อาจารย์ประจำหลักสูตร (M.B.A.)

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(พื้นที่ศาลายา)

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
(รักษาการแทน)

ดร.เกียรติศักดิ์ สมัครสมาน
บธ.ด.  บริหารธุรกิจ

คพ.ม.  การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บธ.ม.  การตลาด
อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

ดร.ถนอมศักดิ์ 
สุวรรณน้อย
D.B.A. Finance

M.B.A.Business Administration
บช.บ.บัญชี

ดร.ภคมน  
โภคะธีรกุล
ปร.ด. บริหารธุรกิจ

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
บธ.ม. การจัดการ
บธ.บ. เลขานุการ

ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์

บธ.ด. บริหารธุรกิจ
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
บธ.บ. ระบบสารสนเทศ

ดร.ดารารัตน์ สุขแก้ว
บธ.ด. บริหารธุรกิจ

บช.ม.  การบัญชี
บช.บ. การบัญชี
บธ.บ. ธุรกิจศึกษา –การบัญชี
 
นางสาวจุฑามาศ  
วงศ์กันทรากร
วท.ม .การเงิน
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์

(พื้นที่บพิตรพิมุข)

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
(รักษาการแทน)

ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญ  ฉัตรจินดา
Ph.D.  Management Science

ค.อ.ม.  ธุรกิจอุตสาหกรรม
กศ.บ. ธุรกิจศึกษา-การบัญชี

ดร.วาสุกาญจน์ 
งามโฉม
บธ.ด.  บริหารธุรกิจ

บช.ม.  การบัญชี
บธ.บ. การบัญชี

ดร.สุทธิพงษ์ 
สุวรรณสาธิต

บธ.ด.  บริหารธุรกิจ

บธ.ม.  การจัดการ
อส.บ.  เทคโนโลยีการผลิต

ผศ.ดร. 
ศรีสมร ผ่องพุฒิ
บธ.ด. บริหารธุรกิจ

บช.ม.  การบัญชี
บธ.บ. การบัญชี

ผศ.ดร.นพนภา จุลโลบล
บธ.ด. บริหารธุรกิจ

บช.ม.  การบัญชี
ศษ.บ. ธุรกิจศึกษา – การบัญชี
 
ดร.ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ

Ph.D.  International Development
ศ.ม.  เศรษฐศาสตร์
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์

(พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
(รักษาการแทน)

ผศ.ดร.โสรัตน์  มงคลมะไฟ

ปร.ด.  การจัดการ
M.M.  Management
ค.บ.  ช่างอุตสาหกรรม

ดร.สุภาพร เพ่งพิศ

บธ.ด.  บริหารธุรกิจ
บธ.ม.  การบัญชี
บธ.ม.  การบริหารการเงิน
บธ.บ.  การบัญชี

ดร.ศิริพงษ์ สีใสไพร

บธ.ด.  บริหารธุรกิจ
บธ.ม.  บริหารธุรกิจ
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

ดร.มาลัย กมลสกุลชัย

บธ.ด.  บริหารธุรกิจ
บช.ม.  การบัญชี
บธ.บ.  การบัญชี

ดร.มรรษภร เชื้อทองฮัว

M.Sc. Finance and Investments with Distinction
นศ.บ. สื่อสารมวลชน
บช.บ. บัญชี
 

11/9/60 @saii