ผลงานวิจัยนักศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559

ชื่อนักศึกษา ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  M.B.A.
1.นางสาวกฤษตินา จันทร์หวร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากิ๊ฟช็อป ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรม ของผู้บริโภคระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
2.นางสาวกัญจน์ภัส ชูผล ความผูกพันต่อองค์การ คุณภาพชีวิตการทางาน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
3.นายขจรยศ แก้วปู่วัด         ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใชบ้ ริการร้านกาแฟ กรณีศึกษา ร้านกาแฟ คอฟฟี่ เวิลด์ ในเขต กรุงเทพมหานคร
4.นายจรูญ อินทนาศักดิ์    มุมมองคุณภาพกับความพึงพอใจต่อการให้บริการธุรกิจร้านกาแฟ: กรณีศึกษาร้านคาเฟ่อเมซอนและร้านอินทนิลในเขตจังหวัดนนทบุรี
5.นายจิตรธวัช สุรการพินิจ     เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจร้านกาแฟในกลุ่มบริษัทน้ามันไทย ในเขตจังหวัดนครปฐม
6.นางสาวจิตรานุช  น้อยสุทธิกุล    การป้องกันการทุจริตในธุรกิจเครือข่ายการขายตรงแบบหลายชั้นในประเทศไทย
7.นายจิรัฎฐ์  ชาญวิระเมธาธรณ์ การรับรู้คุณภาพกับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการให้บริการ ศึกษาเปรียบเทียบธุรกิจกาแฟร้านสตาร์บัคส์กับร้านคอฟฟี่เวิลด์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
8.นางสาวจุฑารัตน์  จั่นจินดา         ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการของร้านกาแฟสตาร์บัคส์ และร้านทัม เอ็น ทัมส์ คอฟฟี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
9.นางสาวเจนจิรา ศรีงิ้วราย การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของร้าน Caffè D ́Oro และร้าน Mezzo
10.นางสาวเจนจิรา ฉัตรนำเจริญ   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนกวดวิชา: กรณีศึกษาโรงเรียนจินตคณิต
11.นางสาวชไมพร คงโพ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
12.นายฐานันดร์ เกตุแก้ว      การพัฒนาโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี: วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
13.นางสาวณธษา กาญจนกันติกุล      การปรบัปรุงระบบบัญชีและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบญัชขีองธุรกิจสิ่งทอ
14.นายณนทวัต หนูศิลา ต้นทุนและเงินอุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร
15.นางสาวณัฐธิดา เนตรทิพย์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัต:ิ กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) กับ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16.นางสาวณัฐพร ใจคุณธรรม การพัฒนาระบบบัญชีจัดซื้อ และระบบบัญชีพัสดุ: วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
17.นางสาวณัฐยา หัตถาพันธ์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ KTB NETBANK และ K – CYBER BANKING/ K – MOBILE BANKING PLUS ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
18.นายทวีพงศ์ สู่สวัสดิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของการใหบ้ รกิ าร Mobile banking ของธนาคารออมสิน (MYMO) และ ธนาคารกสกิ รไทย (K-PLUS) ในจังหวัดเพชรบุรี
19.นายธณัฐชัย ผาคำ ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในรูปแบบสื่อทาง อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ศึกษากรณี ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
20.นางสาวธนยา พร้อมมูล    การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกสับปะรด กรณีศึกษาเกษตรกรรายย่อย ตาบลห้วยทรายเหนือ อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
21.นายธนิษฐ์ ขจิตวรพันธ์     กลยุทธ์และปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมการบริโภคน้าตาลออร์แกนิค
22.นางสาวนคภร ธนัตพรกุล ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน
23.นางสาวนงลักษณ์ ใจซื่อ     
24.นางสาวนภาพร สูนาสวน ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและร้านแฟมิลี่มาร์ทในจังหวัดนครปฐม
25.นางสาวนรินทิพย์ คำเนตร           ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินการบริการ KTB netbank กับ SCB Easy ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
26.นางสาวนันทพร คงดารา  ความพึงพอใจที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ และร้านอาหารญี่ปุ่นเซนของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
27.นายนิวัฒน์ พลพา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย ในเขตกรุงเทพมหานคร
28.นางสาวเนตรนภา ปานโต  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจริยธรรมของนักวิชาการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
29.นางสาวบุษบา ชำนาญศรายุทธ     ปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อนาฬิกาข้อมือแฟชั่น ของผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
30.นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีปัญจางค์  มุมมองคุณภาพกับความภักดีของการให้บริการธุรกิจร้านอาหาร กรณีศึกษาเปรียบเทียบร้านยาโยอิ และร้านอร่อย ซูชิ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
31.นางสาวเบญจมาศ ศรีอมรรัตนกุล ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยแบบจาลอง ACSI 
32.นางสาวปพิชญา มกรางกูร ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี Internet Banking กรณีศึกษา GSB กับ K-Cyber ในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
33.นางประภาพร ชั้นงาม ความคาดหวังและความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี
34.นางสาวปรัษฐาธรรมาภิปาลกุล       
35.นายปริวัฒน์ มีต้องปัน การบริหารความเสี่ยง กรณีศึกษา วิทยาลัยในกำกับของรัฐ
36.นางสาวปัทมา ขันโท       การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความพึงพอใจในงาน และความผููกพันต่อองค์การ ของพนกั งานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชยี ลกรปุ๊ จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ
37.นางสาวปัทมาวดี บุญซ้วน  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
38.นางสาวปาลี  คล้ายเพชร  การเปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยี Mobile Banking กรณีศึกษา MYMO กับ K PLUS ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขันธ์
39.นางสาวปุณชญา  อรรถการพงษ์ กลยุทธ์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ อุปกรณ์ตกแต่งเครื่องประดับสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร
40.นางสาวพเยาว์   สายทองสุข  กลยทุธก์ารจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซอ่ปุทานในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ผลติภณัฑช์ชุมชนและท้องถิ่นประเภทผ้าซนิ่ตนีจก(ผ้าคูบัว)
41.นางสาวพชรมน   หงษ์ทองมี  
42.นางสาวไพลิน เรือนมูล      
43.นางสาวภัทรพร  วันพิรัตน์          ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้า กรณีศึกษา:ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
44.นางสาวภาวิณี พวงรอด    การพัฒนาระบบบัญชีรายจ่าย เงินเดือน และต้นทุนการผลิต กรณีศึกษา : บริษัทไทย ฮาเบล อินดัสเตรียล จากัด
45.นายภูษนิศา จันทา การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
46.นางสาวมนทกานต์ พิระพงศ์  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการบินนกแอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
47.นางสาวมินตรา จริยาภรณ์ การรับรู้คุณค่ากับความภักดีของการให้บริการธุรกิจร้านอาหาร Inter-Brand กับ Local Brand: กรณีศึกษาเปรียบเทียบร้าน Greyhound café และร้าน The Chocolate Factory
48.นางสาวรชิตา วรัตถ์ธนพิตญ์ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
49.นางรุ่งฉวี ทับคง มุมมองคุณค่ากับความภักดีของการใช้บริการร้านอาหาร : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ร้าน Dean & Deluca กับร้าน Alpaka
50.นางสาววรรณวิภา จันทร์หอมกุล การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
51.นางสาววราภรณ์ แทนสระน้อย     การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21
52.นายวราวุธ ใจซื่อ   
53.นางสาววลัยลักษณ์ สุขคำ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำกรณีศึกษาสายการบินไทยไลออนแอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
54.นางสาววัลย์ลิกา จาตุประยูร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบนมือถือ ในเขตกรุงเทพมหานคร
55.นางสาววาริสา จันทรารัศมี การรับรู้ความภักดีกับความพึงพอใจของการให้บริการร้านอาหาร แม่ศรีเรือนและร้านโกทิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
56.นางสาววิชุตา นุ่มอุดม การพัฒนาระบบบัญชีรายได้ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และกระบวนการผลิต กรณีศึกษา : บริษัท ไทย ฮาเบล อินดัสเตรียล จากัด
57.นายวิศรุต เลาหเธียรประธาน ความจงรักภักดีและความพึงพอใจของผู้บริโภคร้านกาแฟในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา ร้านกาแฟ Black Canyon
58.นายศรายุทธ์ เพชรเกตุ ศกัยภาพทางการตลาดสนิค้าและบรกิารของชมุชนเขตผอ่นปรนทางการคา้ระหวา่งชายแดน เพอื่ รองรับการเปดิ ประชาคมเศรษฐกจิ อาเซียน (AEC) กรณศีกึษาด่านสงิขรจังหวดัประจวบครีขีนัธ์
59.นายศักดินันท์ วงษ์สวัสดิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีต่อการให้บริการธุรกิจร้านอาหาร Inter-Brand กับ Local Brand: กรณีศึกษา Coca restaurant กับ ร้านเจ๊เขียว ซีฟู๊ด
60.นางสาวศิรารัศม์ เตชะดำรงค์วิจิตร การพัฒนาระบบบัญชีรายได้และระบบบัญชีค่าใช้จ่าย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
61.นางสาวศิริพร หนูน้อย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจกับความภักดีของการให้บริการธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น Inter Brand กับ National Brand : กรณีศึกษาร้าน Fuji และร้าน Zen ในเขตกรุงเทพมหานคร
62.นางสาวศิริพร มงคลรัตนาศิริ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของธนาคารกรุงเทพจากัด (มหาชน)
63.นางสาวสกุลรัตน์ เดชณรงค์ การรับรู้คุณภาพกับความภักดีของการให้บริการธุรกิจร้านอาหารอิตาเลียน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
64.นายสิทธิพร หวานใจ ความคาดหวังกับความภักดีของการให้บริการ Mobile Banking ระหว่าง MyMo และ KTB Netbank ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
65.นายสุทธิรักษ์ สุวรรณวงษ์  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการร้าน Coffee World และร้าน True Coffee
66.นายสุพงศ์ สิทธิสมเรือง ความฉลาดทางอารมณก์ บั ความพงึ พอใจในการทางานของพนกั งานบรษิ ัทเอกชนในเขต กรุงเทพมหานคร
67.นางสาวสุพรรษา พุ่มพวง ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร
68.นายเสริมสุข เอื้อรัตนพงศ์  เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกซื้อสินค้า ในเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส และ มินิบิ๊กซี สาขาในเขตจังหวัดนครปฐม
69.นายหัสนัย กุรจินดา ต้นทุนการจัดการขยะมูลฝอยของสำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
70.นายอภิวัฒน์ คูณธรรมรัตน์ ต้นทุนจากการปลูกอ้อย การเก็บเกี่ยว การบารุงรักษาอ้อยหลังเก็บเกี่ยว และผลตอบแทนของธุรกิจปลูกอ้อย อาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
71.นางสาวอรวรรณ พิมพ์สกุล      ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีในการซื้อนมผงสาหรับเด็กของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
72.นางสาวอัจฉรา อัฏฏาลคุปต์   
73.นางสาวอัญมณี อุดมถิรพันธุ์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซ้ือแพคเกจทัวร์ต่างประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
74.พันตำรวจโทวรพล วสุธนะชัย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตารวจนครบาล กรณีศึกษาสถานีตารวจนครบาลจักรวรรดิ
75.ว่าที่ร้อยตรีสุทธิโรจน์ ศิวฐานุพงศ์ การลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตแบบฟอร์มธุรกิจ (กระดาษต่อเนื่อง) กรณีศึกษา: บริษัท ที ธนาชาต ควอลิตี้ซัพพลาย จากัด
 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   (นวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ) M.P.A.
76.นางสาวกชพรรณ โรจนวิทิตพงศ์    บทบาทขององค์การบริหารส่วนตาบลในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนมไทยเพชรบุรี ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตาบลนาพันสาม
77.นางสาวกันตินันท์ นกขุนทอง การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลสามพระยา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
78.นางสาวจินต์จุฑา จันทร์ประสิทธิ์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
79.นางเจนจิรา เดชะรัฐ การนำนโยบายบริหารจ ดั การแรงงานตา่ งดาั วไปปฏิบัติ
80.นางสาวนารี เลิศพันธวงศ์  การประเมินประสิทธิผลการขนส่งทางรถยนต์ ที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการนำเข้า – ส่งออก สินค้าไทย – จีน
81.นางสาวนิภาพรรณ ผิวอ่อน การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
82.นางสาวเนาวรัตน์ เหล่าวีระกุล ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเที่ยว อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
83.นางสาวบรรจง โตเปาะ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการจัดการสานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร
84.นางสาวผุสดี บุญมีรอด     ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการนานโยบายในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
85.นางพลอยพรรณ เชี่ยวชาญ บทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาชุมชน
86.นางสาวเพ็ญศรี   ลี้สุวรรณกุล การพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง: กรณีศึกษา สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
87.นางไพรินทร์ เล็กพูนเกิด กระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการขยะมูลฝอย ของตลาดน้ำวัดลำพญา
88.นางสาวภัชชาวดี ครุฑธา แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการประกอบอาชีพเสริมของพนักงานโรงพยาบาลราชบุรี
89.นายลลิต กิจสมัคร การจัดการความปลอดภัยทางถนนกับความร่วมมือของประชาชน ศึกษากรณีในเขตตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
90.นางสาววิไลวรรณ บัวชุม ประสิทธิผลการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามยุทธศาสตร์ 5E เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนของสานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
91.นางสาววิไลวรรณ พ่วงทอง ประสิทธิผลการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามยุทธศาสตร์ 5E เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนของสานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
92.นายวิฑูรย์ เผือกผุด ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการปกครองท้องที่ ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
93.นายสายัณ หนูอินทร์ การบริหารและการจัดการน้าเสียเรือนจ้าพิเศษธนบุรี
94.นายสุชาติ อำนาจวิภาวี การส่งเสริมและสนับสนุนของรัฐต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
95.นางสาวสุภาพ กรุดนาค กระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการขยะมูลฝอย ของตลาดน้ำวัดลำพญา
96.นายสุวัฒน์ กันภูมิ ประสิทธิผลในการบริหารของฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย
97.นายอภิเดช แมลงไทย      การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทับใต้ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
98.นางสาวอลิสรากังวล        การนำนโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ ศึกษากรณี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  D.B.A.
99.นางสาวชฎาณัฎฐ์ ปิยะวิบูลย์  
100.นายณพลพงษ์    เสาะสมบูรณ์  
101.นายวุฒิศักดิ์     เจริญวงศ์มิตร  
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  D.P.A.
102.พระปัญญากรโมลี  
103.นายคมปภพ  ตรีรัตนพันธุ์        
104.นายธเนศ  เก่งเกียรติชัย       
105.นายภัทรวัต  มหาภิรมย์          
106.นายรัชชานนท์ ทองอร่าม   
107.นายวัลลภ งามสอน  
108.นายวีระชัย โชคลาภานันต์  
109.นางสาวศศิภา ปัญญาวัฒนาสกุล    

ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558

ชื่อนักศึกษา ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  M.B.A.
1.นางสาวนภาพร  อยู่ถาวร ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคคลากร กรณีศึกษา : บุคลากรองค์การส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา ในกรุงเทพมหานคร
2.นางสาวประภาวี เปลื่องกลาง การเปลี่ยนแปลงองค์การที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัทเช้าซื้อสินเชื่อยายยนต์ในกรุงเทพมหานคร
3.นายปิยชน ตั้งอัครถากุล อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงองค์การที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา : ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศไทย
4.ว่าที่ร้อยตรีหญิงชาลิสา สุวรรณกิจ การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการปลูกข้าว เกษตรอินทรีย์กับเกษตรเคมี
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   (นวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ) M.P.A.
5.นางสาวทิพวัลย์  แก้วกระจ่าง การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษาธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ 2 รามคำแหง
6.นายนพพร วิหคน้อย ธรรมาภิบาลของสำนักงานเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร
7.นางสาวเนตรชนก สูนาสวน บทบาทของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
8.นายปิยะวัฒน์ แสงบัณฑิต ปัจจัยการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ส่งผลต่อการให้บริการด้านสุขภาพ กรณีศึกษา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่านัด อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
9.นายพีรพัฒน์ เก้ากัญญา การมีส่วนร่วมของประชาชนกับประสิทธิผลในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
10.นางสาวศศิรดา กนกอมรสิน ตัวแบบบภาวะของคณะผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารผลการปฎิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
11.นางสาวสุกัญญา อินทนชิตจุ้ย ความพร้อมขององค์การบริหารส้วนตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ต่อการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล
12.นายสุทัศน์ ฟังประเสริฐกุล รูปแบบการบริหารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ กรณีศึกษา : พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ้านภัณฑารักษ์
13.นางสาวสุพัตรา ยอดสุรางค์ บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนแออัด กรณีศึกษา ชุมชนซอยสมบูรณ์พัฒนา 2 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
14.นางสาวหฤทัย สมศักดิ์ การพัฒนาการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2: โดยใช้กระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา
15.ดาบตำรวจพงศกร ท้าวนิล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการบริหารงานสถานีตำรวจ กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลู
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (นวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ) D.P.A.
16.นายมโนชัย สุดจิตร การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ เพื่อสนับสนุนประสิทธิผลการดำเนินงานในสถาบันการเงินเฉพาะกิจ: ศึกษากรณี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
17.นางวราภรณ์ พุทธวงษ์ การบริหารสถานศึกษาเพื่อความส าเร็จของการจัดการโครงการป้องกันพฤติกรรมการเสพยาเสพติด: กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
18.นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองในการจัดการความปลอดภัยทางถนน: กรณีศึกษาการใช้รถจักรยานยนต์ในจังหวัดขอนแก่น
19.นายสมมาศ  เลิศลักษณ์อรรยา การจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยโดยระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารสาธารณะประเภทห้างสรรพสินค้า
20.นายสมหวัง  ศรีมุงคุณ การพัฒนารัฐวิสาหกิจสู่องค์การแห่งความยั่งยืน: กรณีศึกษาบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
21.นางเสาวณีย์ อาภามงคล ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ: กรณีศึกษาศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําร
22.นายวัฒนานนทชิต ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสารสนเทศกับการรับรองมาตรฐาน
ของโรงพยาบาล
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  D.B.A.
23.นางสาวกรรณิการ์ นามวงศ์ ผลกระทบขอลักษณะผู้บริหาร การกำกับดูแลกิจการและผลการดำเนินงานที่มีผลต่อการจ่ายค่าตอลแทนผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
24.นางสาวณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง แรงจูงใจและปัจจัยในการเลือกใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย
25.นางสาวธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ ความไว้วางใจในธุรกิจ E-COMMERCE ของบริษัท LAZADA
26.นายนกุล ฤกษ์จริจุมพล ปัจจัยความสำเร็จในการบูรณาการการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตลอดน้ำในประเทศไทย
27.นางมาลัย กมลสกุลชัย ผลกระทบของประสิทธิผลของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและคุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีที่มีการออกหุ้นเพิ่มทุน
28.นางสาววาสุกาญจน์ งามโฉม การบริหารกำไรในเชิงฉวยโอกาสหรือเป็นผลประโยชน์ของประเทศไทย
29.นายศิริพงษ์ สีใสไพร ผลกระทบของนวัตกรรมการบริการและคุณภาพของการบริการที่มีต่อความภักดีของลูกค้าในภาคธุรกิจการบริการขนาดเล็ก
30.นายสมชาย เลิศฤทธิ์เดชา การยอมรับผลิตภัณฑ์ล้างจมูกของผู้ป่วยโรคหวัด : กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคหวัดในร้านขายยาเขตกรุงเทพมหานคร
31.นางสาวอุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์ ASSOCIATIONS OF CONTROLLING SHAREHOLDERS ON ACCOUNTING QUALITY: EVIDENCE FROM THAILAND
32.นายเอิบ พงบุหงอ การศึกษากลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับบุคลากรที่มีความสามารถในอุตสาหกรรมโรงแรม


ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557

ชื่อนักศึกษา ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   (นวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ) M.P.A.
1.นางกณิษฐา จินดาแจ้ง  การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อต่อการพัฒนากลุ่มอาชีพของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
2.นางสาวพจนารถ พรเจริญวิโรจน์  ความสัมพันธ์ระหว่างการฝึกอบรมกับการบริหารผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา
3.นายมงคล ฟองศรี   การเพิ่มสรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภายใต้บริบทการฝึกอบรม
4.นายวิโรจน์ ผิวชอุ่ม  การมีส่วนร่วมทางการบริหารกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
5.นายเดชอดุลย์ บุญมี  การมีส่วนร่วมการจัดการขยะครัวเรือน ของเทศบาลตำบลมาบแค
6.ร้อยตำรวจเอก อภิมุข ประคองวงศ์  การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานสอบสวนของตำรวจภูธรภาค 5
7.นางสาวขวัญชนก อายุยืน การบริหารจัดการภาครัฐของเทศบาลตำบลมาบแค: ภายใต้แผนพัฒนาสามปี
8.นางสาวจันทิรา เบ็ญจวรรณ์ บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
9.ร้อยตรีจตุพร แสงเงิน การจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
10.นางสาววีนัส ผลจริต การประชาสัมพันธ์กับมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุข ในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
11.นางสาวณัฐนรี ศรีจารุเมธากร การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนปัญญาวรคุณเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการครู
12.นางสาวชัชฎาภรณ์ เอี่ยมอาจ ประสิทธิผลในการบริหารจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย
13.นายณัฐภูมิ อาภามงคล การบริหารจัดการสมรรถนะขององค์การเพื่อบรรลุประสิทธิผลของบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
14.นางสาวภารดี คลังธาร ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับสมรรถนะของบุคลากรในบริษัทหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
15.นางสาวศิริวรรณ อาภามงคล การบริหารจัดการประชาสัมพันธ์เพื่อความสำเร็จในการเผยแพร่องค์ความรู้ของศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (นวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ) D.P.A.
16.นายธณกฤษ  งามมีศรี การจัดการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคตะวันออก
17.นายบุญชิน ตั้งบุญชัยเจริญ   การบริหารกิจบ้านเมืองที่ดีในการจัดการแรงงานต่างด้าว :
ในอุตสาหกรรมประมงและห้องเย็นแปรรูปอาหารทะเลบริเวณจังหวัดชายทะเลภาคกลาง
18.นางสาววรวรรณ จิรไกศิริ   STRATEGIC RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION AND
ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT OF ROAD SAFETY IN THAILAND:A STUDY OF ROYAL THAI POLICE AND DEPARTMENT OF DISASTER
PREVENTION AND MITIGATION, MINISTRY OF INTERIOR
19.นางสาวกาญจน์วจี ธนโชติรุ่งสาทิส  ประสิทธิผลของโลจิสติกส์ขนส่งข้าวไทย: ศึกษากรณีเส้นทางขนส่งจากจังหวัดนครสวรรค์-ส่งออกต่างประเทศ
20.นายณรงค์ ศรีชัยบุญสูง  ตัวแบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน
ของชุมชน
21.นายประพัน ไพรอังกูร  ประสิทธิผลการบริหารองค์การด้านงานก่อสร้างสนามกีฬาอ าเภอ
ของกรมพลศึกษา
22.นายอนุเทพ ศรีชวาลา ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงในการเคหะแห่งชาติ
23.นายศุภชัย เจนศักดิ์ศรีสกุล ยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าการบริการ
สาขาโรงแรมและภัตตาคารของจังหวัดสุพรรณบุรี
24.นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทางการเกษตรอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำลำเชียงไกร
25.นางสาวพัชรนันท์ จิระวัฒนภิญโญ การวางแผนอาชีพกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกรมปศุสัตว์
26.นางสาวดาเรศ  ชูยก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
27.นายณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารองค์การกับภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย
28.นาวาอากาศเอก ทิพชัย ทิพยุทธ์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกระทรวงกลาโหม
29.นายรักเกียรติ หงส์ทอง ประสิทธิผลขององค์การกับตัวแบบภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก
30.นายจำรัส  อึ้งศรีวงษ์ การจัดการแรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  D.B.A.
31.นายจุมภฎ สนิทธรางกูร แบบจำลองในการประเมินมูลค่าโคนม
32.นางศรีสมร ผ่องพุฒิ ความสัมพันธ์ของการปฎิบัติกิจกรรมเพื่อสังคม กับนักลงทุนสถาบันและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2008-2013
33.นางนพนภา จุลโลบล การเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจกับมูลค่ากิจการ : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
34.ผศ.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผลการดำเนินงานในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปประเทศไทย
35.นายเกียรติศักดิ์ สมัครสมาน ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับคอนโดมิเนียมในแนวโครงการรถไฟฟ้า:กรณีศึกษาพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร-นนทบุรี
36.นางวัฒนา ดิลกศักยวิทูร ปัจจัยที่กำหนดโครงสร้ำงเงินทุนที่เหมำะสมบริษัทในตลำดหลักทรัพย์อำเซียน
37.นายสุทธิพงษ์ สุวรรณสาธิต การผลิตระบบลีน:สำรวจการปฎิบัติการผลิตระบบสีนของอุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนยายนต์ในประเทศไทย
38.นางสาวดารารัตน์ สุขแก้ว การส่งสัญญาณและการลดต้นทุนตัวแทนโดยใช้นโยบายเงินปันผลในประเทศไทย

ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556

ชื่อนักศึกษา ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (นวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ) D.P.A.
 1.นายนิพนธ์  ไตรสรณะกุล ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองในประเทศไทย
 2.รองศาสตราจารย์เสริมศรี สุทธิสงค์ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดุษฎีนิพนธ์เสนอต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นสาระสําคัญของการศึกษา
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


@saii 5/3/61