รายชื่อผู้มีสิทธิเขัารับการคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 2 อัตรา

2.เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเขัารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 2 อัตรา