บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์
วุฒิการศึกษา
ป. ตรี — ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ 2)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1986)
ป. โท — Master of Arts (Speech), Kansas State University, U.S.A. (1988)
ป. เอก — Doctor of Philosophy (Communication), Purdue University, Indiana, U.S.A.(1997)
หลังป.เอก — Postdoctorate (Communication Curriculum and Pedagogy), Department of Communication Studies, University of Minnesota, Twin Cities, U.S.A. (2000-2001)

ความเชี่ยวชาญ
 • ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา–ปริญญาโท และ เอก
 • ภาษาอังกฤษสำหรับการติดต่อระหว่างวัฒนธรรม
 • Communication Qualitative Research Methods
 • Applied Communication (e.g., Marketing Communication, Corporate Communication, Health Communication, and Instructional Communication
ผลงานวิจัยเด่น
 • Rojjanaprapayon, R., Chiamprapa, P. and Kanchanakul, A. (2004). Conflict Management in Thai Organizations. In Fred Jandt (Ed.), Intercultural communication: a reader (pp. 28-37), Thousand Oaks, CA: Sage.

 • Skeffington, P., & Rojjanaprapayon, R. (2016). A qualitatively interpretation of corporate social responsibility in the Thai context: a grounded theory analysis. Proceedings of the Fourth International Conference on Advancement of Development Administration (ICADA) 2015, NIDA, Bangkok <http://www.icada2016.nida.ac.th/main/images/icada2016/the_proceedings_of_the_4th_icada2015-20160707.pdf>, pp. 378-403.

 • Duangthong, T., & Rojjanaprapayon, R. (2018). “The Customer Is Always Right” Became Not Right in Interactions between Service Providers and a Customer in the Film “Falling Down”.Proceedings of the 8th International Conference on Language and Communication (ICLC) 2017, Graduate School of Language and Communication, NIDA, Bangkok  <http://iclc.nida.ac.th/main/images/proceeding_iclc2017.pdf>(August 2018), pp. 172-186.

 • ปาริชาติ หอมเกสร และ รุจิระ โรจนประภายนต์. (2556).  สถานภาพปัจจุบันของการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคม. วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสารปีที่ 18หน้า 44-63.

 • รตน แดงรัตนวงศ์ และ รุจิระ โรจนประภายนต์. (2558). เนื้อสารของโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุ และความหมายของ “สุขภาพ”. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมปีที่ 38, ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558), หน้า 115-128

ประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ทำงานปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  จันทรโคลิกา
วุฒิการศึกษา
ป.เอก  Ph.D. (Quantitative Economics)

ป.โท  M.A. (Economics)
ป.โท  M.B.A. (Finance)
ป.ตรี  B.A. (Economics)
ความเชี่ยวชาญ
  เศรษฐมิติ

ผลงานวิจัยเด่น
1. เสริมสร้างบุคลกรด้านพลังงาน (Capacity  Building)  2557

2. เสริมสร้างบุคลกรด้านพลังงาน (Capacity  Building)  2556
3. สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้พลังงานต่อการบริหารของการไฟฟ้าฝ่าย ผลิตและการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายประสบการณ์ทำงาน อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. Usage Behavior of Mobile Banking in Thailand, 2016 19th International Society for Business Innovation and Technology Management Conference 12th to 14th June 2016 Bangkok, Thailand

สถานที่ทำงานปัจจุบัน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.ทัศนีย์ ทองอนุพงศ์
วุฒิการศึกษา
ป.เอก  Michigan State University, USA. Ph.D. Economics,2556
ป.โท
ป.ตรี

ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัยเด่น
 • Satimanon, T. (2016). Future Thai Rice Policy from a Global Perspective: To Be or Not to Be?. NIDA Case Research Journal, 8(1). NIDA Case Research Journal
 • Weatherspoon, D., Oehmke, J., Dembélé, A., Coleman, M., Satimanon, T., & Weatherspoon, L. (2013). Price and expenditure elasticities for fresh fruits in an urban food desert. Urban Studies, 50(1), 88-106. Urban Studies, 50(1), 88-106.
 • Loveridge, S., Miller, S. R., Komarek, T., & Satimanon, T. (2012). Assessing Regional Attitudes about Entrepreneurship. Journal of Regional Analysis & Policy, 42(3), 210-222. Journal of Regional Analysis & Policy, 42(3), 210-222.
ประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ทำงานปัจจุบัน
ดร.มณเฑียร สติมานนท์
วุฒิการศึกษา
ป.เอก  Michigan State University, U.S.A. Ph.D. Economics,2556

ป.โท
ป.ตรี
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การคลัง
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ผลงานวิจัยเด่น ความเชื่อมโยงระหว่างการใช้พลังงานกับเศรษฐกิจไทย ภายใต้ระดับการเปิดประเทศและแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ทำงานปัจจุบัน
ผศ.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์
วุฒิการศึกษา
ป.เอก  The University of New South Wales Sydney, Aushelia. Ph.D. in Marketing,2553

ป.โท  The University of New South Wales Sydney 2052, Australia Master of Commerce in Marketing
ป.ตรี   Assumption University Bangkok, Thailand BBA. Major : Marketing, Honour

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิจัยเด่น
 • Teekasap, P. (2014). The Process of Income Inequality Development from Foreign Direct Investment in Developing Countries: A System Dynamics Approach. International Journal of Process Management and Benchmarking, 4(2), 127 – 144. Journal of Process Management.
 • Prasongsukarn, K., & Patterson, P. G. (2012). An extended service recovery model: the moderating impact of temporal sequence of events. Journal of Services Marketing, 26(7), 510-520. Journal of Services Marketing
ประสบการณ์ทำงาน
Lecturer and Guest Speaker : University and Educational Institute
▪  Assumption University
▪  Bangkok University
▪  Chandrakasem Rajabhat University
▪  Chaingmai University
▪  Chulalongkorn University
▪  College of Management Mahildol University (CMMU)


สถานที่ทำงานปัจจุบัน
▪  Managing Director : Tsinghua-ABAC AEC Research Institute
▪  Director : Center for Marketing Intelligence Research
▪  Lecturer : Graduate School of Business

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิจัยเด่น
 • How the ASEAN Exchanges Integration Affects Firms’ Position on the ASEAN Link and Abnormal Returns: Evidence from Thailand”, International Journal of Economics and Business Research, 2016
 • เศรษฐกิจไทยมิติใหม่ภายใต้ประชาคมอาเซียน, วารสารการเงินการคลัง, 2553
 • Transaction Cost Economics, Legal Structures, and Financial Capital Flows: Empirical Evidence from Emerging Asian Markets, University of Utah, 2552

ประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ทำงานปัจจุบัน
ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

วุฒิการศึกษา
ป.เอก  University of Manchester, UK. Ph.D. (Accounting),2547
ป.โท    M.S. (Accounting), Thammasat University, Thailand
ป.ตรี    B.B.A. (Accounting) 2nd Class Honors, Thammasat University, Thailand

ความเชี่ยวชาญ
การบัญชี การสอบบัญชี การตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผลงานวิจัยเด่น
 • หลักการสำคัญของมาตรฐานการรายงานการเงินในกลุ่มของ PACK 5,วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 10 ฉบับที่ 29 (ธันวาคม 2557)
 • The Effect of Corporate Governance Mechanisms on Earnings Informativeness through Earnings Persistence: Empirical Evidence from Thailand,วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 เมษายน 2557
 • ต้นทุนและประโยชน์ของข้อมูลทางการเงินของส่วนดำเนินงาน,วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 เมษายน 2557
 • ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสในการล้มละลายกับคุณภาพกำไร,วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 10 ฉบับที่ 30 เมษายน 2557

ประสบการณ์ทำงาน
  • 2540-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 2540-2544 กรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี คณะทำงานมาตรฐานการบัญชี
  • สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
  • 2539-2540 กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินประสบการณ์ทำงาน
  • Jantarakolica, T., & Sakayachiwakit, W. (2015). Determinants of Optimal Capital Structural of ASEAN Corporations. In Society of Interdisciplinary Business Research. Society of Interdisciplinary Business Research.
  • วสันต์ ศิรประภาศิริ, ธาตรี จันทรโคลิกา. (2557). การจำลองสถานการณ์การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET). RMUTT Global Business and Economics Review, 9(1), 117–131. RMUTT Global Business and Economics Review.
  • ธัญวรัตน์ สุวรรณะ, สิทธิพร อินทุวงศ์, ธาตรี จันทรโคลิกา. (2557). นโยบายการจ่ายเงินปันผลและผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน. วารสารวิชาชีพบัญชี, 10(29), 24–34.วารสารวิชาชีพบัญชี
  • Weatherspoon, D., Oehmke, J., Dembélé, A., Coleman, M., Satimanon, T., & Weatherspoon, L. (2013). Price and expenditure elasticities for fresh fruits in an urban food desert. Urban Studies, 50(1), 88-106. Price and expenditure elasticities for fresh fruits in an urban food desert. Urban Studies, 50(1), 88-106.
  • Jantarakolica, T., & Chalermsook, P. (2012b). Thai Export under Exchange Rate Volatility: A Case Study of Textile and Garment Products. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 40, 751–755. doi:10.1016/j.sbspro.2012.03.261, Procedia – Social and Behavioral Sciences
  • Jantarakolica, T., & Chalermsook, P. (2012a). Test Forecast Performance using Leading Indicator: A Case Study of Thai Export Tatre Jantarakolica 1 *, Porjai Chalermsook 2. In Asia-Pacific Economic Association. Asia-Pacific Economic Association
  •  
  • ประสบการณ์ทำงาน
   • วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์
   • โครงการปริญญาโททางการเงิน(หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธธรรมศาสตร์
   • โครงการปริญญาโททางการเงิน(หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธธรรมศาสตร์
   • วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล
   • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   • มทร.ธัญบุรี
  • สถานที่ทำงานปัจจุบัน อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย

วุฒิการศึกษา
ป.เอก   D.B.A. (Finance). Louisiana Tech University, USA. 2542

 ป.โท    CFA Charterholder 2549
ป.ตรี

ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัยเด่น
 • Suwannoi, T. (2014). Board Governance Evolution from Thai IOD’s Perspectives. Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2014. Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2014

ประสบการณ์ทำงาน
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์
 • โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ ม.ธธรรมศาสตร์
 • โครงการปริญญาโททางการเงิน(หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธธรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล
 • มทร.ธัญบุรี
สถานที่ทำงานปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผศ.ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ
วุฒิการศึกษา
ป.เอก  Ph.D. (Management Studies)  University of Cambridge, UK
ป.โท  MPhil (Management Studies), University of Cambridge, 2001
ป.ตรี  BA (Business Administration), Mahidol University International College, 1998

Academic Honors:
 • Thammasat University Scholarship for Postgraduate Studies (2000-2004)
 • Mahidol University International College Scholarship (1995-1998) – Highest GPA
 • Depew High School, New York (1994) – Highest Academic Excellence Award
Areas of Interest and Research:
 • Human capital development
 • Strategic human resource management
 • General management
International Teaching Appointments:
 • University of Cambridge (2002-2003)
 • Teaching Supervisor – Business Studies for Computer Science Students
 • Guest Lecturer – Introduction to Business Studies and Managementประสบการณ์ทำงาน
 • Department of Organization, Entrepreneurship and Human Resource Management [สาขาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์] สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • External associate researcher to Task Force on Human Capital Management, Department of Trade and Industry, UK (2003)
 • Associate project consultant on employee engagement for a multinational in the food industry (EU Region) (2002)
 • Project secretary to Director of the United Nations Environment Program (The Regional Office for Asia and the Pacific) (1999)
University Service:
 • Committee member and editor, Journal of Business Administration,
Thammasat Business School
 • Committee member, Training & Development Program, Human Resource Institute, Thammasat University
Membership/Affiliation:
 • Academy of Management (AOM)
 • European Group of Organizational Studies (EGOS)
 • Hitachi Young Leader Initiative (HYLI)
 • International Communication Association (ICA)
Thai Returnees of American Field Service (TRAFS)

ดร.พาสน์ ทีฑทรัพย์

วุฒิการศึกษา
ป.เอก  Southern New Hampshire University, U.S.A. D.B.A. Business Admin      Management,2553
ป.โท  Mahidol University, Bangkok, Thailand, May 2006 Major field: Innovation in Management
ป.ตรี  Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, May 2004. Major field: Electrical Engineering


ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัยเด่น
 • Koowattanatianchai, N., & Prayarach, K. (2016). How the ASEAN Exchanges integration affects firms’ position on the ASEAN Link and abnormal returns: evidence from Thailand. International Journal of Economics and Business Research, 11(1), 58-82. International Journal of Economics and Business Research

ประสบการณ์ทำงาน
 • College of Management, Mahidol University (2011 – Present)
 • Thonburi University (2010 – 2013)
 • College of Online and Continuing Education, Southern New Hampshire University (2010 – 2013)
 • Bansomdejchaopraya Rajabhat University (2011 – 2012)
 • Thai-Nichi Institute of Technology (2012 – 2013)
 • Ramkhamhaeng University (2012)
 • King Mongkut University of Technology North Bangkok, Prachinburi Campus (2010)
 • School of Business, Southern New Hampshire University (2009 –2010)
  สถานที่ทำงานปัจจุบัน
Faculty of Business Administration, Thai-Nichi Institute of Technology (2013 – Present)

ดร.กุลกัลยา พระยาราช

วุฒิการศึกษา
ป.เอก  University of Utat, U.S.A. Ph.D. Economics,2547

ป.โท   ศศ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ป.ตรี   วท.ม. (เศรษฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
 • กลุ่มบริษัท จาร์ดีนแมธทีสัน (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2529-2538 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
 • 2547 -2549 ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่ทำงานปัจจุบัน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ไพลิน ตรงเมธีรัตน์

วุฒิการศึกษา
ป.เอก Washington State University, U.S.A. Ph.D. (Business Administration) Concentration  in Accounting,2553
ป.โท   Washington State University, U.S.A.M.Sc. (Accounting Information Systems), Chulalongkorn University, Thailand
ป.ตรี   B.Acc., Chulalongkorn University, ThailandCertified Management Accountant

ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัยเด่น
 • Chan, S. H., Song, Q., Rivera, L. H., & Trongmateerut, P. (2016). Using an educational computer program to enhance student performance in financial accounting. Journal of Accounting Education, 36, 43-64. Journal of Accounting Education.
 • ไพลิน ตรงเมธีรัตน์, นวพร พวงมณี. (2557) “ว่าด้วยความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ”. วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 หน้า 78-85 ,วารสารวิชาชีพบัญชี.
 • ไพลิน ตรงเมธีรัตน์. (2556) “ภาพรวมงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาชีพบัญชีตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ถึง 2555”. วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 9 ฉบับที่ 25 หน้า 18 – 34 ,วารสารวิชาชีพบัญชี
 • Trongmateerut, P., & Sweeney, J. T. (2013). The influence of subjective norms on whistle-blowing: A cross-cultural investigation. Journal of business ethics, 112(3), 437-451. Journal of business ethics

ประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ทำงานปัจจุบัน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก D.(Economics), University of Hawaii at Manoa พ.ศ. 2551
Dissertation: Credit Constraint, Student Loan Program, and Schooling in Thailand
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ศึกษาเป็น ภาษาอังกฤษ) มธ. พ.ศ. 2544
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) เกียรตินิยม อันดับ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พ.ศ.2541เศรษฐศาสตร์บัณฑิต(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2543

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิจัยเด่น
 • ศุภชัย ศรีสุชาติ. (2548). ข่าวสารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในตลาดการเงินไทย ใน กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย. อัญญา ขันธวิทย์ บรรณาธิการ, พิมพ์ครั้งที่ สำนักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
 • ศุภชัย ศรีสุชาติ, (2547). “ตลาดหุ้นในประเทศไทย”, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Amarin Printing.
 • ศุภชัย ศรีสุชาติ และคณะ. (2553). “กว่าจะถึงวันนี้ ตลาดทุนไทย”. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
 • ศุภชัย ศรีสุชาติ. (2553). สัญญาสวอปด้านเครดิตเพื่อการบริหารความเสี่ยงจากการบิดพลิ้วของคู่สัญญาในประเด็นศึกษาด้านวิศวกรรมการเงิน. อัญญา ขันธวิทย์ บรรณาธิการ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • ศุภชัย ศรีสุชาติ, (2556) “รู้วิเคราะห์เจาะเรื่อง…ตราสารหนี้”. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

ประสบการณ์ทำงาน
 • พ.ศ.2557– ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ.2557–ปัจจุบันที่ปรึกษาคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์)
 • ที่ปรึกษาด้านวิชาการ สำนักงานเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน

สถานที่ทำงานปัจจุบัน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตเดช

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก Doctor of Business Administration in Operational Research, The University of Strathclyde, Scotland (Royal Thai Government Scholarship)
 • ปริญญาโท Master of Science ( Management Science), The University of Strathclyde, Scotland (Royal Thai Government Scholarship)
 • ปริญญาตรี Post Graduate Diploma in Operational Research, Lancaster University, England
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัยเด่น
ประสบการณ์ทำงาน
 • 1993 – 1995 Assistant Sound Engineer for Entertainment Complex Palmshine Co., Ltd. , Bangkok , Thailand
 • 1996 – 1997 Operational Research Trainee, Department of Energy Policy, London , England
 • 1997-1998 Operational Research Trainee, London Underground Limited, London, England
 • 2001 – 2005 Academic Tutor, The University of Strathclyde, Glasgow, Scotland.
 • 2006 – 2007 Public Administration Development Officer, The Office of Public Development Commission, Bangkok, Responsible for developing innovation management plans for public organizations, risk management, knowledge management and corporate governance
 • 2007-2008 Secretary Member to the Minister of Prime Minister Office
 • 2008- 2009 Full-time Lecturer, College of Innovation, Thammasat University, Bangkok, Thailand
 • 2009-2010 Director of Management of Technology Program, College of Innovation, Thammasat University, Bangkok, Thailand
 • 2010 – Present Associate Dean, College of Innovation, Thammasat University, Bangkok, Thailand
สถานที่ทำงานปัจจุบัน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก (D.) Business Administration Louisiana State University U.S.A.
 • ปริญญาโท (Sc.) Finance Seattle University U.S.A.
 • ปริญญาตรี (A.) เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ Strategy, Marketing, Organizational Behavior, Research Methods
ผลงานวิจัยเด่น
ประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ทำงานปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.พงษ์ วิเศษสังข์

วุฒิการศึกษา Ph.D. (Interpersonal Communication)
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัยเด่น
ประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ทำงานปัจจุบันดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน

วุฒิการศึกษา
ป.เอก DBA in Finance (GPA 4.00, JDBA program with coordination of Chulalongkorn, Thammasart and NIDA)

ป.โท MS in Finance (GPA 3.977, Summa Cum Laude) in Investment, University of Denver, June 1997 -MBA in Finance (GPA 3.679), University of Denver, June 1997
ป.ตรี BBA in Finance (Magna Cum Laude), Assumption University, Thailand, March 1994 Candidate for Chartered Financial Analyst (CFA) program level III

ความเชี่ยวชาญ 
Financial Controller, Investment Banker

ผลงานวิจัยเด่น    
ประสบการณ์ทำงาน 
สถานที่ทำงานปัจจุบัน BBA program, Thammasat Business School, Thammasat Universityผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์

วุฒิการศึกษา
Ph.D. (Economics)

@saii Update 22/10/61