เดือน ธันวาคม 2561
 
เดือน ตุลาคม 2561
เดือน กันยายน 2561
เดือน สิงหาคม 2561
เดือน กรกฎาคม 2561 
• งานประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ ๑๐ และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 23rd Asia-Pacific Decision Science Institute (APDSI 2018)

งานวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

งานวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

งานวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

•โครงการบุคลากร ประจำปี 2561 
เดือน มิถุนายน 2561
 •  โครงการให้ความรู้นวัตกรรมการจัดการ ประจำปี 2561
เดือน เมษายน 2561
 • นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สอบการศึกษาอิสระ จำนวน 13 ท่าน
 • งานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
เดือน มีนาคม 2561

เดือน กุมภาพันธ์ 2561
• โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของอาจารย์และบุคลากร 61
เดือน มกราคม 2561
• โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560