(พื้นที่ศาลายา)

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง 
(รักษาการแทน)
พล.เอก ดร.บัณฑิต พิริยาสัยสันติ
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ 

ศศ.ม. บริหารอุตสาหกรรม 
วท.บ. วิทยาศาสตร์

รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง 
ปร.ด.  รัฐประศาสนศาสตร์ 

บธ.ม.  บริหารธุรกิจ 
ศษ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ดร.ฟ้าใส สามารถ 
รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ 

น.ม. นิติศาสตร์ 
น.บ. นิติศาสตร์
ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ 

วท.ม. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ชมภูนุช หุ่นนาค 
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์     

ศศ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ 
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 
ศศ.บ. ศาสนศึกษา

 

 

(พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง
(รักษาการแทน)

ผศ.พ.อ.ดร.วรสิทธิ์ เจริญพุฒ 
รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ 
 วท.บ. วิทยาศาสตร์
ดร.ฤทธิชาติ อินโสม
รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ 

วท.ม. การจัดการอุตสาหกรรม 
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ดร.ณัชพล  นิลนพคุณ 
รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ 
อ.ม. ประวัติศาสตร์ 
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 
กศ.บ. ภูมิศาสตร์
รศ.ปภาวดี มนตรีวัต
ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต 

M.M. Master of Management 
M.P.A. Master of Public Administration
   

 

 

Update 27/9/62 @saii