ผลงานวิจัยนักศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558

ชื่อนักศึกษา ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  M.B.A.
1.นางสาวนภาพร  อยู่ถาวร  
2.นางสาวประภาวี เปลื่องกลาง  
3.นายปิยชน ตั้งอัครถากุล
4.ว่าที่ร้อยตรีหญิงชาลิสา สุวรรณกิจ  
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   (นวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ) M.P.A.
5.นางสาวทิพวัลย์  แก้วกระจ่าง
6.นายนพพร วิหคน้อย
7.นางสาวเนตรชนก สูนาสวน
8.นายปิยะวัฒน์ แสงบัณฑิต
9.นายพีรพัฒน์ เก้ากัญญา การมีส่วนร่วมของประชาชนกับประสิทธิผลในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
10.นางสาวศศิรดา กนกอมรสิน ตัวแบบบภาวะของคณะผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารผลการปฎิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
11.นางสาวสุกัญญา อินทนชิตจุ้ย ความพร้อมขององค์การบริหารส้วนตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ต่อการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล
1ผ2.นายสุทัศน์ ฟังประเสริฐกุล รูปแบบการบริหารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ กรณีศึกษา : พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ้านภัณฑารักษ์
13.นางสาวสุพัตรา ยอดสุรางค์ บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนแออัด กรณีศึกษา ชุมชนซอยสมบูรณ์พัฒนา 2 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
14.นางสาวหฤทัย สมศักดิ์  
15.ดาบตำรวจพงศกร ท้าวนิล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการบริหารงานสถานีตำรวจ กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลู
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (นวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ) D.P.A.
16.นายมโนชัย สุดจิตร  
17.นางวราภรณ์ พุทธวงษ์ การบริหารสถานศึกษาเพื่อความส าเร็จของการจัดการโครงการป้องกันพฤติกรรมการเสพยาเสพติด: กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
18.นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองในการจัดการความปลอดภัยทางถนน: กรณีศึกษาการใช้รถจักรยานยนต์ในจังหวัดขอนแก่น
19.นายสมมาศ  เลิศลักษณ์อรรยา  
20.นายสมหวัง  ศรีมุงคุณ  
21.นางเสาวณีย์ อาภามงคล ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ: กรณีศึกษาศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน
อันเนื่องมาจากพระราชดําร
22.นายวัฒนานนทชิต ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสารสนเทศกับการรับรองมาตรฐาน
ของโรงพยาบาล
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  D.B.A.
23.นางสาวกรรณิการ์ นามวงศ์ ผลกระทบขอลักษณะผู้บริหาร การกำกับดูแลกิจการและผลการดำเนินงานที่มีผลต่อการจ่ายค่าตอลแทนผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
24.นางสาวณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง แรงจูงใจและปัจจัยในการเลือกใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย
25.นางสาวธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์  
26.นายนกุล ฤกษ์จริจุมพล ปัจจัยความสำเร็จในการบูรณาการการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตลอดน้ำในประเทศไทย
27.นางมาลัย กมลสกุลชัย ผลกระทบของประสิทธิผลของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและคุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีที่มีการออกหุ้นเพิ่มทุน
28.นางสาววาสุกาญจน์ งามโฉม  
29.นายศิริพงษ์ สีใสไพร ผลกระทบของนวัตกรรมการบริการและคุณภาพของการบริการที่มีต่อความภักดีของลูกค้าในภาคธุรกิจการบริการขนาดเล็ก
30.นายสมชาย เลิศฤทธิ์เดชา
31.นางสาวอุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์
32.นายเอิบ พงบุหงอ


ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557

ชื่อนักศึกษา ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   (นวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ) M.P.A.
1.นางกณิษฐา จินดาแจ้ง 
2.นางสาวพจนารถ พรเจริญวิโรจน์ 
3.นายมงคล ฟองศรี  
4.นายวิโรจน์ ผิวชอุ่ม 
5.นายเดชอดุลย์ บุญมี 
6.ร้อยตำรวจเอก อภิมุข ประคองวงศ์ 
7.นางสาวขวัญชนก อายุยืน
8.นางสาวจันทิรา เบ็ญจวรรณ์
9.ร้อยตรีจตุพร แสงเงิน
10.นางสาววีนัส ผลจริต
11.นางสาวณัฐนรี ศรีจารุเมธากร
12.นางสาวชัชฎาภรณ์ เอี่ยมอาจ
13.นายณัฐภูมิ อาภามงคล
14.นางสาวภารดี คลังธาร
15.นางสาวศิริวรรณ อาภามงคล
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (นวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ) D.P.A.
16.นายธณกฤษ  งามมีศรี การจัดการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคตะวันออก
17.นายบุญชิน ตั้งบุญชัยเจริญ   การบริหารกิจบ้านเมืองที่ดีในการจัดการแรงงานต่างด้าว :
ในอุตสาหกรรมประมงและห้องเย็นแปรรูปอาหารทะเลบริเวณจังหวัดชายทะเลภาคกลาง
18.นางสาววรวรรณ จิรไกศิริ   STRATEGIC RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION AND
ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT OF ROAD SAFETY IN THAILAND:A STUDY OF ROYAL THAI POLICE AND DEPARTMENT OF DISASTER
PREVENTION AND MITIGATION, MINISTRY OF INTERIOR
19.นางสาวกาญจน์วจี ธนโชติรุ่งสาทิส  ประสิทธิผลของโลจิสติกส์ขนส่งข้าวไทย: ศึกษากรณีเส้นทางขนส่งจากจังหวัดนครสวรรค์-ส่งออกต่างประเทศ
20.นายณรงค์ ศรีชัยบุญสูง  ตัวแบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน
ของชุมชน
21.นายประพัน ไพรอังกูร  ประสิทธิผลการบริหารองค์การด้านงานก่อสร้างสนามกีฬาอ าเภอ
ของกรมพลศึกษา
22.นายอนุเทพ ศรีชวาลา  
23.นายศุภชัย เจนศักดิ์ศรีสกุล ยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าการบริการ
สาขาโรงแรมและภัตตาคารของจังหวัดสุพรรณบุรี
24.นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
25.นางสาวพัชรนันท์ จิระวัฒนภิญโญ
26.นางสาวดาเรศ  ชูยก
27.นายณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล
28.นาวาอากาศเอก ทิพชัย ทิพยุทธ์
29.นายรักเกียรติ หงส์ทอง
30.นายจำรัส  อึ้งศรีวงษ์
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  D.B.A.
31.นายจุมภฎ สนิทธรางกูร แบบจำลองในการประเมินมูลค่าโคนม
32.นางศรีสมร ผ่องพุฒิ ความสัมพันธ์ของการปฎิบัติกิจกรรมเพื่อสังคม กับนักลงทุนสถาบันและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2008-2013
33.นางนพนภา จุลโลบล
34.ผศ.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ
35.นายเกียรติศักดิ์ สมัครสมาน ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับคอนโดมิเนียมในแนวโครงการรถไฟฟ้า:กรณีศึกษาพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร-นนทบุรี
36.นางวัฒนา ดิลกศักยวิทูร  
37.นายสุทธิพงษ์ สุวรรณสาธิต การผลิตระบบลีน:สำรวจการปฎิบัติการผลิตระบบสีนของอุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนยายนต์ในประเทศไทย
38.นางสาวดารารัตน์ สุขแก้ว การส่งสัญญาณและการลดต้นทุนตัวแทนโดยใช้นโยบายเงินปันผลในประเทศไทย

 

ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556

ชื่อนักศึกษา ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (นวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ) D.P.A.
 1.นายนิพนธ์  ไตรสรณะกุล ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองในประเทศไทย
 2.รองศาสตราจารย์เสริมศรี สุทธิสงค์ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดุษฎีนิพนธ์เสนอต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นสาระสําคัญของการศึกษา
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


@saii 13/9/60