ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา 
ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา 
Ph.D. Interpersonal Communication 
M.B.A. Finance 
ศศ.บ. จิตวิทยาอุตสาหกรรม
ดร.วัฒนา ศักยชีวกิจ 
บธ.ด. บริหารธุรกิจ 
บธ.ม. การเงิน 
บธ.บ. การบัญชี
ดร.สร้อยบุปผา สาตร์มูล 
Ph.D. Economics 
M.B.A. Finance 
บช.บ.  บัญชี
ดร.เกียรติศักดิ์ สมัครสมาน 
บธ.ด. บริหารธุรกิจ 
บธ.ม. การตลาด 
คพ.ม. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ดร.สิทธิพร อินทุวงศ์ 
Ph.D. Economics 

M.A. Economics 
M.B.A. Finance 
วศ.บ.  วิศวกรรม-ศาสตร์

 

Update 27/9/62 @saii