คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม. : M.B.A.)

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการ ศึกษาที่ ก.พ. หรือส.ก.อ. รับรอง
2. คณะกรรมการหลักสูตร  พิจารณาและเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าเรียนได้

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม. : M.P.A.)

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการ ศึกษาที่ ก.พ. หรือส.ก.อ. รับรอง
2. คณะกรรมการหลักสูตร  พิจารณาและเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าเรียนได้

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด. : D.P.A.)

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการ ศึกษาที่ ก.พ. หรือส.ก.อ. รับรอง
2. คณะกรรมการหลักสูตร  พิจารณาและเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าเรียนได้

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด. : D.B.A.)

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการ ศึกษาที่ ก.พ. หรือส.ก.อ. รับรอง
2. ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรแบบ 1.1 ต้องนำเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation Proposal) และได้รับความเห็นชอบ
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตรให้เข้าศึกษา
3. คณะกรรมการหลักสูตร  พิจารณาและเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าเรียนได้