ดร.อธิธัช สิรวริศรา

ประวัติPic_board004.2ดร.อธิธัช สิรวริศรา

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

         รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน

หน่วยงาน

         วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  :   บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับปริญญาโท  : พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ระดับปริญญาเอก : Ph.D. (Economics) Magadh University, India

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ที่ทำงาน ตำแหน่งงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบ  สถานที่ทำงาน
 2553-ปัจจุบัน  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
 2543-2553  ประธานสาขาการตลาด คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
 2533-2543  ผู้จัดการส่วนสินเชื่อโครงการ บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 2531-2533  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท อัมรินทร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 2530-2531  เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 

ประสบการณ์การสอน

ระยะเวลา วิชาที่สอน
 2543-2560  หลักการตลาด (Principles of Marketing)
 2543-2560  การจัดการการตลาด (Marketing Management)
 2545-2560  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา (Product and Price Management)
 2545-2560  การจัดการการขาย (Sales Management)
 2547-2550  การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)
 2545-2553  การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
 2554-2555  กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Marketing Promotion Strategy)
 2554-2560  กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด (Marketing Strategy and Planning)

ประเภทผลงานทางวิชาการหรือวิจัย

ประเภทผลงาน
ทางวิชาการ
รายละเอียด
 งานวิจัย  งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำงานและการพัฒนาอาชีพของบัณฑิตสาขา  วิชาการตลาดที่เคยเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา” มหาวิทยาลัยบูรพา
 เอกสาร  เอกสาร “รวมกรณีศึกษาการตลาด” มหาวิทยาลัยบูรพา