คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการ ศึกษาที่ ก.พ. หรือส.ก.อ. รับรอง

2. คณะกรรมการหลักสูตร  พิจารณาและเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าเรียนได้

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการ ศึกษาที่ ก.พ. หรือส.ก.อ. รับรอง

2. คณะกรรมการหลักสูตร  พิจารณาและเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าเรียนได้

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการ ศึกษาที่ ก.พ. หรือส.ก.อ. รับรอง

2. ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรแบบ 1.1 ต้องนำเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation Proposal) และได้รับความเห็นชอบตามดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตรให้เข้าศึกษา

3. คณะกรรมการหลักสูตร  พิจารณาและเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าเรียนได้