บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ อาจารย์

 

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง การประชุมวิชาการ / วารสาร
 
1. ดร.เกียรติศักดิ์ สมัครสมาน 1. กลยุทธ์และปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลออร์แกนิค การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัย สาขาบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพ
2. กลยุทธ์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณ์ตกแต่งเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัย สาขาบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพ
3. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการตัดสินใจของผู้เข้าใช้บริการร้านกาแฟพรีเมียมในเขตกรุงเทพมหานครฯ ด้วยแบบจำลอง ACSI การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัย สาขาบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพ
4. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อแพคเกจทัวร์ต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัย สาขาบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพ
5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครด้วยแบบจำลอง ACSI
การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัย สาขาบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพ
2. ดร.ศุภวัฒน์ สุขปรเมษฐ 6. ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านกาแฟสตาร์บัคส์ และร้านทัม เอ็น ทัมส์ คอฟฟี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9 
3. รตท.หญิงบุบผชาติ อุไรรักษ์ 7. ตัวแบบการบริหารจัดการความตั้งใจคงอยู่ในวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลตำรวจ  วารสารพยาบาลตำรวจ 8(2) กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
4. ดร.สุทธิพงษ์ สุวรรณสาธิต 8. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของธนาคารของรัฐในประเทศไทยด้วยแบบจำลอง ACSI  การประชุมระดับชาติ TNIAC ครั้งที่ 4 สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
9. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทึ่มีต่อการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ (เอกชน) ด้วยแบบจำลอง ACSI  การประชุมระดับชาติ TNIAC ครั้งที่ 4 สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
10. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคุ้นเคยและความตั้งใจใช้กระเป๋าเงินออนไลน์บนสมาร์ทโฟนด้วยแบบจำลองสมการโครงสร้าง  การประชุมระดับชาติ TNIAC ครั้งที่ 4 สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
5. ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา 11. ดัชนีเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหารไทย ญี่ปุ่น และนานาชาติ  การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9 หัวข้อการประชุม “Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystems” ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2559
12. การรับรู้คุณภาพกำไรของนักลงทุนต่อความตั้งใจในการลงทุนหลักทรัพย์ในกลุ่มอาเซียนสตาร์  การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9 หัวข้อการประชุม “Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystems” ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2559
13. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทย  การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9 หัวข้อการประชุม “Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystems” ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2559
6. ดร.ฤทธิชาติ อินโสม,
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร เฟื่องจันทร์, ศาสตราจารย์ ดร.อรุณ รักธรรม
14. บทบาทของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการแก้ปัญหาโครงการรับจำนำข้าว พ.ศ.2557-2560  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยที่ยั่งยืน” 25 มีนาคม 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
15. กระบวนการนโยบายสาธารณะ : ศึกษากรณีการทุจริตการขายข้าว รัฐต่อรัฐในโครงการจำนำข้าว พ.ศ.2554-2557 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยที่ยั่งยืน”25 มีนาคม 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
7. ดร.ชมภูนุช หุ่นนาค 16. รูปแบบของระบบอภิบาลในการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 สุขภาพและความสุขสบาย วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ (6-1) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
8. ดร.ชมภูนุช หุ่นนาค ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง และ วรรณรัตน์ อัศวเดชาชาญยุทธ์ 17. การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการจัดการความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่ดาว
9. ดร.อำนวย บุญรัตนไมรี   18. นโยบายการจัดการขยะของรัฐและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ 10(1) มกราคม-มิถุนายน 2560
10. ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา 19. Leadership on the Operations of Bank in the First Northern Region

 

 A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Thailand (30 พ.ย.2559 – 2 ธ.ค. 2559)
20. Employee Engagement of Commercial Banks in the Lower Northern Part of Thailand  A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Thailand (30 พ.ย.2559 – 2 ธ.ค. 2559)
21. Decision to Invest using Algorithmic Tranding Channel in Thailand   Journal of Asia Pacific Business Innovation & Technology Management (2017)
11. Korbkul Jantarakolica1 Tatre Jantarakolica2 22. Investment Channel using Online Trading  Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Thailand, Thammasat University, Thailand
2016 IEE International Conference on Management of Innovation and Technology (ICMIT)
19-22 Sep 2016 Bangkok, Thailand
12. ดร.สร้อยบุปผา สาตร์มูล 23. Retro Market and Nostalgia Tourism in Thailand In the Central of Thailand  A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Thailand (30 พ.ย.2559 – 2 ธ.ค. 2559)
13. ดร.สิทธิพร อินทุวงศ์ 24. Self-Financial Exclusion for Border Trade of Thai-Malaysia  A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Thailand (30 พ.ย.2559 – 2 ธ.ค. 2559)
14. ดร.ภคมน โภคะธีรกุล 25. อิทธิพลของปัจจัยในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (มกราคม-เมษายน) 25560
15. ดร.อำนวย บุญรัตนไมตรี 26. กระบวนทัศน์การจัดการความปลอดภัยทางถนน วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (มกราคม-เมษายน) 25560 
16. ฉวีวรรณ ชูสนุก 27. อิทธิพลของคุณค่าที่รับรู้ด้านราคา และด้านคุณภาพต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ ความพึงพอใจ การบอกต่อ และการกลับมาซื้อซ้ำของผู้บริโภคสินค้าไทยกูลิโกะในเขตกรุงเทพมหานคร  วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ. 8(1)2560
17. ฉวีวรรณ ชูสนุก, พูมพงศ์ ภูมิมะภูติ, อัมพร ชูสนุก, วทัญญู รัศมิทัต และอริสฬา เตหลิ่ม 28. อิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการต่อคุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้าในการเลือกซื้ออาคารชุด บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 10(1).2560
18. ฉวีวรรณ ชูสนุก, สุภาพร เพ่งพิศ 29. อิทธิพลของภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนของผู้นำสูงสุดขององค์การต่อความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในบริบทของวัฒนธรรมองค์การของ บริษัทโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทย  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560)
19. ฉวีวรรณ ชูสนุก 30. อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อคุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้าบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2560
20. ฉวีวรรณ ชูสนุก, สุภาพร เพ่งพิศ 31. อิทธิพลของการเทียบเคียงสมรรถนะต่อความสามารถในการแข่งขัน และผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมยางพาราไทย  วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
21. ดร.ภคมน โภคะธีรกุล 32. อิทธิพลของปัจจัยในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560
22. Amnuay Boonratmaitree, Anuwat Charoensuk, Wipawadee Wongsuwan 33. “The Factor Analysis of Obstacles in Energy onsumption Reduction using Reverse Logistics of Tier 1 Auto-parts Industry in Thailand”  International Journal of Renewable Energy (ISSN 1905-7172) Vol.11 No.2 (July-December 2017)  
23. ดร.อำนวย บุญรัตนไมรี   34. การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนรอบนิคมอุตสาหกรรม: กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร.  วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ๗(๒), 2560 หน้า 202. (TCI ; มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม ๒)
24. ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง 35. ประสิทธิผลการให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  Veridian E-Journal, Silpakorn University ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560
25. ดร.ชมภูนุช หุ่นนาค 36. เรื่องการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร : ศึกษากรณีจังหวัดสมุทรสงคราม ลงในวารสารวิชาการคุณภาพชีวิตกับกฎหมายนั้น  วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
37. คุณลักษณะผู้นำในการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวทงการทำเกษตรแบบยั่งยืน กรณีศึกษา: สหกรณ์บ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 27(2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
38. การนำนโยบายข้าวไปปฏิบัติในบริบทของประเทศไทย  วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
26. ดร.ชมภูนุช หุ่นนาค ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง และดร.วรรณารัตน์ อัศวเดชาชาญยุทธ์ 39. การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการัดการความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม  วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
27. อำนวย บุญรัตนไมรี   40. กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารท้องถิ่น  วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ 14(2) มกราคม-ธันวาคม 2559
28. มณฑิชา เป้าบุญปรุง, การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ 41. Readiness of Hierarch Administrators for International Dhamma Teaching Hub of AEC Case: Suphan Buri Province, Thailand.  วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 หน้า 99-112.
29. ฉวีวรรณ ชูสนุก 42. อิทธิพลของคุณภาพระบบต่อการใช้งาน ความพึงพอใจ และประโยชน์สุทธิที่ได้รับของผู้ใช้งานระบบงานให้บริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องทุ่นแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย วารสารเทคโนโลยี สุรนารี ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2559


@saii 28/12/60