นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูณย์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านต่อ