อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

(พื้นที่ศาลายา)

ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา 
(รักษาการแทน)

รศ.ดร.จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์
ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ
คอ.ด. การบริหารอาชีวศึกษา


ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ
ปร.ด. การบริหารการศึกษา

ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง 
ค.ด. อุดมศึกษา

ผศ.ดร.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย
ค.ด. บริหารการศึกษา

ผศ.ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร
กศ.ด. การบริหารการศึกษา

ดร.ประทีป มากมิตร
ปร.ด. การบริหารการศึกษา

ดร.อัญชลี  ประกายเกียรติ
ค.ด. บริหารการศึกษา

(พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)

ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
(รักษาการแทน)


รศ.ดร.พิภพ วชังเงิน
Ed.D. Educational Administration

ผศ.ดร.วรรณรี ปานศิริ
ศ.ด. การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
ดร.สุทธิพจน์ จิรถิรพรสิทธิ์
ปร.ด. บริหารการศึกษา
ดร.อุษา  งามมีศรี
ปร.ด. การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
ดร.สมใจ สืบเสาะ
ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

 


Update 21/10/62 @saii