คลังข้อมูลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

repository

งานวิจัยและผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในรูปแบบดิจิทัล เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และเพิ่มองค์ความรู้ สามารถเข้าใช้งานได้ตามลิงค์ http://repository.rmutr.ac.th/