หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คืออะไร กับคุณภาพการศึกษา เราเข้าใจกันมากแค่ไหน

หลายคนเคยได้ยินคำว่า “การประกันคุณภาพการศึกษา” ในระดับต่างๆ แต่สำหรับคนต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญา โท-เอก นั้น “การประกันคุณภาพการศึกษา” ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยกลั่นกรองและตัดสินใจในการเลือกสถานที่ศึกษาต่อ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งต่างให้ความสำคัญในเรื่องนี้

“หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์” หรือ “รปศ.” ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรยอดนิยมก็ว่าได้ ทั้งนี้เนื่องจากขอบเขตที่กว้างของหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหาร การคลัง งบประมาณ ทรัพยากรมนุษย์ นโยบายและกลยุทธ ซึ่งล้วนตอบความต้องการของนักบริหาร นักการเมือง นักธุรกิจ นักนโยบายและแผน ข้าราชการ พนักงานภาครัฐและเอกชน รวบถึงผู้สนใจอีกหลายหลายสาขาอาชีพ

สำหรับ “หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์” หรือ “รปศ.” (สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่มีการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว) การประกันคุณภาพการศึกษาถือว่าเป็นเรื่องเล็ก เพราะหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มีเกณฑ์ที่เข้มข้นกว่า นั่นคือ “มคอ.1” หรือ “มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” ซึ่งกำหนดเงื่อนไขในการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติ และ “มคอ.1” นี้เองที่ทำให้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งต้อง หยุด/ถูกสั่งให้หยุด การเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งนี้เพราะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ เป็นต้นว่า
ระดับ ป.โท อาจารย์ประจำหลักสูตร ต้อง รศ.(ป.โท) หรือ ผศ.ดร. ขึ้นไป ต้องมีประสบการณ์สอน ต้องมีงานวิจัยและเผยแพร่ อาจารย์ผู้สอน ต้อง ผศ.(ป.โท) ที่มีงานวิจัยและเผยแพร่ หรือ ดร. ขึ้นไป
ระดับ ป.เอก อาจารย์ประจำหลักสูตร จะต้อง รศ.ดร. ขึ้นไป ต้องมีประสบการณ์สอน ต้องมีงานวิจัยและเผยแพร่ อาจารย์ผู้สอน ต้อง รศ.(ป.โท) หรือ ผศ.ดร. ขึ้นไป ที่มีงานวิจัยและเผยแพร่
โดยคณาจารย์ต้องจบวุฒิสูงสุดทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาที่สัมพันธ์ (สาขารัฐศาสตร์ ไม่ใช่สาขาที่สัมพันธ์ตามที่หลายคนคิด)
จะเห็นได้ว่า การที่จะหาอาจารย์สายตรง และมีตำแหน่งวิชาการ เพื่อให้หลักสูตรเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไปและ สกอ. และสามารถดำเนินการเรียนการสอนต่อไปได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ มคอ.1 รัฐประศาสนศาสตร์ >>> http://www.mua.go.th/…/d…/M_D_Public%20Administration_m1.pdf

ทั้งนี้ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.) ที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ มคอ.1 และได้รับความเห็นชอบจาก สกอ. และยังเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A) และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) อีกด้วย
สมัครเรียน >>> https://rcim.rmutr.ac.th/?page_id=140

ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง