บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
วุฒิการศึกษา
M.B.A. (Marketing)
รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  จันทรโคลิกา
วุฒิการศึกษา
ป.เอก  Ph.D. (Quantitative Economics)
ป.โท  M.A. (Economics)
ป.โท  M.B.A. (Finance)
ป.ตรี  B.A. (Economics)


ความเชี่ยวชาญ
  เศรษฐมิติ


ผลงานวิจัยเด่น
1. เสริมสร้างบุคลกรด้านพลังงาน (Capacity  Building)  2557
2. เสริมสร้างบุคลกรด้านพลังงาน (Capacity  Building)  2556
3. สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้พลังงานต่อการบริหารของการไฟฟ้าฝ่าย ผลิตและการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายประสบการณ์ทำงาน อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. Usage Behavior of Mobile Banking in Thailand, 2016 19th International Society for Business Innovation and Technology Management Conference 12th to 14th June 2016 Bangkok, Thailand
สถานที่ทำงานปัจจุบัน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์วรมิตร  ครุฑโต
วุฒิการศึกษา
ป.โท  พัฒนาการเศรษฐกิจ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์-นิด้า)
ป.ตรี  เศรษฐศาสตร์ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)


ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัยเด่นประสบการณ์ทำงาน 
2526             เศรษฐกร 3-4 (กรมการค้าภายใน)(กระทรวงอุตสาหกรรม)
2527-2532     นักวิชาการอุตสาหกรรม 4-5 (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม-กองแผนงาน)
2533-2540     นักวิชาการอุตสาหกรรม 6 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม                    
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.)
2541             ผู้จัดการสาขาขอนแก่น
2542             ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
2543-2544     ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
2545-2546     ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานพัฒนาองค์กรและเครือข่าย 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
2547-2549     ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สำนักงานบริหาร Portfolio 2550-สิงหาคม2552               
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการ กันยายน2552-เมษายน2555   
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ พฤษภาคม
2555-ปัจจุบัน          รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง

ผศ.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์
วุฒิการศึกษา
ป.เอก  The University of New South Wales Sydney, Aushelia. Ph.D. in Marketing,2553
ป.โท  The University of New South Wales Sydney 2052, Australia Master of Commerce in Marketing ป.ตรี   Assumption University Bangkok, Thailand BBA. Major : Marketing, Honour


ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัยเด่น
 • Teekasap, P. (2014). The Process of Income Inequality Development from Foreign Direct Investment in Developing Countries: A System Dynamics Approach. International Journal of Process Management and Benchmarking, 4(2), 127 – 144. Journal of Process Management.
 • Prasongsukarn, K., & Patterson, P. G. (2012). An extended service recovery model: the moderating impact of temporal sequence of events. Journal of Services Marketing, 26(7), 510-520. Journal of Services Marketing
ประสบการณ์ทำงาน Lecturer and Guest Speaker : University and Educational Institute ▪  Assumption University ▪  Bangkok University ▪  Chandrakasem Rajabhat University ▪  Chaingmai University ▪  Chulalongkorn University ▪  College of Management Mahildol University (CMMU)
สถานที่ทำงานปัจจุบัน ▪  Managing Director : Tsinghua-ABAC AEC Research Institute ▪  Director : Center for Marketing Intelligence Research ▪  Lecturer : Graduate School of Business
ความเชี่ยวชาญ ผลงานวิจัยเด่น
 • How the ASEAN Exchanges Integration Affects Firms’ Position on the ASEAN Link and Abnormal Returns: Evidence from Thailand”, International Journal of Economics and Business Research, 2016
 • เศรษฐกิจไทยมิติใหม่ภายใต้ประชาคมอาเซียน, วารสารการเงินการคลัง, 2553
 • Transaction Cost Economics, Legal Structures, and Financial Capital Flows: Empirical Evidence from Emerging Asian Markets, University of Utah, 2552
ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
วุฒิการศึกษา
ป.เอก  Ph.D. บริหารการก่อสร้าง
ป.โท  M.Sc.  วิศวกรรมโครงสร้าง
ป.ตรี  วศ.บ.  วิศวกรรมโยธา


ความเชี่ยวชาญ
 
ผลงานวิจัยเด่น 
 1. Pawan, Paijit and Lorterapong Pasit (2016) “A Fuzzy-Based Integrated Framework for Assessing Time Contingency in Construction Projects”, Journal of Construction Engineering and Management, ASCE, Vol. 142, No. 3, March
 2. พิมนหทัย มาลัย และ พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ (2015) “ผลกระทบต่อวิชาชีพวิศวกรรมโยธาจากการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 20 กรกฎาคม 2558 จ.ชลบุรี
 3. กรรณิการ์ มังคลาด และ พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ (2015) การพัฒนาแนวทางการคำนวณราคากลาง สำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ล่อฟ้าด้วยวิธีอิงราคาจัดซื้อในอดีตการประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 กรกฎาคม 2558 จ.ชลบุรี
 4. ​มานิตย์ ศรีคงแก้ว และพาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ (2014) “การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนการผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของบ้านอยู่อาศัย” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนาปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-มนี าคม 2558
 5. Lorterapong, Pasit. and Ussavadilokrit, M. (2013) “Construction Scheduling Using the Constraint Satisfaction Problem Method”,Journal of Construction Engineering and Management, ASCE, Vol. 139, No. 4, April 2013, pp. 414-422
 6. Lortertapong, Pasit. and Pawan, P. (2011) “A Comparison Between Neuro‐Fuzzy And Logistic Regression Techniques For Predicting Possibility Of Damages To Adjacent Buildings” The Twelfth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-12), 26-28 January, Hong Kong
 7. Lortertapong, P. and Ussavadilokrit, M. (2011) “Applications Of Constraint Satisfaction Programming For Construction Planning” The Twelfth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-12), 26-28 January, Hong Kong
 8. Lortertapong, P. and Rattanachai, R. (2011) “Allocating Scarce Resources In Multi‐Project Environments Using Constraint Satisfaction Programming” The Twelfth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-12), 26-28 January, Hong Kong
 9. ไพจิตร ผาวัน และ พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ (2553) “การวิเคราะห์หาปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในงานก่อสร้างระบบป้องกันดินพัง” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, วสท,ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 หน้า 36-45
 10. มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ และ พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ (2553) “ความสำคัญของคอนสเตรนท์ที่ใช้ในการวางแผนก่อสร้างอาคารสูงวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, วสท, ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 หน้า 69-78
 11. Lorterapong, P. and Punyayuttakarn (2009), A. “State of PMO in Thailand, PROMAC Symposium, Oct.27-29., Bangkok, Thailand.
 12. Lorterapong, P. and Punyayuttakarn, P (2009), “Atudy on IT Project Management Tools and Techniques in Thailand”, PROMAC Symposium, 2009, Oct.27-29., Bangkok, Thailand.
 13. Lorterapong, P. and Ussavadilokrit, M. (2008) “A Study on The Constraints of High-Rise Building Construction Project Planning” the 13thNational Conference on Civil Engineering, Thailand
 14. Lorterapong, P. and Ussavadilokrit, M. (2007) “A Study on Attitude of Engineers Towards Engineering Services Liberalization in Thailand”, the 12thNational Conference on Civil Engineering, Thailand
 15. Lorterapong, P., Pisabodintra, A. and Thongbai, O. (2005) “Essential Project Management Skills: A Study of Thai Construction Managers,the 10th National Conference on Civil Engineering, Chonburi, Thailand
ประสบการณ์ทำงาน
พ.ย. 2551 – ปัจจุบัน  ประธานสาขาการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรและธุรกิจมหาบัณฑิต  พ.ย. 2551 – ธ.ค. 2559 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ต.ค. 2545  – เม.ย. 2547  ผู้อำนวยการ และผู้ก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.คมน์  พันธรักษ์ 
วุฒิการศึกษา
.เอก  Ph.D. (Business with Management), University of Plymouth, UK
.โท  M.B.A. (Management), Thammasat University
.ตรี  B.BA. (Industrial Management), Thammasat University

ความเชี่ยวชาญ
 
 • การบริหารอุตสาหการ, การจัดการโซ่อุปทาน, การตลาดและโฆษณา

ผลงานวิจัยเด่น
 • การประเมินผลโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท

ประสบการณ์ทำงาน
 • Head, Department of Operations Management [หัวหน้าสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ] คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Department of Operations Management คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ผู้จัดการแผนก  บริษัท  3  เอ็ม  ประเทศไทยจำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท  อีจีวี  เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  เอ็กเซลเล้นท์กราฟฟิค  จำกัด  และบริษัท  เจทูมีเดีย  จำกัด

ดร.วีรพงษ์  ชุติภัทร์
วุฒิการศึกษา
ป.เอก สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  (ปรด.  2553)
ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พธม. 2532)
 ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (วศบ. 2527)

ความเชี่ยวชาญ การลงทุนหุ้น

ผลงานวิจัยเด่น
การรับรู้ของผู้ถือหุ้นต่อบทบาทของกรรมการอิสระในการรักษาผลประโยชน์ใน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน
กรรมการและอนุกรรมการบริหาร 
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่ทำงานปัจจุบัน วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร. จำเนียร จวงตระกูล
วุฒิการศึกษา
ป.เอก DBA (Doctor of Business Administration), Curtin University, Australia.
ป.โท
ป.ตรี


ความเชี่ยวชาญ
กฎหมายธุรกิจและแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์


ผลงานวิจัยเด่น
  ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจากมหาวิทยลัยฟาร์อีสต์ ประเทศเกาหลีใต้ (Outstanding Achievements Award, Far East University, South Korea)


ประสบการณ์ทำงาน
 • ประธานหลักสูตรปริญญาเอกการบริหารธุรกิจ (Chair of Doctor of Business Administration: DBA Programme) สาขาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 • ศาสตราจารย์สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจนานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสต์ ประเทศเกาหลีใต้ (Professor of Human Resource Management, School of Global Business, Far East University, Korea)
 • ประธานสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และประธานหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Ph.D. in Human Resource Development) (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) ศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานที่ทำงานปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (President and Chief Executive Officer) บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
วุฒิการศึกษา
ป.เอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมอแนช (Monash University) ประเทศออสเตรเลีย ( โดยทุนมหาวิทยาลัยมอแนช )
ป.โท บริหารธุรกิจ สาขาวิสาหกิจเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์(University of Cambridge) ประเทศอังกฤษ
ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ ( เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมอแนช (Monash University) ประเทศออสเตรเลีย ( โดยทุนรัฐบาล )

ความเชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์

ผลงานวิจัยเด่น     ประสบการณ์ทำงาน เป็นอดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมอแนช เป็นอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคยทำงานวิจัยในศูนย์วิจัยทางเศรษฐศาสตร์ อิมแพคท์รีเสิร์ช ของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น เคยทำงานที่องค์การโทรคมนาคม ออสเตรเลีย
สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ดร.นันทนา อุดมกิจ
วุฒิการศึกษา
ป.เอก Ph.D. in Economics and International Development, University of Bath, Bath, UK, 2002 ป.โท M.A. in Economy and Society, Lancaster University, Lancaster, UK, 1998 ป.ตรี B.A. in Public Administration (First Class Hons), Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, 1995
ความเชี่ยวชาญ Arbitration, Corporate and Commercial, International Business Transactions, Taxation ผลงานวิจัยเด่น  Factors Effecting Consumers’ Purchasing Decisions on CSR Banking: A Case of Commercial Bank in Thailand”, published in Rangsit Journal of Arts and Sciences, Vol. 1, No. 1. July 2011, Bangkok, Thailand ประสบการณ์ทำงาน
 • Lecturer in International Business Management, Export-Import Management, and Global Market and Competitive Advantage, Mahidol University International College, Mahidol University, Bangkok, Thailand
 • Lecturer in International Marketing, MBA Program, Mahanakorn University of Technology, Bangkok, Thailand
 • Guest speaker on “Changing Business Environment and the Role of Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)” at TISTR, Technopolis, Pratumtani, Thailand (July 2010)
 • Paper Presentation on “Corporate Social Responsibility (CSR) – A Conceptual Framework for a Conduit Approach of CSR in Asia”, presented at the Asian Media and Information and Communication Center (AMIC) Conference 2010, Suntec Convention, Singapore (June 2010)
สถานที่ทำงานปัจจุบัน อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.พาสน์ ทีฑทรัพย์ วุฒิการศึกษา ป.เอก  Southern New Hampshire University, U.S.A. D.B.A. Business Admin      Management,2553 ป.โท        Mahidol University, Bangkok, Thailand, May 2006 Major field: Innovation in Management ป.ตรี      Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, May 2004. Major field: Electrical Engineering ความเชี่ยวชาญ ผลงานวิจัยเด่น
 • Koowattanatianchai, N., & Prayarach, K. (2016). How the ASEAN Exchanges integration affects firms’ position on the ASEAN Link and abnormal returns: evidence from Thailand. International Journal of Economics and Business Research, 11(1), 58-82. International Journal of Economics and Business Research
ประสบการณ์ทำงาน
 • College of Management, Mahidol University (2011 – Present)
 • Thonburi University (2010 – 2013)
 • College of Online and Continuing Education, Southern New Hampshire University (2010 – 2013)
 • Bansomdejchaopraya Rajabhat University (2011 – 2012)
 • Thai-Nichi Institute of Technology (2012 – 2013)
 • Ramkhamhaeng University (2012)
 • King Mongkut University of Technology North Bangkok, Prachinburi Campus (2010)
 • School of Business, Southern New Hampshire University (2009 –2010
 • สถานที่ทำงานปัจจุบัน
Faculty of Business Administration, Thai-Nichi Institute of Technology (2013 – Present)

ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน
วุฒิการศึกษา
ป.เอก DBA in Finance (GPA 4.00, JDBA program with coordination of Chulalongkorn, Thammasart and NIDA)
ป.โท MS in Finance (GPA 3.977, Summa Cum Laude) in Investment, University of Denver, June 1997 -MBA in Finance (GPA 3.679), University of Denver, June 1997

ป.ตรี BBA in Finance (Magna Cum Laude), Assumption University, Thailand, March 1994 Candidate for Chartered Financial Analyst (CFA) program level III

ความเชี่ยวชาญ
Financial Controller, Investment Banker


ผลงานวิจัยเด่น
    
ประสบการณ์ทำงาน 

สถานที่ทำงานปัจจุบัน
BBA program, Thammasat Business School, Thammasat University

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า

วุฒิการศึกษา
ป.เอก  Doctor of Business Administration University of Northern Philippines

 ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ป.ตรี  พาณิชยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ
วิธีการวิจัยธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นสูงเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ


ผลงานวิจัยเด่น
สมพล ทุ่งหว้า.(2557) การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
วารสารวิชาการ วารสารมหาวิทยาลัยรามคาแหง. 

ประสบการณ์ทำงาน
๑) ตั้งแต่ปี 2528-2537 – อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ ถึง ระดับ ๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ๒) ตั้งแต่ปี 2537-2537 – อาจารย์ ระดับ ๕ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๓) ตั้งแต่ปี 2537 ถึง ปัจจุบัน – อาจารย์ ระดับ ๕ ถึง รองศาสตราจารย์ ๙

สถานที่ทำงานปัจจุบัน
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

 อ.พงษ์ศักดิ์  ชิวชรัตน์
วุฒิการศึกษา
ป.เอก –
ป.โท Master of Computer Engineering Boston,Massachusetts
ป.ตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (สถิติ)

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาผู้ประกอบการ SME อย่างยั่งยืน, IT Governance

ผลงานวิจัยเด่น
    
ประสบการณ์ทำงาน –  กรรมการผู้จัดการ  SME  BANK –  รองกรรมการผู้จัดการ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ –  ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ –  ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์  ธนาคารกรุงไทย
สถานที่ทำงานปัจจุบัน

รศ.ดร.พิภพ วชังเงิน
วุฒิการศึกษา
ป.เอก บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย UNP of Philippines
ป.โท สาขาจิตวิทยา M.S.U. of BARODA
ป.ตรี สาขาอังกฤษ-สังคม วิทยาลัยวิชาการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ ผลงานวิจัยเด่น    
ประสบการณ์ทำงาน อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถานที่ทำงานปัจจุบัน

อ.วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
วุฒิการศึกษา
ป.โท การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ป.ตรี นิติศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัยเด่น    
ประสบการณ์ทำงาน – ทนายความ / นิติกร / ที่ปรึกษากฎหมายในหน่วยงานหลายแห่ง – วิทยากร / พิธีกร รายการโทรทัศน์หลายรายการ
สถานที่ทำงานปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมแมนเพาเวอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ
วุฒิการศึกษา
ป.เอก  สาขาบริหารงานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2548 D.Eng. Construction Engineering and Management Asian Institute of Technology (AIT) 2005

ป.โท  สาขาบริหารงานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2541 M.Eng. Construction Engineering and Management Asian Institute of Technology (AIT) 1998สาขาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2555 MBA. Marketing Management Ramkamhang University 2013
ป.ตรี  สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2538 B.Eng. Kasetsart University Civil Engineering 1995

ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัยเด่นRuthankoon, R. and Wongwanichtawee, C. 2008. Barriers of ICT Implementation in Construction: Experience from Thai Construction Industry. 6th ICT&KM International Conference on ICT and Higher Education. 129-133.
Ruthankoon, R. and Ogunlana, S. O. 2003. Testing of Herzberg’s Motivation Theory in Construction Industry. Engineering Construction and Architectural Management. (ECAM). Presentation was conducted at NICMAR Institute Hyderabud, India.

ประสบการณ์ทำงาน
การสอนรายวิชาระดับปริญญาเอก โท และ ตรี
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ระดับปริญญาโทและปริญญาตรี – งานร่างหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาโทและปริญญาตรี – งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ – งานวางแผนงานและวิจัยสถาบัน วางเป้าหมายและเขียนแผนงานของหน่วยงาน การนาแผนงานไปปฏิบัติและติดตามผลงาน – งานสหกิจศึกษา จัดหา ติดต่อ ประสานงานกับผู้ประกอบการภายนอกหน่วยงานภายนอกเพื่อส่งนักศึกษาเข้าทางานสหกิจในสถานประกอบการ (ประสานงานจากทางด้านสถานศึกษาในการพบผู้ประกอบการและจากด้านสถานประกอบการ)
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

อ.พรชัย ปฏิภานปรีชาวุฒิ
วุฒิการศึกษา
ป.เอก –
ป.โท Master of Business Administration (MBA) Major in Finance Chulalongkorn University, Thailand Master of Engineering Major in Electrical Engineering Chulalongkorn University, Thailand
ป.ตรี Bachelor of Engineering Major in Electrical Engineering Chulalongkorn University, Thailand

ความเชี่ยวชาญ  
Business Model Development,
Strategic partnership development

ผลงานวิจัยเด่น     –
ประสบการณ์ทำงาน Deputy Secretary General, The Office of the Energy Regulatory Commission (OERC) Senior Vice President – Business Development Division, The Agricultural Futures Exchange of Thailand (AFET)
สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ดร.จันจิรา จันทร์โฉม
วุฒิการศึกษา
ป.เอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมบัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.โท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทางเคมีและฟิสิกส์) คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ – ความรู้พื้นฐานด้านนวัตกรรม การสังเคราะห์นวัตกรรมและการจัดการนวัตกรรมในองค์กร – เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)
ผลงานวิจัยเด่น – ระบบเสริมสร้างนวัตกรรมในเครือธุรกิจ : Innovation Enabling in Conglomerates –  Janchome, J. &Thawesaengskulthai, N. (2015) “Innovation Management of Conglomerates in Thailand.” The MakeLearn and TIIM Joint International Conference 2015 : Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society.27-29 May 2015. Bari, Italy –   Janchome, J. &Thawesaengskulthai, N. (2016).”Innovation Management Framework : case studies of firms in Thailand”,Int. J. of technological Learning, Innovation and Development, Vol.8, No4, 2016, pp.345-374.
ประสบการณ์ทำงาน – ก.ค. – ก.ย. 2559 ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – 19 ธ.ค. 2555  ผู้อำนวยการผลิตงานคอนเสิร์ตการกุศล Sea of Love Charity Concert –  3 ส.ค. 2555 ผู้จัดโครงการงานคอนเสิร์ตการกุศล The Power of Love Concert – ส.ค. 2555 – ส.ค. 2556  เลขานุการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ วุฒิสภา
ผลงานอื่นๆ – อาจารย์พิเศษ บรรยายวิชา BMG 5111 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2559 – อาจารย์พิเศษบรรยายวิชา Marketing Management หลักสูตร MBA ภาควิชาบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ภาคการศึกษา 1/2560 – อาจารย์พิเศษ บรรยายวิชา Efficient Self and Career Management หลักสูตร International Program in Design + Architecture (INDA) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1/2560 – วิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดการนวัตกรรม” ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ – วิทยากรบรรยายเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพให้กับสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน
สถานที่ทำงานปัจจุบัน   – ผู้จัดการสถานีโทรทัศน์ S Channel บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล – แบรนด์แอมบาสเดอร์และที่ปรักษาผลิตภัณฑ์ Janjira – ที่ปรึกษา บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ – ที่ปรึกษาและคณะกรรมการตัดสินโครงการICC Innovation Awards – คณะกรรมการส่งเสริมนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – คณะกรรมการร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.ดร.ชาคริต ศรีทอง
วุฒิการศึกษา
ป.เอก วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.โท  บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ป.ตรี  วท.บ. (ฟิสิกส์อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความเชี่ยวชาญ ผลงานวิจัยเด่นThe Design of Semi-Automatic Extrusion Machine for Producing the Flowerpots From Coffee Grounds and Tea Ground by Using QFD – การลดระยะเวลาในการผลิตแค๊ปหมู – การปรับปรุงคลังสินค้ากรณีศึกษา บริษัท AAA จำกัด – การพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปกระถางต้นไม้ที่ผลิตจากกากกาแฟแบบกึ่งอัตโนมัติ – การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพในอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์: กรณีศึกษาการออกแบบเก้าอี้สำนักงาน – การประยุกต์ใช้ QFD เพื่อหารูปแบบการสร้างร้านกาแฟและการออกแบบตกแต่ง – การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งสำเร็จรูป ด้วยเทคนิคการแปลงหน้าที่คุณภาพ
ประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ผศ.ดร. รุจิพร  เจริญศรี
วุฒิการศึกษา
ป.เอก บริหารธุรกิจ Intercultural Open University ประเทศเนเธอร์แลนด์

 ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยสยาม
 ป.ตรี เศรษฐาสตร์ (การเกษตร และ สหกรณ์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัยเด่น –    กลยุทธ์ของผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดราชบุรี
 • ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งในจังหวัดราชบุรีปี 2550
 • กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์โอ่งมังกร จังหวัดราชบุรี
 • การบริหารจัดการตลาดกลางปลาสวยงาม
 • ความพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ตั้งแต่ปี 2554-2557
 • ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี2558

ประสบการณ์ทำงาน
 – วิทยากรทั้งภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
 • กรรมการและเลขานุการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ จอมบึง จังหวัดราชบุรี
 • อาจารย์พิเศษวิทยาลัยอาชีวสายประสิทธิ์ กรุงเทพฯ
 • ที่ปรึกษาบริษัท อายตานิค จำกัด
 • ผู้ตรวจประเมินผลงานของครูชำนาญการเขตราชบุรี เพชรบรี
 • ผู้ตรวจสอบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
 • ผ่านการดูงานประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย จีน บรูไน เกาหลีใต้ เมียนมาร์ สปป.ลาว ญี่ปุ่น กัมพูชา
สถานที่ทำงานปัจจุบัน มหาวิทยาราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี

ดร สิริพัชร์ ไผ่สุวัฒน์
วุฒิการศึกษา
ป.เอก PhD / Technopreneur and Innovation Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.โท M.S. / Science and Technology (Environment) University of New South Wales / AUS
ป.ตรี B.S / Science and Technology (Chemistry) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ความเชี่ยวชาญ ด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ผลงานวิจัยเด่น
การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นจากข้าวสำหรับผู้สูงอายุ

ประสบการณ์ทำงาน  2549 ถึงปัจจุบัน สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
สถานที่ทำงานปัจจุบัน
นักวิเคราะห์โครงการด้านพลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา / นักวิจัย สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.สิปปภาส พรสุขสว่าง
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Economics)
รศ.ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Environment and Resource)  
รศ.ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Management Information System)  
รศ.ดร.ไพรัช ถิ่นธานี
วุฒิการศึกษา Ph.D. (International Business)
รศ.ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน
วุฒิการศึกษา Ph.D. (English Studies)
รศ.ศุภกิจ ศรีกาญจนา
วุฒิการศึกษา M.S.E. (Industrial Engineering)
รศ.สมยศ นาวีการ
วุฒิการศึกษา M.A. (Economics)
รศ.วิทยา ด่านธำรงกูล
วุฒิการศึกษา M.B.A. (Marketing)
ผศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์
วุฒิการศึกษา Ph.D.
ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ
วุฒิการศึกษา ปร.ด. (การพัฒนาธรรมาภิบาล)  
ผศ.โอภาศ โสตถิลักษณ์
วุฒิการศึกษา M.B.A.
ผศ.วิภาดา ตันติประภา
วุฒิการศึกษา M.B.A. (Accounting)
ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล
วุฒิการศึกษา M.B.A. (Logistics Operations,and Material Management)
ดร.สุรัตน์ โคอินทรางกูร
วุฒิการศึกษา D.B.A. (International of Business)
ดร.จรัสพรรณ องหุนันทกุล
วุฒิการศึกษา บธ.ด. (การตลาด)  
ดร.ทวีศักดิ์ รักยิ่ง
วุฒิการศึกษา ปร.ด. (การพัฒนาธรรมาภิบาล)
ดร.มานะ นิมิตมงคล ปร.ด.
วุฒิการศึกษา ปร.ด. (การพัฒนาธรรมาภิบาล)
ดร.สุรพงษ์ วัชรจิตต์
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Management)
อ.อดุลย์ โชตินิสากรณ์
วุฒิการศึกษา พบ.ม. (การตลาด)
อ.สิตางศุ์ จุลชาต
กรรมการผู้จัดการบริษัท จุลสิตศุ์ จำกัด
อ.ณภัค ภัคคิโรจน์
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ธุรกิจด้วยแผนภาพ Business Model Canvas
อ.โชติศักดิ์ อาสภวิริยะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
อ.ปภาณ ธีรบวรรัตน์
วุฒิการศึกษา M.B.A. (Executive)
อ.ตริณ อินทรโอภาส
วุฒิการศึกษา M.B.A. (Financial Engineering)

@saii update 3/8/61