อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ศ.ดร.อรุณ รักธรรม Ph.D. (Public Administration)
รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว Ph.D. (Development Administration)
รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รศ.ดร.สมพร เฟื่องจันทร์ Ph.D. (Policy Analysis)
ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา Ph.D. (Interpersonal Communication)
พันเอก ผศ.ดร.วรสิทธิ์ เจริญพุฒ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
พลเอก ดร.บัณฑิต พิริยาสัยสันติ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รศ.ปภาวดี มนตรีวัต M.P.A. (Master of Public Administration)
ดร.อำนวย บุญรัตนไมตรี ปร.ด. (รัฐศาสตร์)
ดร.อธิธัช สิรวริศรา Ph.D. (Economics)
ดร.ชมพูนุช หุ่นนาค ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ดร.สุภาพร เพ่งพิศ บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
ดร.นำพล ม่วงอวยพร Ph.D. (Social sciences)
ดร.ภคมน โภคะธีรกุล ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
ดร.ชัชวาล แสงทองล้วน Ph.D. (Strategic Leadership Supremacy)
ดร.สร้อยบุปผา สาตร์มูล Ph.D. (Economics)
ดร.ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ ปร.ด. (บริหารจัดการการพัฒนาระหว่างประเทศ)
ดร.สิทธิพร อินทุวงศ์ Ph.D. (Economics)
ดร.ณัชพล นิลนพคุณ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ดร.ฤทธิชาติ อินโสม ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ดร.วัฒนา ศักยชีวกิจ บธ.ด. (บัญชี)
ดร.สุทธิพงษ์ สุวรรณสาธิต บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
ดร.เกียรติศักดิ์ สมัครสมาน บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย D.B.A. (Finance)
ดร.ศิริพงษ์ สีใสไพร บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
อ.มรรษภร เชื้อทองฮัว M.Sc. (Finance and Investments with Distinction)
อ.จุฑามาศ วงศ์กันทรากร วท.ม. (การเงิน)
อ.ณัฐดนัย อลีนจิตพงศ์ M.B.A. (Business Modeling and Analysis)
นานาชาติมหิดล
อ.พลภัทร บริรักษ์ธนกุล M.B.A. (Marketing)
อ.ฤกษ์อรุณ เจียมสวัสดิ์ บธ.ม. (การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ)