หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(Ph.D.)

• เปิดสอน พื้นที่ศาลายา
• เปิดภาคพิเศษ วันเสาร์ – วันอาทิตย์

1.รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย                             ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ                         Doctor of Philosophy Program in Educational Administration Innovation

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย                    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อภาษาไทย                     ปร.ด. (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ                Doctor of Philosophy (Educational Administration Innovation)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ                Ph.D. (Educational Administration Innovation)

3. วิชาเอก ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

หลักสูตรแบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่รวม 51 หน่วยกิต

หลักสูตรแบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
และศึกษารายวิชาเพิ่มเติมรวม
51 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)

รายการแผน ก. ทำวิทยานิพนธ์
(Thesis Option) แบบ ก2
แผน ข. ทำการค้นคว้าอิสระ
(Independent Study Option)
1. กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน (2 รายวิชา)
(Foundation Courses)
ไม่นับหน่วยกิตไม่นับหน่วยกิต
2. รายวิชา (Course Work)
      2.1 กลุ่มวิชาแกนบังคับ (Core Courses)9
      2.2 กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)6
4. การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)5136
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร51 หน่วยกิต36 หน่วยกิต
คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ