สำนักงานเลขานุการประจำวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการประจำวิทยาลัย                                                                                  

(นางสาวเนตรชนก สูนาสวน)
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการประจำวิทยาลัย


(นางกัณณ์ศศิชา เนาว์เย็นผล)
บุคลากร

(นางสาวศิรดา สังวาลย์พันธุ์)
นักวิชาการศึกษา 

(นายชัยณรงค์ สิริพรปรีดา)
นักวิชาการศึกษา 

ฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรม

ส่วนงานวิชาการ                                                                                                           

(นายพรชัย ขันทะวงค์)
หัวหน้าส่วนงานวิชาการ
พื้นที่ศาลายา พื้นที่วังไกลกังวล

(นางสาวขวัญชนก อายุยืน)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาวสุมิตตา เดชศิริกุล)
นักวิชาการศึกษา 

(นางสาวปรียนันท์ ศรีรัตนมงคล)
นักวิชาการศึกษา

(นางสาวอรวรรณ เกล็ดกฤษ)

นักวิชาการศึกษา 

(นายรัฐจักรพล สามทองก่ำ)

นักวิชาการศึกษา


(นางสาวณัฏฐกิตติ์ พาสภาการ)

นักวิชาการศึกษา

(นางสาวปุญชรัสมิ์ โตสัมพันธ์)

นักวิชาการศึกษา 
 
ส่วนงานศูนย์วิจัยฐานข้อมูลและประกันคุณภาพ                                                             

(นางสาวหฤทัย สมศักดิ์)

หัวหน้าส่วนงานศูนย์วิจัยฐานข้อมูลและประกันคุณภาพ
(นางสาวสุธาทิพย์ เดี่ยววานิชย์)
นักวิชาการศึกษา
   

ฝ่ายบริการวิชาการและเครือข่ายสัมพันธ์

ส่วนงานประชาสัมพันธ์และการตลาด                                                                              

(ดร.นำพล ม่วงอวยพร)

หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์และการตลาด

(นางสาวรสสุคนธ์ ผิวบัวคำ)

นักประชาสัมพันธ์

(นายพลภัทร บริรักษ์ธนกุล)
นักวิชาการศึกษา

(นายฤกษ์อรุณ เจียมสวัสดิ์)
นักวิชาการศึกษา

(นายกานต์ชัยยง  มงคลมะไฟ)

นักวิชาการศึกษา

(นายพีระพัฒน์  แก้วมณี)
นักวิชาการศึกษา

(นางสาวอชริญา  เงินเจริญ)
นักวิชาการศึกษา
ส่วนงานบริการวิชาการและเครือข่าย                                                                           

(นางสาวอาทิตยา พิพัฒน์พงศ์อำไพ)
หัวหน้าส่วนงานบริการวิชาการและเครือข่าย

(นางสาวสุพัตรา ยอดสุรางค์)
นักวิชาการศึกษา

(นางสาวสุกัญญา อินทนชิตจุ้ย)
นักวิชาการศึกษา

(
นางสาวจิราภรณ์ ชนัญชนะ)

เจ้าหน้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(นางสาวนิตยา สวัสดิ์จุ้น)
เจ้าหน้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ฝ่ายบริหารและแผนงาน

ส่วนงานการเงินและบัญชี                                                                                               

(นางสาวจุฑารัตน์ จั่นจินดา)
หัวหน้าส่วนงานการเงินและบัญชี

(นางสาวรมยพร กิติเวียง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสิริลักษณ์ จีนประชา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวทัตพิชา แย้มเดช)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายนฤพนธ์  โกวิทพรพิเชฎฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุภัสชา  แสงจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวชนิกานต์ ชำนาญไพร)นักวิชาการเงินและบัญชี

ส่วนงานพัสดุและอาคาร                                                                                                   

(นายชัชชติภัช เดชจิรมณี)
หัวหน้าส่วนงานพัสดุและอาคาร
(นางสาวจุฑามาส เอี่ยมจินดา)
เจ้าหน้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(นายทศพล อัครพงษ์ไพบูลย์)
นักวิชาการพัสดุ
 

@Saii 25/9/62