รับสมัครนักศึกษาระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท ปริญญาเอก
บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาตั้งแต่บัดนี้ – 24 พฤศจิกายน 2561
คลิก สมัครออนไลน์

New!!  ประกาศ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการรับสมัครนักศึกษาระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
• เปิดสอน พื้นที่ศาลายา และพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล
     • ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์
     • ภาคค่ำ เรียนวันอังคารและพฤหัสบดี
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)
• เปิดสอน พื้นที่ศาลายา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (M.P.A.&D.P.A.)
• เปิดสอน พื้นที่ศาลายา และพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล
     • ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์
…..• ภาคค่ำ เรียนวันอังคารและพฤหัสบดี
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)
 • เปิดสอน พื้นที่ศาลายา

สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร 0-2441-6067, 092-442-8000  โทรสาร 0-2441-6067
อีเมล rcim@rmutr.ac.th

เข้าศึกษาหลักสูตร คุณสมบัติ
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (รป.ม & รป.ด) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
  สแกน QR Code
ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร

หลักฐานการสมัครคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

เอกสารหลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัคร มีดังนี้
(1) ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวอื่นๆ ซึ่งออกโดยราชการ จำนวน 1 ฉบับ
(3) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษา
(5) สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
(6) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร
ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านช่องทางดังนี้
(1)  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
หาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย5
ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.30-16.30 น. พร้อมชำระเงินค่าสมัคร

(2) ส่งเอกสารการสมัครทางโทรสารที่หมายเลข 0-2441-6067, 092-442-8000
(3) สมัครผ่านเว็บไซต์  หรือ rcim@rmutr.ac.th
(4) การสมัครตาม (2) และ (3) ชำระเงินค่าสมัคร โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
กรุงไทย
สาขาศาลายา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (กองทุนวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรม)
เลขที่ บัญชี 459-0-27094-3 และส่งสำเนา
ใบโอนเงินไปพร้อมกับหลักฐานการสมัคร

———————————————————————————————————————————————————————