หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.สัมพันธุ์ จันทร์ดี
วุฒิการศึกษา
     ปร.ด. นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัยเด่น
ประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ทำงานปัจจุบัน
ผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์
วุฒิการศึกษา
      Ph.D. Interpersonal/ Intercultural Communication
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัยเด่น
ประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ดร.ดรุณี ปัญจรัตนากร
วุฒิการศึกษา
   
ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัยเด่น
ประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ดร
วุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัยเด่น
ประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ดร
วุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัยเด่น
ประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ดร
วุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัยเด่น
ประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ทำงานปัจจุบัน

@saii Update 21/10/62