หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (D.M.)

• เปิดภาคพิเศษ วันเสาร์  วันอาทิตย์

• ระยะเวลาการศึกษา 2 ปีครึ่ง

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                            หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
ภาษาอังกฤษ                         Doctor of Management in Innovative Management

2. ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย                     การจัดการดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการ)
ชื่อย่อภาษาไทย                      กจ.ด. (นวัตกรรมการจัดการ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ                 Doctor of Management (Innovative Management)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ                  D.M. (Innovative Management) 

3. วิชาเอก                          ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แบบ 2 ศึกษารายวิชา 12 หน่วยกิตและทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต รวม 48 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (D.M.)

รายการแบบ 1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิตแบบ 2 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน (2 รายวิชา)
(Foundation Courses)
ไม่นับหน่วยกิตไม่นับหน่วยกิต
2. รายวิชา (Course Work)
      2.1 กลุ่มวิชาบังคับ (Core Courses)6
      2.2 กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)6
4. การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)4836
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร48 หน่วยกิต48 หน่วยกิต
คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ