ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)

• เปิดสอน 1 พื้นที่ศาลายา
• เปิดภาคพิเศษ วันอังคาร – วันพฤหัสบดี

• เปิดภาคพิเศษ วันเสาร์-อาทิตย์ (สัปดาห์เว้นสัปดาห์)

1.รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย                             ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ                         Master of Education Program in Educational Administration Innovation

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย                    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อภาษาไทย                     ศษ.ม. (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ                Master of Education (Educational Administration Innovation)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ                M.Ed. (Educational Administration Innovation)

3. วิชาเอก ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชา 30 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 42 หน่วยกิต

แผน ข ศึกษารายวิชา 36 หน่วยกิต และทำการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต รวม 42 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)

รายการแผน ก. ทำวิทยานิพนธ์
(Thesis Option) แบบ ก2
แผน ข. ทำการค้นคว้าอิสระ
(Independent Study Option)
1. กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน (2 รายวิชา)
(Foundation Courses)
ไม่นับหน่วยกิตไม่นับหน่วยกิต
2. รายวิชา (Course Work)
      2.1 กลุ่มวิชาแกนบังคับ (Core Courses)1821
      2.2 กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)1215
3. วิทยานิพนธ์ (Thesis)12
4. การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)6
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร42 หน่วยกิต42 หน่วยกิต
คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ