หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.สัมพันธุ์ จันทร์ดี
วุฒิการศึกษา
     ปร.ด. นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิจัยเด่น
ประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ทำงานปัจจุบัน
ดร 
วุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


ผลงานวิจัยเด่น
ประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ทำงานปัจจุบัน
ดร 
วุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


ผลงานวิจัยเด่น
ประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ดร 
วุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ


ผลงานวิจัยเด่น
ประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ทำงานปัจจุบัน

@saii update 21/10/62