ดุษฎีนิพนธ์นักศึกษา รุ่น 3

action ดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  กลุ่ม RCIM 003  รุ่น  551

ชื่อนักศึกษา

ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์

กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์

        ความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์

สอบออก
แบบวิจัย

สอบเค้า
โครงวิจัย

สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

action จำนง 
ดอกสน

การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการจัดการศึกษาของเทศบาล:กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเทศบาลนครอ้อมน้อยกับเทศบาลนครสมุทรสาคร

ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
รศ.ดร.จุมพล 
หนิมพานิช 
รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว
ดร.วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ

action ดาเรศ ชูยก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกรมพัฒนาชุมชนในพื้นทีั้3 จังหวัชายแดนภาคใต้  ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว
ดร.ชอบวิทย์  ลับไพรี

ดร.วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ
12  มี.ค.  56
(S)
12 พ.ย. 56
(S)
25 ก.ย.57
(S) 
action ณรงค์ฤทธิ์ 
ปริสุทธิ์กุล
การบริหารความขัดแย้งกับภาวะผู้นำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศ.ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
รศ.ดร.ปธาน  สุวรรณมงคล
ดร.สมเจตน์   พันธุโฆษิต

ดร.วรรณารัตน์  อัศวเดชาชาญยุทธ์
5 เม.ย. 56
(S)
1 เม.ย. 57
(S)
20 ม.ค. 58
(S)
action นาวอากาศ
เอกทิพชัย 

ทิพยุทธ์
การพัฒนาทุนมนุษย์ในการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกระทวงกลาโหม  ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
พลเอก ดร.บัณฑิต  พิริยาสัยสันติ
ดร.กรเอก  กาญจนาโภคิน
13 มี.ค. 56
(S)
23 เม.ย. 57
(S)
 8 ม.ค. 58
(S)
action ประกิจ 
ดาราฉาย
action ประพัน 
ไพรอังกูร
ประสิทธิผลการบริหารองค์การด้านงานก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอของกรมพละศึกษา ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล
ว่าที่รต.ดร.ธนภณ  ภู่มาลา
ดร.วรรณารัตน์  อัศวเด
ชา
ชาญยุทธ์
19 ก.พ. 56
(S)
26 ส.ค. 56
(S)
 13 มิ.ย. 57
(S)
action พลอยเพ็ญ พิมพ์เกษ การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำหนองกุดทิงจังหวัดบึงกาฬ ศ.ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
รศ.ดร.ดำรงศักดิ์  จันโททัย
ดร.พรสรร  โรจนพานิช
พลเอก ดร.บัณฑิต  พิริยาสัยสันติ
2 ธ.ค. 56
(S)
10 พ.ย. 57
(S) 
action รักเกียรติ 
หงษ์ทอง
ประสิทธิผลขององค์การกับตัวแบบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของคณะผู้บริหารในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ  ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล
ดร.วัชระ  ยาคุณ
ดร.พรสรร  โรจนพานิช
21 ก.พ. 57
(S)
 3 ก.ค. 57
(S)
 16 ธ.ค. 57
(S)
action รณภพ 
สุนทรโรหิต
ความคุ้มค่าของการจัดการความปลอดภัยขออุตสาหกรรมก่อสร้าง  ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ
พลเอก ดร.บัณฑิต  พิริยาสัยสันติ
ดร.สมเจตน์   พันธุโฆษิต
26 ก.พ. 56
(S)
action วุฒิกรเดช 
สามงามยา
การบริหารจัดการของศาลชั้นต้นในการพิพากษาคดียา
เสพติด 
ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
พ.ต.อ.ดร.นิธิ  ศรีวัฒนา
ดร.สมเจนต์  พันธุโฆษิต

ดร.เบญจ์  พรพลธรรม
action ศศิภา 
ปัญญาวัฒนาสกุล
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาการปักใผ่ชะลอคลื่น ศ.ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
รศ.ดร.ดำรงศักดิ์  จันโททัย
ดร.สมเจนต์  พันธุโฆษิต
ดร.วัชระ  ยาคุณ
13 ส.ค. 57
(S) 
  29 พ.ค. 58
(S)
action สมชัย 
นันทาภิวัฒน์
การจัดการเพิ่มผลิตภาพการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของธุรกิจโรงแรมภาคตะวันตก ศ.ดร.จรัส  สุวรรณมาลา
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
รศ.ดร.ปธาน  สุวรรณมงคล
ดร.สมเจตน์  พันธุโฆษิต
ดร.วรรณารัตน์  อัศวเดชาชาญยุทธ์
action จำรัส 
อึ้งศรีวงษ์
ยุทธ์ศาสตร์การจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานต่างด้าวพม่าใน
จังหวัดสมุทรสาคร 
ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
รศ.ดร.รังสรรค์  ประเสริฐศรี
ดร.กรเอก  กาญจนาโภคิน
ดร.วัชระ  ยาคุณ
26 ก.พ. 56
(S)
8 พ.ย. 56
(S)
2 ต.ค. 57
(S)