎาณัฎฐ์ ปิยะวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
10.นายณพลพงษ์ เสาะสมบูรณ์ Purchasing Manager Ford Service (Thailand) Co., Ltd. 
11.นายวุฒิศักดิ์  เจริญวงศ์มิตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระดับ 6 ธนาคาร SME Bank 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
12.นางสาวกฤษตินา จันทร์หวร ธุรกิจส่วนตัว
13.นางสาวกัญจน์ภัส ชูผล วิศวกรขายโครงการ : บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
14.นายขจรยศ แก้วปู่วัด พนักงานจัดทำข้อมูล แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท BUSINESS SERVICES ALLIANCE., LTD
15.นายจรูญ อินทนาศักดิ์  
16.นายจิตรธวัช สุรการพินิจ ธุรกิจส่วนตัว
17.นางสาวจิตรานุช น้อยสุทธิกุล พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ตำแหน่ง บุคลากร หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา
18.นายจิรัฎฐ์ ชาญวิระเมธาธรณ์  
19.นางสาวจุฑารัตน์ จั่นจินดา หัวหน้าส่วนงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
20.นางสาวเจนจิรา ศรีงิ้วราย พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
21.นางสาวเจนจิรา ฉัตรนำเจริญ พนักงานธนาคาร – ธ.กสิกรไทยสาขาบางขุนเทียน
22.นางสาวชไมพร คงโพ นักวิชาการศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพมุข จักรวรรดิ
23.นายฐานันดร์ เกตุแก้ว โปรแกรมเมอร์ บริษัท clicknext เขตพญาไท
24.นางสาวณธษา กาญจนกันติกุล พนักงานบัญชี – บริษัท เอเพ็คทอยส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
25.นายณนทวัต หนูศิลา นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
26.นางสาวณัฐธิดา เนตรทิพย์  
27.นางสาวณัฐพร ใจคุณธรรม พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักบัญชี 5 การประปานครหลวง
28.นางสาวณัฐยา หัตถาพันธ์ พนักงานอาวุโส ธนาคารกรุงไทย
29.นายทวีพงศ์ สู่สวัสดิ์  
30.นายธณัฐชัย ผาคำ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ที่บริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31.นางสาวธนยา พร้อมมูล รองผู้จัดการฝ่ายบริหารสาขา 3 บมจ.อาคเนย์ประกันภัย
32.นายธนิษฐ์ ขจิตวรพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมสังคม บริษัท นํ้าตาลวังขนาย จํากัด
33.นางสาวนคภร ธนัตพรกุล เลขานุการผู้บริหาร โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
34.นางสาวนงลักษณ์ ใจซื่อ  
35.นางสาวนภาพร สูนาสวน พนักงานมหาวิทยาลัย มทร.รัตนโกสินทร์
36.นางสาวนรินทิพย์ คำเนตร  
37.นางสาวนันทพร คงดารา ธุรกิจส่วนตัว
38.นายนิวัฒน์ พลพา นักวิชาการพัสดุ. มทร.รัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล
39.นางสาวเนตรนภา ปานโต พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
40.นางสาวบุษบา ชำนาญศรายุทธ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทโปรดิจีสท์ จำกัด
41.นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีปัญจางค์  
42.นางสาวเบญจมาศ ศรีอมรรัตนกุล นักวิชาการเงินและบัญชี ม.มหิดล
43.นางสาวปพิชญา มกรางกูร  
44.นางประภาพร ชั้นงาม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
45.นางสาวปรัษฐา ธรรมาภิปาลกุล  
46.นายปริวัฒน์ มีต้องปัน ผู้จัดการบัญชีคลังสินค้า บริษัท มิตรเจริญ คลังผลิตภัณฑ์ จำหน่ายปูนสำเร็จรูปตราเหรียญทอง
47.นางสาวปัทมา ขันโท พนักงานฝ่ายทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
48.นางสาวปัทมาวดี บุญซ้วน ธุรกิจส่วนตัว เกี่ยวกับท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี
49.นางสาวปาลี คล้ายเพชร ธุรกิจส่วนตัว P.S.V. รับผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งเครื่องประดับทุกชนิด
50.นางสาวปุณชญา อรรถการพงษ์  
51.นางสาวพเยาว์  สายทองสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกกังวล หัวหิน
52.นางสาวพชรมน  หงษ์ทองมี เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออก Sharp manufacturing Thailand Co.,Ltd.
53.นางสาวไพลิน เรือนมูล พนักงานบัญชี บริษัทกรีนโพรเท็คท์ จำกัด
54.นางสาวภัทรพร วันพิรัตน์   –
55.นางสาวภาวิณี พวงรอด พนักงานบัญชี-บริษัท ไทย ฮาเบล อินดัสเตรียล จำกัด
56.นายภูษนิศา จันทา เจ้าหน้าที่การบัญชี ฝ่ายการบัญชี บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่นานา
57.นางสาวมนทกานต์ พิระพงศ์ นักวิชาการศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพมุข จักรวรรดิ
58.นางสาวมินตรา จริยาภรณ์  
59.นางสาวรชิตา วรัตถ์ธนพิตญ์ รับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน สังกัดกองคลัง สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
60.นางรุ่งฉวี ทับคง  
61.นางสาววรรณวิภา จันทร์หอมกุล นักตรวจสอบภายใน ทำงานที่ คณะทันตแพทย์ศาตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
62.นางสาววราภรณ์ แทนสระน้อย นักจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จ.สุพรรณบุรี
63.นายวราวุธ ใจซื่อ  
64.นางสาววลัยลักษณ์ สุขคำ หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ บิ๊กซีบางปะกอก
65.นางสาววัลย์ลิกา จาตุประยูร เจ้าหน้าที่สวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด
66.นางสาววาริสา จันทรารัศมี  
67.นางสาววิชุตา นุ่มอุดม พนักงานบริษัทเอกชน (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี)-บริษัทไทย ฮาเบล อินดัสเตรียล จำกัด
68.นายวิศรุต เลาหเธียรประธาน    – 
69.นายศรายุทธ์ เพชรเกตุ นักวิชาการพัสดุ. มทร.รัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล
70.นายศักดินันท์ วงษ์สวัสดิ์  
71.นางสาวศิรารัศม์  เตชะดำรงค์วิจิตร กรรมการผู้จัดการบริษัท มิตรเจริญ คลังผลิตภัณฑ์ จำหน่ายปูนสำเร็จรูปตราเหรียญทอง
72.นางสาวศิริพร หนูน้อย  
73.นางสาวศิริพร มงคลรัตนาศิริ พนง.มหาวิทยาลัย ที่ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
74.นางสาวสกุลรัตน์ เดชณรงค์  
75.นายสิทธิพร หวานใจ  
76.นายสุทธิรักษ์ สุวรรณวงษ์  
77.นายสุพงศ์ สิทธิสมเรือง Marketing Executive โรงแรมนารายณ์
78.นางสาวสุพรรษา  พุ่มพวง เภสัชกร  โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
79.นายเสริมสุข เอื้อรัตนพงศ์ ธุรกิจส่วนตัว
80.นายหัสนัย กุรจินดา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย
81.นายอภิวัฒน์ คูณธรรมรัตน์ พนังงานบัญชี บริษัทคริสตอลลา จำกัด
82.นางสาวอรวรรณ พิมพ์สกุล   –
83.นางสาวอัจฉรา อัฏฏาลคุปต์ นักพัฒนาสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
84.นางสาวอัญมณี   อุดมถิรพันธุ์ ธุรกิจส่วนตัว 
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   (นวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ) 
85.นางสาวกชพรรณ โรจนวิทิตพงศ์ ธุรกิจส่วนตัว
86.นางสาวกันตินันท์ นกขุนทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนอบต.สามพระยา
87.นางสาวจินต์จุฑา จันทร์ประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
88.นางเจนจิรา เดชะรัฐ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) สำนักบริหารแรงงานต่างด้าวกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
89.นางสาวนารี เลิศพันธวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอ็น เอ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
90.นางสาวนิภาพรรณ ผิวอ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอบต.กุยเหนือ
91.นางสาวเนาวรัตน์ เหล่าวีระกุล เจ้าหน้าที่บัญชี   ซีพี ออลล์ ธุรกิจค้าปลีก
92.นางสาวบรรจง โตเปาะ นักวิชาการประกันสังคมสำนักงานประกันสังคม สมุทรสาคร
93.นางสาวผุสดี บุญมีรอด เลขานุการบริษัท แอบโซลูท ดิมเมอร์ จำกัด (สมุทรสาคร)
94.นางพลอยพรรณ  เชี่ยวชาญ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
95.นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
96.นางไพรินทร์ เล็กพูนเกิด เลขานุการ มหาวิทยาลัยมหิดล
97.นางสาวภัชชาวดี  ครุฑธา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล บ.เอกชน
98.นายลลิต กิจสมัคร บรรณาธิการ นิตยสาร Xtreme
99.นางสาววิไลวรรณ บัวชุม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี
100.นางสาววิไลวรรณ พ่วงทอง นักพัฒนาชุมชนอบต.ทับใต้
101.นายวิฑูรย์ เผือกผุด เจ้าพนักงานการเงินกรมที่ดิน
102.นายสายัณ หนูอินทร์ นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน กองโยธาและสิ่งแวดล้อม กรมราชทัณฑ์
103.นายสุชาติ อำนาจวิภาวี กรรมการผู้จัดการ บ.ร็อคฮีท
104.นางสาวสุภาพ กรุดนาค เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนอบต.ห้วยทรายเหนือ
105.นายสุวัฒน์ กันภูมิ หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป (พนักงานบริหารงานทั่วไป 8) การรถไฟแห่งประเทศไทย
106.นายอภิเดช แมลงไทย พนักงานบริษัท จีดีแอลพูลช้อพ จำกัด (หัวหิน)
107.นางสาวอลิสรา กังวล พนักงานต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สำนักธุรกิจสะพานพระปิ่นเกล้า
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
108.พันตำรวจโทวรพล  วสุธนะชัย รองผู้กำกับ ฝ่ายอำนวยการ 4 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
109.ว่าที่ร้อยตรีสุทธิโรจน์  ศิวฐานุพงศ์ ตำแหน่ง Art และ maintenance บริษัท ที ธนาชาต ควอลิตี้ ซัพพลาย จำกัด