Trin Indra-Opas

 


คุณตริณญ์  อินทรโอภาส

ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ประวัติการศึกษา และวิทยฐานะ

        • จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายที่สวนกุหลาบวิทยาลัยเมื่อปี 2529 และได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านวิชาการอันดับสอง และได้ High School Diploma เกียรตินิยม (cum laude) จาก Phillips Academy เมือง Andover สหรัฐอเมริกา
          • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม Magna cum laude สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ชีวแพทยศาสตร์) – เศรษฐศาสตร์ จาก  Brown University  สหรัฐอเมริกา โดยทุนพระราชทานเล่าเรียนหลวง
…….. ได้รับ License ผู้จัดการกองทุน ตั้งแต่ปี 2550  และสอบผ่านหลักสูตร CFA (Level 1) , CAIA Level (1), อบรมผ่านหลักสูตร CFP (Module 1)
        • ได้รับประกาศนียบัตร Financial Risk Managemant (FRM)  ของ Global Association of Risk Professionals  

ประวัติฝึกงาน การอบรม สัมมนา ดูงาน
        • เคยฝึกงานในฐานะผู้วิเคราะห์ ด้านพลังงาน และขนส่งที่กองโครงการพื้นฐาน สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเวลา 2 เดือน   ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ประเภทกองทุนรวมที่ SG Warburg Securities ประเทศไทย  เป็นเวลา 2 เดือน   และฝึกงานที่ฝ่ายบริหารเงิน  ฝ่ายสินเชื่อ และบริหารความเสี่ยงที่ธนาคาร DBS สิงคโปร์เป็นเวลา 3 เดือน
          • เคยผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 177 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
        • เคยผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการลงทุนจาก Unit Trust of India ที่เมืองนิวมุมไบ อินเดียโดยทุนวิจัยโคลัมโบ
        • เคยผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาเศรษฐมิติด้านการเงินจาก the International Center for Financial Management & Engineering (FAME)  ที่เมืองเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
        • เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการดำเนินนโยบายการเงินที่สถาบันเพื่อการศึกษาการธนาคารกลาง ธนาคารกลางอังกฤษ
……..• เคยผ่านการอบรมหลักสูตร Advanced Valuation ที่จัดโดย Thailand Securities Institute (TSI) ร่วมกับ Securities & Investments Institute (SiiA)
……..• ดูงานด้านการบริหารเงิน การลงทุนที่ HSBC-CCF ที่กรุงปารีส  ฝรั่งเศส
……..• ดูงานด้าน Currency Management ที่ JP Morgan Asset Management  อังกฤษ
        • ดูงานด้านการวางกลยุทธการลงทุนและการใช้เครื่องมือทางเทคนิคจาก Goldmans Sach Asset  Management   อังกฤษ
……..• ดูงานด้านการใช้สัญญาฟิวเจอรส์เพื่อเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนที่ PIMCO Europe  กรุงลอนดอน อังกฤษ
        • ดูงานด้านการบริหารเสี่ยง การวัดผลการดำเนินการของกองทุน และการลงทุนในกองทุนเฉพาะด้านที่ UBS Asset Management  ที่นครซูริค  สวิตเซอร์แลนด์  
        • เข้าร่วมสัมมนาการบริหารสินทรัพย์ที่สถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์ต่างชาติในหลักสูตรของนายธนาคารกลางที่จัดโดย Royal Bank of Scotland เมือง Hertfordshire  อังกฤษและ ABN Amro ที่นครอัมส์เตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ และสัมมนาในหลักสูตร Client seminar  ที่จัดโดย Credit Suisse Asset Management  และของ Barclays Global Investors ที่กรุงลอนดอน  อังกฤษ  

 ประวัติการสอน  และงานด้านวิชาการ  ด้านสังคม

        • เคยเป็นอาจารย์พิเศษสอนปริญญาตรี วิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน  ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และเคยรับผิดชอบการสอนวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต และเคยสอนวิชาการเงินในหลักสูตรปริญญาโทที่วิทยาลัยนวัตกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

        • เคยเป็นวิทยากรสอนวิชา Structured Products ในหลักสูตรอนุพันธ์ 1 ให้กับสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างปี 2548-2551  และ
        • เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญบรรยายเกี่ยวกับ Capital Markets ในหลักสูตรสำหรับ ”CFO มืออาชีพ”  รุ่นที่ 1 ของ NIDA Business School  ร่วมกับตลาด MAI และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
……..• เคยเป็นคอลัมนิสต์ใน “รู้แล้วรวย” นสพ.สยามกีฬารายวัน  ฉบับวันจันทร์ เป็นเวลาสองปี ระหว่างปี  2548-2549

ประวัติการทำงาน
        • เคยดำรงตำแหน่งผู้วิเคราะห์ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อปี 2535
        • เคยทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเกือบสิบปี โดยเป็นผู้วิเคราะห์ ด้านตลาดเงิน ตลาดพันธบัตร และตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ส่วนธุรกิจตลาดเงิน  ปี 2539-2543 และ ตั้งแต่ปี 2543-2549  เป็นเจ้าหน้าที่ลงทุน และเจ้าหน้าที่ลงทุนอาวุโสที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย นครลอนดอน  โดยบริหารกองทุนสภาพคล่อง กองทุนภาระหนี้สินสกุลดอลลาร์ สรอ.  กองทุนสกุลญี่ปุ่น กองทุนเพื่อการลงทุนระยะยาว สกุลยูโร และสกุลปอนด์  และตำแหน่งสุดท้ายที่ทีมวิเคราะห์การลงทุนทางเทคนิค  สำนักบริหารเงินสำรอง ทำหน้าที่ปรับปรุง optimizer  เพื่อใช้เป็นส่วน