ขั้นตอนการสมัคร

การสมัครเข้าศึกษา

สมัครผ่านเว็บ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร

1.ส่งเอกสารการสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
2.ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก

* หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต จำนวน 500 บาท
* หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  และ  หลักสูตรบริหารธุรกิิจดุษฎีบณฑิต จำนวน 1,000 บาท

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 459-0-27094-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองทุนวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรม)   และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่

โทรสาร 02-441-6067 หรือ rcim@rmutr.ac.th

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ใบสมัคร

รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
สำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายของผู้สมัครที่ออกให้โดยราชการ 1 ฉบับ
สำเนาหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  และ  หลักสูตรบริหารธุรกิิจดุษฎีบณฑิต
ใบสมัคร

ผลการศึกษา
ผลการสอบภาษาอังกฤษ(ถ้ามี)
รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สามารถสมัครผ่านเวบ หรือส่งเอกสารที่
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา   อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร 02-441-6067  แฟกซ์ 02-441-6067
rcim@rmutr.ac.th