ขอแสดงความยินดีมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้ง32 ประจำปีการศึกษา 2560

ลำดับ
พื้นที่ คำนำหน้า  ชื่อ นามสกุล วันที่สำเร็จ
การศึกษา
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
1 ศาลายา นางสาว ถนอมศรี สิทธิเดช 21-Dec-60
2 ศาลายา นาย ธนเดช สอนสะอาด 21-Dec-60
3 ศาลายา นาย ธนพันธุ์ พูลชอบ 21-Mar-61
4 ศาลายา นาย วิวัฒน์  กรมดิษฐ์ 21-Jul-60
5 ศาลายา นางสาว แวววรรณ ก้องไตรภพ 21-Mar-61
6 ศาลายา นาง สุภาวดี  พนัสอำพน 21-Jul-60
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
7 ศาลายา นางสาว กชพรรณ  รักเกื้อ 21-Dec-60
8 ศาลายา นางสาว กนกวรรณ   คำประเสริฐ 24-Jan-61
9 ศาลายา นางสาว กรวิการ์   แสนหาญ 24-Jan-61
10 ศาลายา นางสาว   กรัณฑรัตน์   ทาบทอง 21-Dec-60
11 ศาลายา นางสาว  กฤตยา    โต๊ะนาค 21-Dec-60
12 ศาลายา นาย  กีรติ   ศรีปราโมช  20-ก.ย.-60
13 ศาลายา นางสาว กุหลาบ  วงศ์แสง 21-Dec-60
14 ศาลายา นาย  จักรกฤช   คำประเสริฐ 24-Jan-61
15 ศาลายา นางสาว จันทิมา   ทองอร่าม  20-ก.ย.-60
16 ศาลายา นางสาว จารุวรรณ เมืองวิลัย 21-Dec-60
17 ศาลายา นางสาว จุฑารัตน์ ทองพูล 21-Dec-60
18 ศาลายา นาง ชนัญญา  ตะโกนา 21-Dec-60
19 ศาลายา นางสาว     ชนัญญา      สกุนา 21-Dec-60
20 ศาลายา นางสาว ชนานิศ  ฮานาฟี  20-ก.ย.-60
21 ศาลายา นางสาว ชยิสรา   อินทัสสกุล 21-Dec-60
22 ศาลายา นางสาว ชลธิชา  มูลจักร์ 21-Dec-60
23 ศาลายา นาย ชลนที  ราชรุจิทอง  20-ก.ย.-60
24 ศาลายา นางสาว  ชลลัดดา  ชัยคตร์  20-ก.ย.-60
25 ศาลายา นางสาว  ฐิติพร   ทิมประเทือง  20-ก.ย.-60
26 ศาลายา นาย  ฐิติพัฒน์   พันบูระ  20-ก.ย.-60
27 ศาลายา นางสาว ฐิติมา   จันทร์อุดร  20-ก.ย.-60
28 ศาลายา นางสาว ณธญา   ปรางภรพิทักษ์  20-ก.ย.-60
29 ศาลายา นางสาว ณัฐชุตา  ชาติแดนไทย  20-ก.ย.-60
30 ศาลายา นาย ณัฐพล  ดวงตา 21-Dec-60
31 ศาลายา นาย  ณัฐพล   เริ่มฤดี  20-ก.ย.-60
32 ศาลายา นาย ณัฐพล   วางาม  20-ก.ย.-60
33 ศาลายา นางสาว ดาราพร  ปัญญาแสง 21-Dec-60
34 ศาลายา นางสาว  ดุษฎี   พงษ์ทรัพย์ 24-Jan-61
35 ศาลายา นาย เดชยุต   ทองเพชรนิล  20-ก.ย.-60
36 ศาลายา นางสาว ทิพมล   ศรีอุทัย 21-Dec-60
37 ศาลายา นางสาว ธนนันท์  กัววิกกัย 21-Dec-60
38 ศาลายา นาย ธนวันต์  วงษ์ดียิ่ง 21-Dec-60
39 ศาลายา นางสาว ธนัดดา ต้นสกุลประเสริฐ 21-Feb-61
40 ศาลายา นางสาว ธนาภรณ์ เร่งเพียร 21-Feb-61
41 ศาลายา นาย ธนุส   อ่อนปุก  20-ก.ย.-60
42 ศาลายา นางสาว  ธัญรัตน์   สายพวงแก้ว  20-ก.ย.-60
43 ศาลายา นางสาว นงนภัส   เสาวลักษณ์จินดา 24-Jan-61
44 ศาลายา นาย นพรัตน์  บุญมี 21-Dec-60
45 ศาลายา นางสาว นฤมล คมสัน 21-Feb-61
46 ศาลายา นางสาว บุษบง สุริวงศ์ 21-Dec-60
47 ศาลายา นาย ประมุข  ศักดิ์สกุลสูง  20-ก.ย.-60
48 ศาลายา นางสาว  ปรียานุช   เปี่ยมสุขใส  20-ก.ย.-60
49 ศาลายา นางสาว ปิยะดา   นวลใส 24-Jan-61
50 ศาลายา นางสาว พรนรา   เสาวลักษณ์สกุล 24-Jan-61
51 ศาลายา นาย พฤศหิรัญย์ น้อยวงศ์ 21-Dec-60
52 ศาลายา นางสาว พัชรินทร์ แก่นจันทร์  20-ก.ย.-60
53 ศาลายา นางสาว  เพชรรัตน์   บุรีรัตน์ 24-Jan-61
54 ศาลายา นาย เพทาย พานทอง  20-ก.ย.-60
55 ศาลายา นางสาว ภัทรพรรณ ศรีรุ้ง 21-Dec-60
56 ศาลายา นาง เยาวเรศ  เคลเมอร์ 21-Dec-60
57 ศาลายา นางสาว รัตนาภรณ์  บุญมี 21-Dec-60
58 ศาลายา นางสาว รุ่งทิวา  แย้มสิงห์  20-ก.ย.-60
59 ศาลายา นางสาว รุ่งนภา  แก้วอยู่ 21-Dec-60
60 ศาลายา นาย รุ่งแสง   คริษฐานุสรณ์  20-ก.ย.-60
61 ศาลายา นางสาว เลิศลักษณา  ราชากรกิจ  20-ก.ย.-60
62 ศาลายา นาย วงศธร งามเอนก 21-Dec-60
63 ศาลายา นาย วรชัช  วัชราไทย 21-Dec-60
64 ศาลายา นาย วรเมธ   เนียมสุวรรณ 24-Jan-61
65 ศาลายา นางสาว วรางค์ศิริ โคกแพ  20-ก.ย.-60
66 ศาลายา นางสาว วราภรณ์   หมีเงิน  20-ก.ย.-60
67 ศาลายา นาง วรุณทิพย์   บัวคล้าย 21-Dec-60
68 ศาลายา นาย วัฒนา   โฆษทินกร 24-Jan-61
69 ศาลายา นาย วันชนะ จันทร์ฉาย 21-Dec-60
70 ศาลายา นางสาว วันดี   ศรีสำอางค์ 24-Jan-61
71 ศาลายา นางสาว วัลลภา ปู่แตงอ่อน 21-Dec-60
72 ศาลายา นางสาว วิภาพร   ปากพลีนอก  20-ก.ย.-60
73 ศาลายา นาย วีระเกียรติ์ ราษฎร์สกล 21-Dec-60
74 ศาลายา นาย วีระยุทธ   คุปตานนท์  20-ก.ย.-60
75 ศาลายา นางสาว   ศนิษา    สัมพคุณ 21-Dec-60
76 ศาลายา นางสาว ศรีสุดา   กิ่งวิชิต 21-Dec-60
77 ศาลายา นางสาว ศศิณัฏฐ์  ฉัตรนพคุณ  20-ก.ย.-60
78 ศาลายา นางสาว ศันสนีย์  อ่ำสกุล 21-Dec-60
79 ศาลายา นาย ศุภณัฐ   เอี่ยมภิรมย์ 24-Jan-61
80 ศาลายา นางสาว  ศุภวรรณ   ทีทำมา 24-Jan-61
81 ศาลายา นางสาว สมถวิล แป้นลาภ 21-Dec-60
82 ศาลายา นางสาว  สราญรัตน์   แก้วสิมมา 24-Jan-61
83 ศาลายา นาย สิทธิพล  แซ่ลิ้ม  20-ก.ย.-60
84 ศาลายา นางสาว สิริลักษณ์  รัตนโภคา  20-ก.ย.-60
85 ศาลายา นางสาว  สุชาดา   นฤอาภา  20-ก.ย.-60
86 ศาลายา นางสาว สุภัทรา  อินทร์คำ 21-Dec-60
87 ศาลายา นางสาว สุภาวดี   มะณีวงค์ 21-Dec-60
88 ศาลายา นางสาว สุริวัสสา วงศธรเวโรจน์ 21-Dec-60
89 ศาลายา นาง สุวัจนา   หนูในน้ำ 21-Dec-60
90 ศาลายา นางสาว อภิญญา  กิจพยุง  20-ก.ย.-60
91 ศาลายา นางสาว   อมรพิศ   ปานเหม  20-ก.ย.-60
92 ศาลายา นางสาว   อรชพร    สุขแจ่ม 21-Dec-60
93 ศาลายา นางสาว อรวรรณ แดงเลือด 21-Dec-60
94 ศาลายา นางสาว อังคณา    ศิลปี 21-Dec-60
95 ศาลายา นางสาว อาภารัตน์  ศรีวิเชียร 21-Dec-60
96 ศาลายา นางสาว  อารีวรรณ   ปริกัมศิล 21-Dec-60
97 ศาลายา นางสาว อุมาพร    คลี่เกษร 21-Dec-60
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
98 ศาลายา นาย กฤษณะ ชมเสือ 21-Feb-61
99 ศาลายา นางสาว  กันยา  ไพรวัลย์       21-Feb-61
100 ศาลายา นาย กิตติภูมิ  วงศ์คำสาย 30-Aug-60
101 ศาลายา นาย  จำนงค์   แสงเงิน 21-Feb-61
102 ศาลายา นางสาว จิณณ์พัชร์ ภูมิชัยศรี 21-Feb-61
103 ศาลายา นางสาว ฉันท์สุมน ไทยทวี  21-Feb-61
104 ศาลายา นาย โชติพัฒน์ บุญเทศ 21-Feb-61
105 ศาลายา นาย ณัฐกร ปิยจันทร์ 21-Feb-61
106 ศาลายา นาย ทวีศักดิ์ จุลเนียม 21-Feb-61
107 ศาลายา นางสาว ทิฆัมพร  สกุลทอง 21-Feb-61
108 ศาลายา นางสาว ธัญรดี ศรีศักดิ์สกุลชัย 21-Dec-60
109 ศาลายา นางสาว นพวรรณ ธิติมงคล  21-Dec-60
110 ศาลายา นาง นิศา ศรเฉลิม 30-Aug-60
111 ศาลายา นาย ประดิษฐ สิมาจารย์       21-Dec-60
112 ศาลายา นาย ปรัชญา  ประกอบพันธุ์ 21-Feb-61
113 ศาลายา นางสาว พรรณพิลาส  แก้วคำ 21-Feb-61
114 ศาลายา นางสาว พรศิริ  งามขำ 21-Feb-61
115 ศาลายา นาย พุฒิพัฒน์  เพชรสิทธิพงษ์ 21-Feb-61
116 ศาลายา นางสาว ภคพร  พ่วงสวัสดิ์ 21-Feb-61
117 ศาลายา นาย ภัทรดนัย  สมศรี 21-Feb-61
118 ศาลายา นาย ยศพล  ศรีสุวรรณ 21-Feb-61
119 ศาลายา นาง  ยุพาพร   นาคทอง  21-Feb-61
120 ศาลายา นางสาว เยาวนารถ ทัดเรณู 21-Feb-61
121 ศาลายา นาย รุ่งเกียรติ  ณ นคร  21-Dec-60
122 ศาลายา นางสาว วิชชุดา  ยอดย้อย 21-Feb-61
123 ศาลายา นาง วิมลพรรณ เพชรดีศรีสมบัติ 21-Feb-61
124 ศาลายา นาย วิระดี  สายสกล 21-Feb-61
125 ศาลายา นาย วิโรจน์  บุญเย็น 21-Feb-61
126 ศาลายา นาย สรรพวัต มธุรพจน์       21-Dec-60
127 ศาลายา นาย สราวุธ  ภุมรินทร์ 30-Aug-60
128 ศาลายา นางสาว สริญญา ไววิ่งรบ  21-Feb-61
129 ศาลายา นาง สุพัชรธิดา ณ นคร  21-Dec-60
130 ศาลายา นาย เสกสรร ตันติวนิช  21-Feb-61
131 ศาลายา นาย หาญณรงค์  คำนิ่ม 21-Feb-61
132 ศาลายา นางสาว เหมนารา  ตระกูลกำเหนิดเหมาะ  21-Feb-61
133 ศาลายา นางสาว  อรพินทร์   อิ่มทั่ว  21-Feb-61
134 ศาลายา นางสาว อังคนา  ปิ่นพงษ์  21-Feb-61
135 ศาลายา นาย อานนท์ กาญจนภิญพงศ์  21-Dec-60
136 ศาลายา นางสาว อิศรา เรืองขจร 30-Aug-60
137 ศาลายา นางสาว ณัฐธิดา เนตรทิพย์ 26-Jun-60
138 ศาลายา นางสาว เบญจมาศ  ศรีอมรรัตนกุล 26-Jun-60
139 ศาลายา นางสาว ภัชชาวดี ครุฑธา 25-May-60
140 ศาลายา ว่าที่ร้อยตรี  ชัยวุฒิ  เนตรประไพ 21-Feb-61
141 ศาลายา ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บือซา  21-Feb-61
142 ศาลายา สิบเอก ยุทธพงศ์  ริยะสาร 21-Feb-61
143 ศาลายา สิบตรี วิโรจน์  เนียมแสง  21-Feb-61