รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)
คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ. ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ

วุฒิการศึกษา
Ph.D. (สังคมวิทยาการเมือง) University of Hill, England
M.A. (รัฐศาสตร์) University of Manchester, England
ร.ม. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ความเชี่ยวชาญ 
การเมืองการปกครอง, สังคมวิทยาการเมือง, การบริหารรัฐกิจและการศึกษา

ผลงานวิจัยเด่น Political Buddhism in Southeast Asia (London : C. Hurst Co. 1977) Political Activism of the Thai Buddhism (Singapore : Centre for Southeast Asian Studies 1982) Buddhism and Political Legilimacy in Thailand, Laos and Cambodia (Bangkok : Chulalongkorn University Press, 1992) Buddhist Approach to Development
การเมืองการปกครองของสหราชอาณาจักร (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2532)
การปกครองระบบรัฐสภาของสหราชอาณาจักร (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้าฯ, 2548) ประชาธิปไตย ประชามติ และนโยบายสาธารณะ (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เสมาธรรม, 2549)


ประสบการณ์ทำงาน
–  ผู้ว่าราชการจ.มุกดาหาร
–  ผู้ว่าราชการจ.กระบี่
–  ผู้ว่าราชการจ.สมุทรปราการ
–  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
–  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  คณบดีสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์

วุฒิการศึกษา
Ph.D. (Political Science) University of Kansas U.S.A.
M.P.A. (Public Administration) Wayne State University
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ความเชี่ยวชาญ 
ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์, การเมืองการปกครอง และการบริหารรัฐกิจ


ผลงานวิจัยเด่น

ประสบการณ์ทำงาน
– หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.

สถานที่ทำงานปัจจุบัน อาจารย์ วิทยาลัยทองสุข

ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง

วุฒิการศึกษา
Ph.D. (Leadership and Human) Alliant International University, San Diego, Ca.
MA. (Political Development) YOLOLA University, Ca.
B.A. (Political Science) University of Manila.


ความเชี่ยวชาญ
ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์, การเมืองการปกครอง, การบริหารรัฐกิจ
และรัฐประศาสนศาสตร์สร้างสรรค์


ผลงานวิจัยเด่น


ประสบการณ์ทำงาน
–  ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต NIDA
–  ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวไลอลงกรณ์
–  รองประธานวุฒิสภา


สถานที่ทำงานปัจจุบัน
อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศ.ดร.ธีรภัทร เสรีรังสรรค์

วุฒิการศึกษา
ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.บ. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ความเชี่ยวชาญ 
การเมืองการปกครอง, การสื่อสารมวลชน และการบริหารรัฐกิจ


ผลงานวิจัยเด่น


ประสบการณ์ทำงาน
–  อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
–  อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สถานที่ทำงานปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยสุโขทับยธรรมาธิราช 

ศ.ดร.สร้อยตระกูล อรรถมานะ

วุฒิการศึกษา
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)   มหาวิทยาลัยบูรพา
M.P.A. (บริหารรัฐกิจ) The University of Kansas, Lawrence, USA.
ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิจัยเด่น พฤติกรรมองค์การ: ทฤษฎีและการประยุกต์. (2550). (พิมพ์ครั้งที่ 4). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน
 
  อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ทำงานปัจจุบัน

รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ

วุฒิการศึกษา
ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ความเชี่ยวชาญ 
ระเบียบวิธีวิจัย

ผลงานวิจัยเด่น
ประสบการณ์ทำงาน
–  อดีตผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
–  ที่ปรึกษาอาวุโสของสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
–  กรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


สถานที่ทำงานปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ. ดร.อิสระ สุวรรณบล

วุฒิการศึกษา
Ph.D. (Political Science) Australian National University, Australia
M.A. (Public Administration) University of Tasmania
ร.บ. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ความเชี่ยวชาญ
การตลาดภาครัฐ, การจัดการรัฐกิจแนวใหม่ และระเบียบวิธีวิจัย


ผลงานวิจัยเด่น


ประสบการณ์ทำงาน
–  อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
–  ผู้อำนวยการสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
สถานที่ทำงานปัจจุบัน สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ

รศ. ดร.ปธาน สุวรรณมงคล

วุฒิการศึกษา
ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ร.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ 
การบริหารจัดการท้องถิ่น, การเมืองการปกครอง และระเบียบวิธีวิจัย


ผลงานวิจัยเด่น

ประสบการณ์ทำงาน
–  กรรมการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

 –  ที่ปรึกษาวิทยาลัยการเมือง
 –  อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สถานที่ทำงานปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ. ดร.จุมพล หนิมพานิช

วุฒิการศึกษา
ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.ม. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ความเชี่ยวชาญ
ทฤษฎีรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์, การประเมินโครงการ และการจัดการนโยบายสาธารณะ


ผลงานวิจัยเด่น

ประสบการณ์ทำงาน
–  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถานที่ทำงานปัจจุบัน
อาจารย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.รัชฎา จิวาลัย

วุฒิการศึกษา
Ph.D.(Political Science) University of Hawaii, Manoa

 M.A.(International Development) The American University, Washington D.C.
 B.A.(Political Science) Thammasart University

ความเชี่ยวชาญ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


ผลงานวิจัยเด่น

ประสบการณ์ทำงาน
–  ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล

รองอธิบดี กรมยุโรป

สถานที่ทำงานปัจจุบัน
รองอธิบดี กรมยุโร

รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด

วุฒิการศึกษา
Ph.D. (Public Policy) George Mason University, USA
สังคมศาสตร์มหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ความเชี่ยวชาญ
ด้านอาชญาวิทยา (การทุจริตประพฤติมิชอบ, ยาเสพติด) การประเมินผลนโยบาย กระบวนการยุติธรรม ความรุนแรง  สิทธิพยาน สิทธิเหยื่ออาชญากรรม สิทธิมนุษยชน


ผลงานวิจัยเด่น
ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด (หัวหน้าโครงการวิจัย) และสัญญา เนียมประดิษฐ์. (2559). โครงการสร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (คนไทยไม่โกง), Anti-Corruption Project (Thai people say no to corruption). สนับสนุนโดย สำนักงาน ป.ป.ท.
ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด (หัวหน้าโครงการวิจัย) และนิตยา สำเร็จผล. (2558). โครงการวิจัย “การประเมินเรือนจำต้นแบบตามข้อกำหนดกรุงเทพ” (Bangkok Rules) สนับสนุนโดยสถาบันเพื่อพัฒนาการยุติธรรม (TIJ).

ประสบการณ์ทำงาน
– พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
– รองศาสตราจารย์ ประจำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาอาชญาวิทยาฯ 


สถานที่ทำงานปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ ประจำ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาอาชญาวิทยาฯ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.ศิริพร แย้มนิล

วุฒิการศึกษา
Ph.D. (Human resource development) University of Minnesota, USA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความเชี่ยวชาญ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผลงานวิจัยเด่น Yamnill, S., & McLean, G. N. (2001). Theories supporting transfer of training. Human Resource Development Quarterly, 12(2), 195-208.Yamnill, S., & McLean G.N. (2005). Factors affecting transfer of training in Thailand. HumanResource Development Quarterly, 16(3), 323-344.Yamnill, S., McLean G.N. & Singsuriya P. (2008). The role of a religious institution in HRD: the case of Wat (temple) Panyanantaram, Thailand. Human Resource DevelopmentInternational, 11(3), 223-237.Kuo M., Yamnill S. & McLean G.N. (2008). The dilemma of prostitution in Taiwan and Thailand from NHRD perspective. Human Resource Development International, 11(5), 493-505.

ประสบการณ์ทำงาน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล กองตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
– เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
– อาจารย์ ภาควิชามนุษย์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
– อาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่ทำงานปัจจุบัน
อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

วุฒิการศึกษา
ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ
ลงานวิจัยเด่น วัลลภ รัฐฉัตรานนท์. 2558. ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. บทความวิจัย การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 วัลลภ รัฐฉัตรานนท์. 2558. การศึกษาทางการเมืองถิ่นและนักการเมืองถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี รายงานการวิจัย เสนอต่อ สถาบันพระปกเกล้า – กรรมการบริหารโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตระดับท้องถิ่น – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันคดีรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ – กรรมการและเลขาธิการสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – อาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานที่ทำงานปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.วิทยา เจียรพันธุ์

วุฒิการศึกษา
ป.เอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนบูรณาการศาสตร์ (Ph.D.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ป.โท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม (M.A.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเกษตร สาขาพืชสวน (B.Sc.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ
ระเบียบวิธีวิจัย หนี้สินเกษตรกร

ผลงานวิจัยเด่น วิทยา เจียรพันธุ์ และคณะ. (2558). ปัญหาความไม่ยั่งยืนของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. ทุนสนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. วิทยา เจียรพันธุ์ และคณะ. (2558). ความเป็นไปได้ในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง ศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน). ทุนสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา. วิทยา เจียรพันธุ์ และคณะ. (2558). โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. ทุนสนับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคโนโลยีเอกวรรณ 2012.

ประสบการณ์ทำงาน

สถานที่ทำงานปัจจุบัน กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ดร.สมเจตน์ พันธุโฆษิต

วุฒิการศึกษา
Ed.D. (Administration and Supervision) Clark Atlanta University
ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ความเชี่ยวชาญ 
การปกครองท้องถิ่น การเมืองการปกครอง

ผลงานวิจัยเด่น
ประสบการณ์ทำงาน
–  นายอำเภอ
–  ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ

วุฒิการศึกษา
Ph.D. (Public Administration) The State University of New Jersey, USA
Master of Public Policy (Local public finance and Policy analysis) National Graduate Institute for Policy Studies, Japan
ร.ป.ม. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ความเชี่ยวชาญ
การบริหารงานคลังสาธารณะและงบประมาณรัฐ, การบริหารภาษีอากรและรายได้ของรัฐ, การกระจายอำนาจและการคลังท้องถิ่น, รัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ และการวิเคราะห์นโยบายและแผน


ผลงานเด่น
“15 ปี การกระจายอำนาจของไทย สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย”, วีระศักดิ์ เครือเทพ, กรุงเทพฯ, 2558, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
“ถอดรหัส การจัดเก็บภาษีอากรของท้องถิ่นไทย”, วีระศักดิ์ เครือเทพ, กรุงเทพฯ, 2556, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “สถาบันและกฎหมายการเงินการคลัง  :บทเรียนจากประเทศแคนนาดา นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์”, จรัส สุวรรณมาลา และวีระศักดิ์ เครือเทพ, กรุงเทพฯ, 2553 , ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน
– เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์ บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ
– รองผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สถานที่ทำงานปัจจุบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

วุฒิการศึกษา
ป.เอก (เศรษศาสตร์) มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
ป.โท (เศรษศาสตร์) มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
ป.โท (นโยบายรัฐ) มหาวิทยาบัยคอนซิน สหรัฐอเมริกา
ป.ตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย นิวซีแลนด์


ความเชี่ยวชาญ
เศรษฐศาสตร์ ทุนมนุษย์ อาเซียน


ผลงานวิจัยเด่น
จีระ หงส์ลดารมภ์. (2534). การประเมินความต้องการกำลังคน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
จีระ หงส์ลดารมภ์. (2530). Profiles of Labour Relations in Thailand. สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. จีระ หงส์ลดารมภ์. (2525). Labour Relations at the Level of the Enterprise in Asia. สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ประสบการณ์ทำงาน
–  เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
–  ประธาน Chira Academy ในนาม บริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานที่ทำงานปัจจุบัน
บริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด

ดร.ไกร บุญบันดาล

วุฒิการศึกษา
ป.เอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพชรบุรี พ.ศ.๒๕๕๓
ป.โท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๒
ป.ตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๒๐ รุ่นที่ ๒๗

ผลงานวิจัยเด่น
1.นักวิจัยโครงการพัฒนาตัวบ่งชี้และชุดการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ทุนอุดหนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี ๒๕๔๙ 2.นักวิจัยโครงการสำรวจและพัฒนาทุนในพื้นที่เพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุนการพัฒนาการ เรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี๒๕๕๒
3. นักวิจัยโครงการสำรวจและพัฒนายุทธศาสตร์ทุนใพื้นที่ เพื่อพัฒนคุณภาพการเรียน ในโรงเรียนขนาดเล็ก ปี ๒๕๕๓ 4.นักวิจัยโครงการพัฒนาเครือข่ายในท้องถิ่นโดยใช้ทุนในพื้นที่เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ ของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบุรี ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปี ๒๕๕๗

ประสบการณ์ทำงาน
– นายอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๔
– ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๕
-นายอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ – ๕ ตุลาคม ๒๕๔๖

– นายอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
-นายอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๓
– นายอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔

– ปลัดจังหวัดปทุมธานี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
– ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ – ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
-รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ข้าราชการบำนาญ กระทรวงมหาดไทย

ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี

วุฒิการศึกษา
Ph.D. (การส่งเสริม-การเกษตร และเศรษฐศาสตร์เกษตร)  
พลตำรวจตรีหญิง ศ.ดร. นัยนา เกิดวิชัย

วุฒิการศึกษา

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี

วุฒิการศึกษา

Ph.D. (การส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐศาสตร์เกษตร)
รศ.ดร.ปรีชา หงส์ไกรเลิศ

วุฒิการศึกษา

Ph.D. (Political Science)
รศ.ดร.ดำรงศักดิ์ จันโททัย

วุฒิการศึกษา

สส.ด. (การบริหารสังคม)
 
ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ผศ.ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)
ผศ.ดร.รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง

วุฒิการศึกษา

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 
พลเอก ดร.ยอดยุทธ บุญญาธิการ

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 
พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์

วุฒิการศึกษา

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 
นอ.ดร.อัมพร เพ็ชราช

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์)
ดร.ชอบวิทย์ ลับไพรี

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ดร.ดนุวัติ สาคริก

วุฒิการศึกษา

Ph.D. (DevelopmentAdministration)
 
ดร.พรชัย ฐีระเวช

วุฒิการศึกษา

กจ.ด. (การจัดการภาครัฐ)
 

ดร.หควณ ชูเพ็ญ

วุฒิการศึกษา
ป.เอก Ph.D. รัฐประศาสศาสตร์  Victoria University

ป.โท –
ป.ตรี-


ความเชี่ยวชาญ


ผลงานวิจัยเด่น การกระจายอำนาจและพัฒนาโครงสร้างขององค์กรระดับต่ำกว่าระดับชาติของญี่ปุ่นในปัจจุบัน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

ประสบการณ์ทำงาน

สถานที่ทำงานปัจจุบัน  มทร.รัตนโกสินทร์ 

@saii Update 3/8/61