ดุษฎีนิพนธ์นักศึกษา รุ่น 4

action ดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  กลุ่ม RCIM 003  รุ่น  552

ชื่อนักศึกษา

ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์

กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์

        ความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์

สอบออก
แบบวิจัย

สอบเค้า
โครงวิจัย

สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

action ณัฐกานต์
สำราญจิตต์

การบริหารจัดการโครงการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์(e-passport)กับภาพลักษณ์ของหนังสือเดินทางไทย ภายใต้การกำกับของกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ศ.ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
ดร.สมเจตน์   พันธุโฆษิต
ดร.วัลยาภรณ์  ทังสภูติ

ดร.รัชฎา  จิวาลัย

action พรภัทร
อัมราภินันท์
การจัดการน้ำเสียด้านเทคโนโลยีทางธรรมชาติ:กรณีศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลมผักเบี้ย  จังหวักเพชรบุรี ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
ผศ.ดร.บรรพต  วิรุณราช
ดร.พรสรร  โรจนพานิช
ดร.วรรณารัตน์  อัศวเดชาชาญยุทธ์
action สมมาศ
เลิศลักษณ์อรรยา
การจัดการอัคคีภัยโดยระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารสาธารณะประเภทห้างสรรพสินค้า ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
รศ.ดร.จุมพล  หนิมพานิช
ดร.เบญจ์  พรพลธรรม
ว่าที่รต.ดร.ธนภณ  ถู่มาลา
8 พ.ย. 56
(S)
  6 พ.ค. 57
(S)
6 ต.ค. 57
(S) 
action เสริมศักดิ์
จันทร์สว่าง
ความเป็นไปได้ของการบริหารจัดการขยะด้วยเทคนิคเชื้อเพลิงขยะของเทศบาลเมืองสิงหนครในจังหวัดสงขลา ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล
พลเอก ดร.บัณฑิต  พิริยาสัยสันติ
ดร.วิทยา  มีเนตรทิพย์
action เสาวณีย์
อาภามงคล
ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรณีศึกษา:ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
ม.ล.จิรพันธุ์  ทวีวงศ์
พลเอกดร.บัณฑิต  พิริยา
สัยสันติ
ดร.อำนวย  บุญรัตนไมตรี
26  ส.ค. 56
(S)
 31 พ.ค. 57
(S)