รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (M.P.A.&D.P.A.)
คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ไกร บุญบันดาล

วุฒิการศึกษา
ป.เอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพชรบุรี พ.ศ.๒๕๕๓ ป.โท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๒
ป.ตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๒๐ รุ่นที่ ๒๗


ผลงานวิจัยเด่น

1.นักวิจัยโครงการพัฒนาตัวบ่งชี้และชุดการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ทุนอุดหนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี ๒๕๔๙
2.นักวิจัยโครงการสำรวจและพัฒนาทุนในพื้นที่เพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุนการพัฒนาการ เรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี๒๕๕๒ 3. นักวิจัยโครงการสำรวจและพัฒนายุทธศาสตร์ทุนในพื้นที่ เพื่อพัฒนคุณภาพการเรียน ในโรงเรียนขนาดเล็ก ปี ๒๕๕๓
4.นักวิจัยโครงการพัฒนาเครือข่ายในท้องถิ่นโดยใช้ทุนในพื้นที่เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ ของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบุรี ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปี ๒๕๕๗


ประสบการณ์ทำงาน
– นายอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๔
– ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๕
-นายอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๕
– ๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ – นายอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖
– ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ -นายอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๓
– นายอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓
– ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔
– ปลัดจังหวัดปทุมธานี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔
– ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
– ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
– ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ -รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
– ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘


สถานที่ทำงานปัจจุบัน  ข้าราชการบำนาญ กระทรวงมหาดไทย 


ดร.รัชฎา จิวาลัย

วุฒิการศึกษา
Ph.D.(Political Science) University of Hawaii, Manoa
M.A.(International Development) The American University, Washington D.C.
B.A.(Political Science) Thammasart University


ความเชี่ยวชาญ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


ผลงานวิจัยเด่น


ประสบการณ์ทำงาน
–  ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล
รองอธิบดี กรมยุโรป

สถานที่ทำงานปัจจุบัน
รองอธิบดี กรมยุโรป


อาจารย์กษิต ภิรมย์

วุฒิการศึกษา
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี สาขาวิเทศสัมพันธ์ (International Affairs) จาก มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ (Georgetown University) สหรัฐอเมริกา


ความเชี่ยวชาญ
  ด้านการต่างประเทศ


ผลงานวิจัยเด่น


ประสบการณ์ทำงาน
   รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ


สถานที่ทำงานปัจจุบัน
ข้าราชการบำนาญ กระทรวงการต่างประเทศ


... มล.กิติบดี ประวิตร วุ

ฒิการศึกษา
ป.เอก –
ป.โท  สาขารัฐประศาสนศาสตร์  จาก ม. เซ้าท์เทิร์นแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
ป.ตรี สาขาสังคมศาสตร์ จาก  ม.เปปเปอร์ไดน์  สหรัฐอเมริกา


ความเชี่ยวชาญ
 ภาษาต่างประเทศ และ  บรรเทาสาธารณภัย


ผลงานวิจัยเด่น
 – 


ประสบการณ์ทำงาน
– ปี พ.ศ.  2556 – 5 มิ.ย. 60  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
– 5 มิ.ย. 60-30 ก.ย. 60  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี


ดร.หควณ ชูเพ็ญ

วุฒิการศึกษา
ป.เอก Ph.D. รัฐประศาสศาสตร์  Victoria University
ป.โท –
ป.ตรี-


ความเชี่ยวชาญ


ผลงานวิจัยเด่น
การกระจายอำนาจและพัฒนาโครงสร้างขององค์กรระดับต่ำกว่าระดับชาติของญี่ปุ่นในปัจจุบัน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.


ประสบการณ์ทำงาน


สถานที่ทำงานปัจจุบัน
 มทร.รัตนโกสินทร์

 
ดร.วิทยา เจียรพันธุ์

วุฒิการศึกษา
ป.เอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนบูรณาการศาสตร์ (Ph.D.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ป.โท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม (M.A.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเกษตร สาขาพืชสวน (B.Sc.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ
ระเบียบวิธีวิจัย หนี้สินเกษตรกร


ผลงานวิจัยเด่น

วิทยา เจียรพันธุ์ และคณะ. (2558). ปัญหาความไม่ยั่งยืนของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. ทุนสนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. วิทยา เจียรพันธุ์ และคณะ. (2558). ความเป็นไปได้ในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง ศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน). ทุนสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา. วิทยา เจียรพันธุ์ และคณะ. (2558). โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. ทุนสนับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคโนโลยีเอกวรรณ 2012.

ประสบการณ์ทำงาน

สถานที่ทำงานปัจจุบัน
กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผศ.ดร.วัชรินทร์ อินทรพรหม

วุฒิการศึกษา
ป.เอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ป.โท  รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ป.ตรี รังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ความเชี่ยวชาญ
 


ผลงานวิจัยเด่น

วัชรินทร์ อินทพรหม. (2549). ทัศนคติมุ่งสู่การเป็นเลิศของข้าราชการพลเรือน. กรุงเทพฯ : สํานักงาน ก.พ. วัชรินทร์ อินทพรหม. (2550). รูปแบบศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมสําหรับประเทศ ไทย. กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม.
 วัชรินทร์ อินทพรหม. (2550). การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในชั้นศาล. กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม. วัชรินทร์ อินทพรหม. (2552). การวิเคราะห์สภาพกําลังคนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. วัชรินทร์ อินทพรหม. (2552). การประเมินโครงการความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น. วัชรินทร์ อินทพรหม. (2552). การวิจัยประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2549. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร. วัชรินทร์ อินทพรหม. (2554). การสร้างความตระหนักและจิตสํานึก และความต้องการอนุรักษ์น้ําของ ชุมชนเมืองริมแม่น้ําเจ้าพระยาตอนบน. กรุงเทพฯ : เครือข่ายนักวิจัยภาคกลางตอนบน. วัชรินทร์ อินทพรหม. (2554). การจัดการความรู้และการจัดการการเรียนรู้องค์ความรู้เกษตรทฤษฎี ใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. วัชรินทร์ อินทพรหม. (2554). สถานการณ์การจ้างงานและคุณลักษณะบัณฑิตที่ภาครัฐและภาคเอกชน ในประเทศไทยต้องการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. วัชรินทร์ อินทพรหม. (2554). การมุ่งสู่ความเป็น “ไท” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. วัชรินทร์ อินทพรหม. (2554). การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครระหว่างปี 2550-2552. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. วัชรินทร์ อินทพรหม. (2554). การวิจัยประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2553. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. วัชรินทร์ อินทพรหม. (2554). การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การใช้เทคนิคแผนผังทางปัญญา (Mind Map) เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดองค์กรท้องถิ่น ของนักศึกษา สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร. วัชรินทร์ อินทพรหม. (2555). บทบาท ภารกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. วัชรินทร์ อินทพรหม. (2555). แนวทางการพัฒนารูปแบบเมืองน่าอยู่ของอําเภอชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. วัชรินทร์ อินทพรหม. (2556). ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.  วัชรินทร์ อินทพรหม. (2556). การติดตามประเมินผลลัพธ์และผลกระทบการดําเนินงานตามภารกิจที่ ได้รับการถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. วัชรินทร์ อินทพรหม และคณะ. (2557). ปัญหาและความต้องการของประชาชนในการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. วัชรินทร์ อินทพรหม. (2557). การสังเคราะห์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประสบการณ์ทำงาน
 


สถานที่ทำงานปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


ผศ.ดร. พิชิต รัชตพิบุลภพ

วุฒิการศึกษา
ป.เอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ป.โท  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.ตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญ
 


ผลงานวิจัยเด่น
พิชิต รัชตพิบุลภพและดวงตา สราญรมย์. 2559. คุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. Vol 5(1) มกราคม-มิถุนายน 2559: 118-127. พิชิต รัชตพิบุลภพ. 2559. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร. วารสารพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า. Vol 14(1) มกราคม-เมษายน 2559: 99-120.

ประสบการณ์ทำงาน
 


สถานที่ทำงานปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


.ดร.โกวิทย์ พวงงาม

วุฒิการศึกษา
ป.เอก Ph.D. ทางด้านการพัฒนาชนบท University Republic of the Philippines
ป.โท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ป.ตรี คณะศึกษาศาสตร์ (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยศิลปากร


ความเชี่ยวชาญ
 


ผลงานวิจัยเด่น
งานวิจัยเรื่อง “มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังเคราะห์ผู้สูงอายุ”
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาบทบาทและรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” การวิจัยเรื่อง “การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี 2549″ การวิจัยเรื่อง “หลักเกณฑ์และมาตรฐานตัวชี้วัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสตรีและครอบครัว” หนังสือ “การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว” หนังสือ “แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หนังสือ “ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” หนังสือ “การปกครองท้องถิ่นไทย: หลักการและมิติใหม่ในอนาคต” หนังสือ “ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.): ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ” หนังสือ “การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” หนังสือ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ปรับวิธีคิด เพิ่มความสามารถ และพลังสร้างสรรค์” หนังสือ “การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง” หนังสือ “วิพากษ์ท้องถิ่นไทย” หนังสือ “เลือกตั้งนายก อบต. โดยตรง” หนังสือ “อะไร? ทำไม? อย่างไร? อบต. ประชาธิปไตยของประชาชนในชนบท” หนังสือ “ข้อเสนอทิศทางการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญใหม่” , 2549 หนังสือ “วิสัยทัศน์ผู้สูงอายุด้านการสร้างเสริมสุขภาพ : สังเคราะห์จากเวทีประชาคม โครงการประเมินการพัฒนาผู้สูงอายุในหมู่บ้านห่างไกลและหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพโดยผู้สูอายุเป็นแกนนำ ปีที่3” , 2549 หนังสือ “การพัฒนาหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุ : โครงการประเมินการพัฒนาผู้สูงอายุในหมู่บ้านห่างไกลและหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพโดยผู้สูงอายุเป็นแกนนำ ปีที่3” , 2549 หนังสือ “การบริหารจัดการของชมรมผู้สูงอายุในกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ : โครงการประเมินการพัฒนาผู้สูงอายุในหมู่บ้านห่างไกลและหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพโดยผู้สูอายุเป็นแกนนำ ปีที่3” , 2549 หนังสือ “ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน เพื่อโลกอนาคต” , 2550 หนังสือ “แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” , 2550 หนังสือ “การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2550” , 2550 หนังสือ “การประเมินผลโครงการศูนย์ต้อนรับผู้ร่วมสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” , 2550 หนังสือ “มาตราฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” , 2548 หนังสือ “ถอดรหัสความคิด ของ โกวิทย์ พวงงาม ว่าด้วยการเมืองและชุมชนท้องถิ่น” , 2549 หนังสือ “บทสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโยบาย โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ” และคณะ, 2550 หนังสือ “การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครรักษาดินแดน และหัวหน้ากลุ่มผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบริเวณชายแดนไทย-พม่า เรื่อง สิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามกระบวนการยุติธรรม” , 2550 หนังสือ “โครงการติดตามประเมินผลโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ (ภาคกลาง)” อาจารย์ทรงชัย ทองปาน, นางสาวสาวิตรี สอาดเทียน, 2551 หนังสือ “หลักสูตรฝึกอบรบหัวหน้ากลุ่มผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบริเวณชายแดนไทย-พม่า เรื่อง สิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามกระบวนการยุติธรรม” , 2550 หนังสือ “หลักสูตรฝึกอบรบอาสาสมัครรักษาดินแดนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบริเวณชายแดนไทย-พม่า เรื่อง สิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามกระบวนการยุติธรรม” , 2550 หนังสือ “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ” และคณะ , 2550 หนังสือ “โครงการติดตามและประเมินผลหน่วยงานท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการที่อยู่อาศัย” , 2551

ประสบการณ์ทำงาน
  •  พ.ศ. 2546-2547 กรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พ.ศ. 2547-2549 รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พ.ศ. 2549-2553 หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่ทำงานปัจจุบัน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


พล.เอก.ดร. ยอดยุทธ บุญญาธิกา

วุฒิการศึกษา
ป.เอก –

 ป.โท 
 ป.ตรี

ความเชี่ยวชาญ
 


ผลงานวิจัยเด่น
 


ประสบการณ์ทำงาน
 


สถานที่ทำงานปัจจุบัน
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. ที่ทำงาน, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย


ศ. ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ

วุฒิการศึกษา
Ph.D. (สังคมวิทยาการเมือง) University of Hill, England

M.A. (รัฐศาสตร์) University of Manchester, England
ร.ม. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร.บ. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ความเชี่ยวชาญ 
การเมืองการปกครอง, สังคมวิทยาการเมือง, การบริหารรัฐกิจและการศึกษา


ผลงานวิจัยเด่น
Political Buddhism in Southeast Asia (London : C. Hurst Co. 1977) Political Activism of the Thai Buddhism (Singapore : Centre for Southeast Asian Studies 1982) Buddhism and Political Legilimacy in Thailand, Laos and Cambodia (Bangkok : Chulalongkorn University Press, 1992) Buddhist Approach to Development การเมืองการปกครองของสหราชอาณาจักร (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2532) การปกครองระบบรัฐสภาของสหราชอาณาจักร (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้าฯ, 2548) ประชาธิปไตย ประชามติ และนโยบายสาธารณะ (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เสมาธรรม, 2549)

ประสบการณ์ทำงาน
–  ผู้ว่าราชการจ.มุกดาหาร

–  ผู้ว่าราชการจ.กระบี่
–  ผู้ว่าราชการจ.สมุทรปราการ
–  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
–  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

 สถานที่ทำงานปัจจุบัน
 คณบดีสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต


ศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

วุฒิการศึกษา
ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

ลงานวิจัยเด่น
วัลลภ รัฐฉัตรานนท์. 2558. ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. บทความวิจัย การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6
วัลลภ รัฐฉัตรานนท์. 2558. การศึกษาทางการเมืองถิ่นและนักการเมืองถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี รายงานการวิจัย เสนอต่อ สถาบันพระปกเกล้า
– กรรมการบริหารโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตระดับท้องถิ่น – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันคดีรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ – กรรมการและเลขาธิการสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – อาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานที่ทำงานปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


รศ. ดร.ปธาน สุวรรณมงคล

วุฒิการศึกษา
ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ 
การบริหารจัดการท้องถิ่น, การเมืองการปกครอง และระเบียบวิธีวิจัย


ผลงานวิจัยเด่น


ประสบการณ์ทำงาน
–  กรรมการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

–  ที่ปรึกษาวิทยาลัยการเมือง
–  อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สถานที่ทำงานปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง

วุฒิการศึกษา
Ph.D. (Leadership and Human) Alliant International University, San Diego, Ca.

MA. (Political Development) YOLOLA University, Ca.
B.A. (Political Science) University of Manila.

ความเชี่ยวชาญ
ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์, การเมืองการปกครอง, การบริหารรัฐกิจ
และรัฐประศาสนศาสตร์สร้างสรรค์

ผลงานวิจัยเด่น


ประสบการณ์ทำงาน
–  ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต NIDA

–  ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวไลอลงกรณ์
–  รองประธานวุฒิสภา

สถานที่ทำงานปัจจุบัน
อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


รศ.ดร.ปฐม มณีโรจน์

วุฒิการศึกษา
ป.เอก –

ป.โท 
ป.ตรี
ความเชี่ยวชาญ  
ผลงานวิจัยเด่น  
ประสบการณ์ทำงาน 
สถานที่ทำงานปัจจุบัน 


.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงค์

วุฒิการศึกษา
ป.เอก –

ป.โท 
ป.ตรี
ความเชี่ยวชาญ  
ผลงานวิจัยเด่น  
ประสบการณ์ทำงาน 
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  


รศ.ดร.จุมพล หนิมพาณิช

วุฒิการศึกษา
ป.เอก –

ป.โท 
ป.ตรี
ความเชี่ยวชาญ  
ผลงานวิจัยเด่น  
ประสบการณ์ทำงาน 
สถานที่ทำงานปัจจุบัน 


.ศรณ์จักรชัย ชูวาพิทักษ์

วุฒิการศึกษา
ป.เอก –

ป.โท 
ป.ตรี

ความเชี่ยวชาญ
 

ผลงานวิจัยเด่น  
ประสบการณ์ทำงาน 
สถานที่ทำงานปัจจุบัน 


.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล

วุฒิการศึกษา
ป.เอก –

ป.โท 
ป.ตรี
ความเชี่ยวชาญ  
ผลงานวิจัยเด่น  
ประสบการณ์ทำงาน 
สถานที่ทำงานปัจจุบัน 


.สราวุธ เบญจกุล

วุฒิการศึกษา
ป.เอก –

ป.โท 
ป.ตรี
ความเชี่ยวชาญ  
ผลงานวิจัยเด่น  
ประสบการณ์ทำงาน 
สถานที่ทำงานปัจจุบัน 


.ดร.วรเดช จันทรศร

วุฒิการศึกษา
.เอก
.โท
.ตรี


ความเชี่ยวชาญ
 

ผลงานวิจัยเด่น  
ประสบการณ์ทำงาน 
สถานที่ทำงานปัจจุบัน 


 

 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

วุฒิการศึกษา
Ph.D. (เศรษฐศาสตร์)

 

ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี

วุฒิการศึกษา
Ph.D. (การส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐศาสตร์เกษตร)

 

ดร.พรชัย ฐีระเวช

วุฒิการศึกษา
กจ.ด. (การจัดการภาครัฐ)

@saii 30/11/60 ( 21 ท่าน)