ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ นักศึกษา

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง การประชุมวิชาการ / วารสาร
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
1.  นางสาวจุฑารัตน์   จั่นจินดา  ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านกาแฟสตาบัคส์ และร้านทัม เอ็น ทัมส์ คอฟฟี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  การประชุมวิชาการระดับชาติ
หัวข้องาน Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystes
วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
2.   นางสาวปุณชญา  อรรถการพงษ์  กลยุทธ์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณ์ตกแต่งเครื่องประดับของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร  การประชุมวิชาการระดับชาติ
หัวข้องาน Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystes
วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
3.  นางสาวเบญจมาศ  ศรีอมรรัตนกุล  ความพึงพอใจของใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร  การประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้องาน Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystes วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
4.  นายธนิษฐ์  ขจิตวรพันธ์  กลยุทธ์และปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลออร์แกนิค  การประชุมวิชาการระดับชาติ
หัวข้องาน Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystes
วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
5.  นางสาวอัญมณี  อุดมถิรพันธุ์  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อแพคเกจทัวร์ต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  การประชุมวิชาการระดับชาติ
หัวข้องาน Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystes
วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
6.  นางสาวภัทรพร  วันพิรัตน์  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้า เปรียบเทียบระหว่างห้างสรรพสินค้า
2 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร
 การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมในงานวิจัยด้านธุรกิจในยุค 4.0
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
7.  นางสาวบุษบา   ชำนาญศรายุทธ  ปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อนาฬิกาข้อมือแฟชั่นของผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  การประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ การจัดการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
8.  นางสาวกฤตินา   จันทร์หวร  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากิ๊ฟช๊อปผ่านทางแอปพลิเคชั่นอินสตาแกรมของผู้บริโภคระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  การประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ การจัดการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
9.  นางสาวนคภร    ธนัตพรกุล  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของธนาคารของรัฐในประเทศไทย ด้วยแบบจำลอง ACSI **  การประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ การจัดการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
10.  นางสาวศิริพร   มงคลรัตนาศิริ  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ (เอกชน) ด้วยแบบจำลอง ACSI **  การประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ การจัดการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
11.  นายภูษณิศา   จันทา  การบริหารความเสี่ยงด้านปฎิบัติการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) **  การประชุมวิชาการระดับชาติ
หัวข้องาน Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystes
วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
12.  นางสาวจิตรานุช   น้อยสุทธิสกุล  การป้องกันการทุจริตในธุรกิจเครือข่ายการขายตรงแบบหลายชั้นในประเทศไทย**  การประชุมวิชาการระดับชาติ
หัวข้องาน Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystes
วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
13.  นางสาวธนยา  พร้อมมูล  ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนเชิงธุรกิจการลงทุนปลูกสับปะรดโรงงานของเกษตรกรรายย่อย กรณีศึกษา เกษตรกรตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี**  การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมทวินโลตัส
จังหวัดนครศรีธรรมราช  วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
14.  นางสาวพฃรมน หงษ์ทองมี  ผลกระทบของการจัดการความรู้ที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในภูมิภาคตะวันตก**  การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการความรู้และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในตตวรรษที่ 21” มหาวิทยาลัยราภัฏอุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ 3-4 ธ้นวาคม 2558
15.  นางสาวอัจฉรา อัฏฏาลคุปต์  การศึกษาสมรรถนะหลักของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน**  การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 6  ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 17 มิถุนายน 2559
16.  นางสาวพเยาว์  สายทองสุข การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นประเภทผ้าซิ่นตีนจก (ผ้าคูบัว) โดยการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน**   การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติแลระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17.  นายศรายุทธ์ เพชรเกตุ  ศักยภาพทางการตลาดสินค้าและบริการของชุมชนเขตผ่อนปรนทางการค้าระหว่างชายแดนเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์** การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติแลระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง การประชุมวิชาการ / วารสาร
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
1.  เนตรชนก สูนาสวน  เนตรชนก สูนาสวน. (2559). บทบาทของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์. 6(3) หน้า 156-168.  วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์. 6(3) หน้า 156-168.
2.   นพพร วิหคน้อย  นพพร วิหกน้อย. (2560). ธรรมาภิบาลของเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 วันที่ 26 สิงหาคม 2559  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 วันที่ 26 สิงหาคม 2559
3.  พงศกร ท้าวนิล  พงศกร ท้าวนิล. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการบริหารงานสถานีตำรวจ กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลู. วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ. 4(3) หน้า XXX.  วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ. 4(3) หน้า XXX.
4.  ปิยะวัฒน์ แสงบัณฑิต  ปิยะวัฒน์ แสงบัณฑิต. ปัจจัยการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ส่งผลต่อการให้บริการด้านสุขภาพกรณีศึกษา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ. 5(1) หน้า XXX.  วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ. 5(1) หน้า XXX.
5.  สายัณ หนูอินทร์  สายัณ  หนูอินทร์. การบริหารและการจัดการน้ำเสีย กรณีศึกษา เรือนจำพิเศษธนบุรี. วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ. 5(1) หน้า XXX.  วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ. 5(1) หน้า XXX.
6.  พีรพัฒน์ เก้ากัญญา  พีรพัฒน์ เก้ากัญญา. การมีส่วนร่วมของประชาชนกับประสิทธิผลในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม. วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ. 5(1) หน้า XXX.  วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ. 5(1) หน้า XXX.
7.  ไพริน เล็กพูนเกิด  ไพริน เล็กพูนเกิด. กระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการขยะมูลฝอยของตลาดน้ำลำพญา. วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ. 5(2) หน้า XXX.  วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ. 5(2) หน้า XXX.
8.  สุทัศน์ ฟังประเสริฐกุล  สุทัศน์ ฟังประเสริฐกุล. รูปแบบการบริหารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนและพึ่งพาตนเอง. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 วันที่ 26 สิงหาคม 2559   การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 วันที่ 26 สิงหาคม 2559
9.  สุพัตรา ยอดสุรางค์  พัตรา ยอดสุรางค์. (2559). บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนแออัด. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 วันที่ 26 สิงหาคม 2559  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 วันที่ 26 สิงหาคม 2559
10.

 

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง การประชุมวิชาการ / วารสาร
 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
1.  นายนพลพงษ์ สอสมบูรณ์  การเลือกใช้ระบบการจัดการการส่งสินค้าของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ในประเทศไทย (Decision on Logistics System of Auto Parts and Accessories Industry in Thailand)  A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Thailand (30 พ.ย.2559 – 2 ธ.ค. 2559)
2.   นายวุฒิศักดิ์ เจริญวงศ์มิตร การยอมรับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยระบบขั้นตอนสั่งซื้อขายอัตโนมัติกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Acceptances of Algorithm Trading and Online Trading)  Journal of Asia Pacific Business Innovation & Technology Management (2017)
3.  Chakkiat Methanai  Retro Market and Nostalgia Tourism in Thailand In the Central of Thailand  A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Thailand (30 พ.ย.2559 – 2 ธ.ค. 2560)
4.  Chamnan Ngerndee  Self-Financial Exclusion for Border Trade of Thai-Malaysia  A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Thailand (30 พ.ย.2559 – 2 ธ.ค. 2560)
5.  Pattarraporn Rinsri  Leadership on the Operations of Bank in the First Northern Region  A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Thailand (30 พ.ย.2559 – 2 ธ.ค. 2560)
6.  Picha Wisitpanit  Employee Engagement of Commercial Banks in the Lower Northern Part of Thailand  A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Thailand (30 พ.ย.2559 – 2 ธ.ค. 2560)

 

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง การประชุมวิชาการ / วารสาร
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
1.  ศศิภา ปัญญาวัฒนาสกุล  การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ชุมชน: กรณีศึกษาเขื่อนไผ่ชะลอคลื่นในพื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร  ศศิภา ปัญญาวัฒนาสกุล. (2559). การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ชุมชน: กรณีศึกษาเขื่อนไผ่ชะลอคลื่นในพื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารมนุษย์สังคมปริทัศน์. 18(2), หน้า xx. (TCI ; มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม 2)
ศศิภา ปัญญาวัฒนาสกุล. (2559). พัฒนาการแนวความคิดการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ชุมชน: กรณีศึกษาเขื่อนไผ่ชะลอคลื่นในพื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร. วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. 9(3) หน้า xx. (TCI ; มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม 2)
2.   ภัทรวัต มหาภิรมย์  ธรรมาภิบาลสีเขียวเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ภัทรวัต มหาภิรมย์ (2560).    ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมไทย. วารสาร มจรสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 6(2 ฉบับพิเศษ), หน้า xx. (TCI ; มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม 1)
ภัทรวัต มหาภิรมย์ (2560). การดำเนินงานธรรมาภิบาลสีเขียวของสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 6(2) หน้า xx. (TCI ; มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่ม 1)
3.  คมปภพ ตรีรัตนพันธุ์  การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนกับพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  คมปภพ ตรีรัตนพันธุ์. (2559). พัฒนาการแนวความคิดของการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนกับพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. 13(2), หน้า 1– 16. (TCI ; มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม 1)
คมปภพ ตรีรัตนพันธุ์. (2560). การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนกับพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสาร เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต. 13(1) หน้า xx. (TCI ; มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม 1)
4.  รัชชานนท์ ทองอร่าม  การสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารการกำกับซ่อมสร้างถนน  รัชชานนท์ ทองอร่าม. (2560). แนวความคิดขีดความสามารถในการบริหารกำกับการซ่อมสร้างถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ. วารสาร EAU Heritage ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. 7(2), หน้า xx. (TCI ; มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม 2)
รัชชานนท์ ทองอร่าม. (2560). การสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารการกำกับซ่อมสร้างถนน. วารสาร EAU Heritage ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. 7(3), หน้า xx. (TCI ; มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม 2)
5.  ศศิภา ปัญญาวัฒนาสกุล  การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ชุมชน: กรณีศึกษาเขื่อนไผ่ชะลอคลื่นในพื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร  ศศิภา ปัญญาวัฒนาสกุล. (2559). การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ชุมชน: กรณีศึกษาเขื่อนไผ่ชะลอคลื่นในพื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารมนุษย์สังคมปริทัศน์. 18(2), หน้า xx. (TCI ; มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม 2)
ศศิภา ปัญญาวัฒนาสกุล. (2559). พัฒนาการแนวความคิดการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ชุมชน: กรณีศึกษาเขื่อนไผ่ชะลอคลื่นในพื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร. วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. 9(3) หน้า xx. (TCI ; มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม 2)
6.  ภัทรวัต มหาภิรมย์  ธรรมาภิบาลสีเขียวเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ภัทรวัต มหาภิรมย์ (2560).ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมไทย. วารสาร มจรสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 6(2 ฉบับพิเศษ), หน้า xx. (TCI ; มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม 1)
ภัทรวัต มหาภิรมย์ (2560). การดำเนินงานธรรมาภิบาลสีเขียวของสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 6(2) หน้า xx. (TCI ; มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม 1)
7.   คมปภพ ตรีรัตนพันธุ์   การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนกับพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  คมปภพ ตรีรัตนพันธุ์. (2559). พัฒนาการแนวความคิดของการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนกับพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. 13(2), หน้า 1– 16. (TCI ; มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม 1)
 คมปภพ ตรีรัตนพันธุ์. (2560). การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนกับพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสาร เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต. 13(1) หน้า xx. (TCI ; มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม 1)
8.   รัชชานนท์ ทองอร่าม   การสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารการกำกับซ่อมสร้างถนน  รัชชานนท์ ทองอร่าม. (2560). แนวความคิดขีดความสามารถในการบริหารกำกับการซ่อมสร้างถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ. วารสาร EAU Heritage ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. 7(2), หน้า xx. (TCI ; มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม 2)
 รัชชานนท์ ทองอร่าม. (2560). การสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารการกำกับซ่อมสร้างถนน. วารสาร EAU Heritage ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. 7(3), หน้า xx. (TCI ; มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม 2)

@saii 13/9/60