ดุษฎีนิพนธ์นักศึกษา รุ่น 5

action ดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  กลุ่ม RCIM 003  รุ่น  561

ชื่อนักศึกษา

ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์

กรรมการสอบดุษฎี

ความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์

สอบออก
แบบวิจัย
สอบเค้า
โครงวิจัย
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
นาวาเอกก้องเกียรติ  
ลึกนุช
         
คุณโกสินทร์ ดอกบัว          
คุณนายแฉล้ม
เสมสฤษดิ์
  ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง
รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
ดร.เบญจ์ พรพลธรรม
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
รศ.ดร.วิพร  เกตุแก้ว
23 เม.ย.57
(S) 
 23 ก.พ.58
(S)
 
คุณคมปภพ ตรีรัตนพันธุ์   ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์
ดร.ชาญ ธาระวาส
ดร.เบญจ์ พรพลธรรม
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
ดร.สมเจตน์ พันธุโฆษิต
 6 ส.ค. 57
(S) 
 12 มิ.ย. 58
(S)
 
คุณแวววรรณก้องไตรภพ          
คุณวราภรณ์
พุทธวงษ์
  ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์
นายณรงค์ รัตนานุกูล
ดร.วรรณารัตน์ อัศวเดชาชาญยุทธ์
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
ดร.อำนวย  บุญรัตนไมตรี
7 มี.ค.57
(S) 
 18 มิ.ย. 57
(S) 
 
คุณศุภิสรา บัวงาม          
คุณสมหวัง ศรีมุงคุณ การพัฒนารัฐกิจสู่องค์การแห่งความยั่งยืน : กรณีศึกษาองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย  ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์
รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล
ดร.เบญจ์  พรพลธรรม
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
ดร.วิทยา  มีเนตรทิพย์ 
22 ม.ค.57
(S) 
  2 ก.ค. 57
(S)
  3 มี.ค. 58
(S)