ดุษฎีนิพนธ์นักศึกษา รุ่น 4

action ดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  กลุ่ม RCIM 003  รุ่น  552

ชื่อนักศึกษา

ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์

กรรมการสอบดุษฎี

ความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์

สอบออก
แบบวิจัย
สอบเค้า
โครงวิจัย
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
คุณณัฐกานต์
สำราญจิตต์
       
คุณพรภัทร
อัมราภินันท์
       
คุณสมมาศ
เลิศลักษณ์อรรยา
การจัดการอัคคีภัยโดยระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารสาธารณะประเภทห้างสรรพสินค้า ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
รศ.ดร.จุมพล  หนิมพานิช
ดร.เบญจ์ พรพลธรรม
ว่าที่รต.ดร.ธนภณ  ถู่มาลา
 8 พ.ย. 56
(S)
  6 พ.ค. 57
(S) 
 6 ต.ค. 57
(S) 
คุณเสริมศักดิ์
จันทร์สว่าง
         
คุณเสาวณีย์
อาภามงคล
  ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์
พลเอกดร.บัณฑิต พิริยา
สัยสันติ

ดร.อำนวย บุญรัตนไมตรี 
 26 ส.ค. 56
(S)
  31 พ.ค. 57
(S)