อาจารย์ประจำหลักสูตร (D.B.A.)

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

(พื้นที่ศาลายา)

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา

ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
Ph.D. Interpersonal Communication
M.B.A. Finance
ศศ.บ. จิตวิทยาอุตสาหกรรม


ดร.วัฒนา ศักยชีวกิจ

บธ.ด. บริหารธุรกิจ
บธ.ม. การเงิน
บธ.บ. การบัญชี

ดร.สร้อยบุปผา สาตร์มูล

Ph.D. Economics
M.B.A. Finance
บช.บ.  บัญชี

ดร.เกียรติศักดิ์ สมัครสมาน
บธ.ด. บริหารธุรกิจ
บธ.ม. การตลาด
คพ.ม. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ดร.สิทธิพร อินทุวงศ์
Ph.D. Economics
M.A. Economics
M.B.A. Finance
วศ.บ.  วิศวกรรม-ศาสตร์
  

12/9/60 @saii