ดุษฎีนิพนธ์นักศึกษา รุ่น 5

action ดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  กลุ่ม RCIM 003  รุ่น  561

ชื่อนักศึกษา

ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์

กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์

        ความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์

สอบออก
แบบวิจัย

สอบเค้า
โครงวิจัย

สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

action นาวาเอกก้องเกียรติ  ลึกนุช การจัการความรู้กับการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรของกรมช่างโยธาทหารเรือในกองทัพเรือ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
พลเอก ดร.บัณฑิต  พิริยาสัยสันติ

รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
ดร.สมเจตน์ พันธุโฆษิต
action นายโกสินทร์ดอกบัว การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารในสำนักงานอัยการสูงสุด ศ.ดร.ติน  ปรัชฐพฤทธิ์
นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง
ดร.เบญจ์ พรพลธรรม

รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
ดร.ฟ้าใส สามารถ
actionนายแฉล้ม
เสมสฤษดิ์
การจัดการความเสี่ยงของบริษัทหลักทรัพย์มหาชนเพื่อตลาดทุน
ที่ยั่งยืน
ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง
รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
ดร.เบญจ์ พรพลธรรม
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
รศ.ดร.วิพร  เกตุแก้ว
 23 เม.ย. 57
(S)
 23 ก.พ. 58
(S)
action นายคมปภพ ตรีรัตนพันธุ์ การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาลกับพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์
ดร.ชาญ ธาระวาส
ดร.เบญจ์ พรพลธรรม
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
ดร.สมเจตน์ พันธุโฆษิต
 6 ส.ค. 57
(S)
12 มิ.ย. 58
(S)
actionน.ส.แวววรรณก้องไตรภพ การจัดการกิจกรรมเพื่อสังคมในการสร้างภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาเครื่องนุ่งห่มกีฬาไทย ศ.ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ
ดร.ชัย  นิมากร
ดร.เบญจ์ พรพลธรรม
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
รศ.ดร.วิพร  เกตุแก้ว
actionนางวราภรณ์
พุทธวงษ์
การบริหารสถาศึกษาเพื่อความสำเร็จของการจัดการโครงการป้องกันพฤติกรรมการเสพยาเสพติด : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัด กทม ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์
นายณรงค์ รัตนานุกูล
ดร.วรรณารัตน์ อัศวเดชาชาญยุทธ์
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
ดร.อำนวย  บุญรัตนไมตรี
7 มี.ค.57
(S)
 18 มิ.ย. 57
(S)
actionนางศุภิสรา
บัวงาม
การบริหารผลการปฎิบัติงานสู่การบรรลุคำรับรองการปฎิบัติราชการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ศ.ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ
พ.ตอ.ศ.ดร.นิธิ ศรีวัฒนา
พลเอก ดร.บัณฑิต  พิริยาสัยสันติ
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
ดร.ฟ้าใส สามารถ
actionสุทธิรัตน์
วรรณศรีสวัสดิ์
actionสมหวัง
ศรีมุงคุณ
การพัฒนารัฐกิจสู่องค์การแห่งความยั่งยืน : กรณีศึกษาองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์
รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล
ดร.เบญจ์  พรพลธรรม
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
ดร.วิทยา  มีเนตรทิพย์
22 ม.ค.57
(S)
 2 ก.ค. 57
(S)
 3 มี.ค. 58
(S)