COLLEGE OF INNOVATION MANAGEMENT

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

            สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ –
            10 พฤศจิกายน 2564

เป้าหมาย

        เสริมสร้างทักษะ สำหรับผู้บริหารที่ทันสมัยและมีจริยธรรม
นำความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้เพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพและประสบการณ์ ส่งมอบความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงพร้อมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ภาคสนาม