บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.a.)

• เปิดสอน พื้นที่ศาลายา

• เปิดภาคพิเศษ วันเสาร์-อาทิตย์ 

• ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี

• ชำระค่าเรียนเป็นงวดได้

        ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ และสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับกับการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และสามารถขับเคลื่อนองค์กร
ให้ประสบความสำเร็จ

จุดเด่น

• ทีมอาจารย์ผู้สอน มีความรู้และประสบการณ์สอนจากสถาบันการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ลึกซึ่งทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
• นอกจากวิชาที่เรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว การทำดุษฎีนิพนธ์ของ DBA RCIM วางแผนให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์เพื่อรับคำปรึกษา
โดยจัดเป็นลักษณะ workshop เป็นกลุ่ม เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาจบตามเวลาที่กำหนด
• ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา เป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET CMRI)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
• ปริญญาตรงสาขา อาจารย์ประจำในสาขาบริหารธุรกิจ เช่น บัญชี การตลาด การจัดการ ทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การเงิน
เป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปยื่นขอทุนการศึกษาจากต้นสังกัดได้ตรงสาขาวิชาที่ประจำอยู่
• เครือข่ายศิษย์เก่าคอยสนับสนุนและให้กำลังใจและคำแนะนำแนวทางการศึกษากับนักศึกษา
• สนับสนุนการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ อาจารย์สนับสนุนให้นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติได้
อย่างมั่นใจ
• เวลาเรียน เสาร์-อาทิตย์
• เรียนที่ศาลายา การเดินทางสะดวก จอดรถสะดวกสบาย
• ทีมเจ้าหน้าที่ สดใส จิตใจบริการ ช่วยเหลือปัญหาให้กับนักศึกษา

 

คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
 รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา  ผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์  ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 
 ผศ.ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ 
 ผศ.ดร.พงษ์ วิเศษสังข์  ผศ.ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์ ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย 
 ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช  ดร.กุลกัลยา พระยาราช 
 ดร.มณเฑียร สติมานนท์  ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์  ดร.พาสน์ ทีฆทรัพย์


 วิชาเลือก 

• กลุ่มวิชาการบัญชี
• กลุ่มวิชาการสื่อสารและการจัดการ
• กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
• กลุ่มวิชาการตลาด
• กลุ่มวิชาผู้ประกอบการวิสาหกิจ
• กลุ่มวิชาการจัดการนวัตกรรม
• กลุ่มวิชาการเงิน
• กลุ่มวิชาดุษฎีนิพนธ์

ขั้นตอนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)

ภาคที่  1 (ปีการศึกษาที่ 1)ผลลัพธ์การศึกษา

ระยะเตรียมการวิจัย ศึกษา 3 วิชา คือ

1.ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและจริยธรรม
2.การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ
3.ศึกษาวิชาเลือก 1 วิชา

นักศึกษามีหัวข้อดุษฎีนิพนธ์

 

ภาคที่ 2  (ปีการศึกษาที่ 1)ผลลัพธ์การศึกษา

1.การวิจัยการสำรวจขั้นสูง
2.ศึกษาวิชาเลือก 1 วิชา
3.ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อธุรกิจ
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

นักศึกษามี Draft Proposal (3 บท)

ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษาที่ 1)ผลลัพธ์การศึกษา

ดุษฎีนิพนธ์(6 หน่วยกิต)

นักศึกษามี Proposal

ภาคที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 2)ผลลัพธ์การศึกษา

ดุษฎีนิพนธ์(6 หน่วยกิต)

สอบและปรับปรุงงาน Inception Proposal 3 บท

ภาคที่ 2 (ปีการศึกษาที่ 2)ผลลัพธ์การศึกษา

 ดุษฎีนิพนธ์(6 หน่วยกิต)

Research Workshop โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และปรับปรุง
งาน Inception Proposal 3 บท
ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษาที่ 2)ผลลัพธ์การศึกษา
 ดุษฎีนิพนธ์(6 หน่วยกิต)Research Workshop โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และปรับปรุง
งาน Inception Proposal 3 บท 
ภาคที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 3)ผลลัพธ์การศึกษา
 ดุษฎีนิพนธ์(6 หน่วยกิต)การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (Completion Defense) 5 บท
ภาคที่ 2 (ปีการศึกษาที่ 3)ผลลัพธ์การศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์(6 หน่วยกิต)
ระยะการขัดเกลาดุษฎีนิพนธ์ มีการปรับแก้ไขเนื้อหา
ภาษา และบรรณาธิการรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์

1. ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ค่าลงทะเบียนหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฑีบัณฑิต (D.B.A.) ดังนี้

* กรณีที่ลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตร ปริญญาเอก แล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาให้นักศึกษาจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ในอัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 50,000 บาทจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

สามารถสอบถามรายละเอียดการศึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์
พื้นที่ ศาลายา 02-441-6067 หรือ 092-442-8000
พื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล 092-442-7000