ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา 
(รักษาราชการแทน)
รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ
คอ.ด. การบริหารอาชีวศึกษา
รศ.ดร.จิรศักดิ์ รังคพิพรรธน์ 
ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา
ผศ.ดร.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย
ค.ด. บริหารการศึกษา
ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง 
ค.ด. อุดมศึกษา

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ
ปร.ด. การบริหารการศึกษา

ผศ.ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร
กศ.ด. การบริหารการศึกษา

Update 21/10/62 @saii