ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2558

ชื่อนักศึกษา หน้าที่การทำงาน
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
1.นางสาวนภาพร  อยู่ถาวร  พนักงานโรงเรียนวัดนวลนรดิ
2.นางสาวประภาวี เปลื่องกลาง  พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา
3.นายปิยชน ตั้งอัครถากุล  พนักงานธนาคารกรุงไทย
4.ว่าที่ร้อยตรีหญิงชาลิสา สุวรรณกิจ  พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปกร
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   (นวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ)
5.นางสาวทิพวัลย์  แก้วกระจ่าง ผู้จัดการธนาคาร ธนาคารธนชาติ
6.นายนพพร วิหคน้อย นักธุรกิจ ธุรกิจเครื่องประดับ
7.นางสาวเนตรชนก สูนาสวน นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
8.นายปิยะวัฒน์ แสงบัณฑิต นักธุรกิจ ส่งออกสินค้าเกษตร
9.นายพีรพัฒน์ เก้ากัญญา นักธุรกิจ ธุรกิจการเงิน
10.นางสาวศศิรดา กนกอมรสิน แอร์โฮสเตส สายการบินเคนย่าแอร์ไลน์
11.นางสาวสุกัญญา อินทนชิตจุ้ย นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
12.นายสุทัศน์ ฟังประเสริฐกุล ผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
13.นางสาวสุพัตรา ยอดสุรางค์ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
14.นางสาวหฤทัย สมศักดิ์ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
15.ดาบตำรวจพงศกร ท้าวนิล  ข้าราชการตำรวจ
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (นวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ)
16.นายมโนชัย สุดจิตร ฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
17.นางวราภรณ์ พุทธวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยายร่ม
18.นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
19.นายสมมาศ  เลิศลักษณ์อรรยา ผู้จัดการฝ่ายความปบอดภัยเทสโก้โลตัส
20.นายสมหวัง  ศรีมุงคุณ นักธุรกิจบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
21.นางเสาวณีย์ อาภามงคล นักธุรกิจธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
22.นายวัฒนานนทชิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
23.นางสาวกรรณิการ์ นามวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
24.นางสาวณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
25.นางสาวธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลรัตนโกสินทร์
26.นายนกุล ฤกษ์จริจุมพล  อาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
27.นางมาลัย กมลสกุลชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
28.นางสาววาสุกาญจน์ งามโฉม ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
29.นายศิริพงษ์ สีใสไพร อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
30.นายสมชาย เลิศฤทธิ์เดชา  ธุรกิจส่วนตัว
31.นางสาวอุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
32.นายเอิบ พงบุหงอ  อาจารย์ สถาบันไทย-ญี่ปุ่น