อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(พื้นที่ศาลายา)

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา 
(รักษาการแทน)

ดร.เกียรติศักดิ์ สมัครสมาน
บธ.ด.  บริหารธุรกิจ 
คพ.ม.  การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

บธ.ม.  การตลาด 
อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย 
D.B.A. Finance 

M.B.A.Business Administration 
บช.บ.บัญชี

ดร.ดารารัตน์ สุขแก้ว 
บธ.ด. บริหารธุรกิจ 
บช.ม.  การบัญชี 
บช.บ. การบัญชี 
บธ.บ. ธุรกิจศึกษา –การบัญชี
ดร.ภคมน  โภคะธีรกุล 
ปร.ด. บริหารธุรกิจ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ 
บธ.ม. การจัดการ 
บธ.บ. เลขานุการ

ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ 
บธ.ด. บริหารธุรกิจ 
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บธ.บ. ระบบสารสนเทศ

นางสาวจุฑามาศ  วงศ์กันทรากร
วท.ม .การเงิน 

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์

(พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
(รักษาการแทน)

ผศ.ดร.โสรัตน์  มงคลมะไฟ 
ปร.ด.  การจัดการ 
M.M.  Management 
ค.บ.  ช่างอุตสาหกรรม
ดร.สุภาพร เพ่งพิศ 
บธ.ด.  บริหารธุรกิจ 
บธ.ม.  การบัญชี 
บธ.ม.  การบริหารการเงิน 
บธ.บ.  การบัญชี
ดร.ศิริพงษ์ สีใสไพร 
 บธ.ด.  บริหารธุรกิจ 
 บธ.ม.  บริหารธุรกิจ 
 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
ดร.มาลัย กมลสกุลชัย 
บธ.ด.  บริหารธุรกิจ 
บช.ม.  การบัญชี 
บธ.บ.  การบัญชี
ดร.มรรษภร เชื้อทองฮัว 
M.Sc. Finance and Investments with Distinctionนศ.บ. สื่อสารมวลชน 
บช.บ. บัญชี

 


Update 25/9/62 @saii