ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2556

ชื่อนักศึกษา หน้าที่การทำงาน
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (นวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ)
 1.นายนิพนธ์  ไตรสรณะกุล  อดีตปลัดเทศบาล
 2.รองศาสตราจารย์เสริมศรี สุทธิสงค์ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด