ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2557

ชื่อนักศึกษา หน้าที่การทำงาน
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   (นวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ)
1.นางกณิษฐา จินดาแจ้ง  บุคลากร อบต.กลอนโด จ.กาญจนบุรี
2.นางสาวพจนารถ พรเจริญวิโรจน์  ฝ่ายบุคคล บ.เอเชีย เอ็ดดูเคชั่น ดีเวล เม้นท์ จำกัด
3.นายมงคล ฟองศรี   พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
4.นายวิโรจน์ ผิวชอุ่ม  ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางพระ จ.นครปฐม
5.นายเดชอดุลย์ บุญมี  นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค, เทศบาลตำบลมาบแค จ.นครปฐม
6.ร้อยตำรวจเอก อภิมุข ประคองวงศ์  ราชการตำรวจ
7.นางสาวขวัญชนก อายุยืน นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
8.นางสาวจันทิรา เบ็ญจวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
9.ร้อยตรีจตุพร แสงเงิน ข้าราชการทหาร สังกัดสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
10.นางสาววีนัส ผลจริต เจ้าหน้าที่ กองหนังสือเดินทาง กระทรวงต่างประเทศ
11.นางสาวณัฐนรี ศรีจารุเมธากร ธุรกิจส่วนตัว
12.นางสาวชัชฎาภรณ์ เอี่ยมอาจ เจ้าหน้าที่ อบต.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
13.นายณัฐภูมิ อาภามงคล นักธุรกิจ ธุรกิจส่วนตัว จ.ชลบุรี
14.นางสาวภารดี คลังธาร นักวิจัยอิสระ
15.นางสาวศิริวรรณ อาภามงคล นักธุรกิจ ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (นวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ)
16.นายธณกฤษ  งามมีศรี สมาชิกสภาจังหวัดสระแก้ว
17.นายบุญชิน ตั้งบุญชัยเจริญ  นักธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก
18.นางสาววรวรรณ จิรไกศิริ   นักวิจัยอิสระ
19.นางสาวกาญจน์วจี ธนโชติรุ่งสาทิส  นักธุรกิจ ธุรกิจประกอบรถยนต์
20.นายณรงค์ ศรีชัยบุญสูง  เสมียนตราจังหวัดกำแพงเพชร
21.นายประพัน ไพรอังกูร  เลขานุการ กรมพลศึกษา
22.นายอนุเทพ ศรีชวาลา นักธุรกิจ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
23.นายศุภชัย เจนศักดิ์ศรีสกุล นักธุรกิจ ธุรกิจท่องเที่ยว
24.นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
25.นางสาวพัชรนันท์ จิระวัฒนภิญโญ ข้าราชการ กรมปศุสัตว์
26.นางสาวดาเรศ  ชูยก ข้าราชการ กรมพัฒนาชุมชน
27.นายณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28.นาวาอากาศเอก ทิพชัย ทิพยุทธ์ ข้าราชการทหาร สังกัดสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
29.นายรักเกียรติ หงส์ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
30.นายจำรัส  อึ้งศรีวงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
31.นายจุมภฎ สนิทธรางกูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
32.นางศรีสมร ผ่องพุฒิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารบพิตรพิมุข มทร.รัตนโกสินทร์
33.นางนพนภา จุลโลบล  อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
34.ผศ.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ  อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
35.นายเกียรติศักดิ์ สมัครสมาน  อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
36.นางวัฒนา ดิลกศักยวิทูร  อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
37.นายสุทธิพงษ์ สุวรรณสาธิต  อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
38.นางสาวดารารัตน์ สุขแก้ว  อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์