ดุษฎีนิพนธ์นักศึกษา รุ่น 3

action ดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  กลุ่ม RCIM 003  รุ่น  551

ชื่อนักศึกษา

ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์

กรรมการสอบดุษฎี

ความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์

สอบออก
แบบวิจัย
สอบเค้า
โครงวิจัย
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
คุณดาเรศ ชูยก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกรมพัฒนาชุมชนในพื้นทีั้3 จังหวัชายแดนภาคใต้  ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว
ดร.ชอบวิทย์  ลับไพรี
ดร.วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ
12 มี.ค. 56
(S) 
 12 พ.ย. 56
(S)
25 ก.ย.57
(S)  
คุณณรงค์ฤทธิ์ 
ปริสุทธิ์กุล
การบริหารความขัดแย้งกับภาวะผู้นำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศ.ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
รศ.ดร.ปธาน  สุวรรณมงคล
ดร.สมเจตน์  พันธุโฆษิต
ดร.วรรณารัตน์  อัศวเดชาชาญยุทธ์
5 เม.ย. 56
(S) 
 1 เม.ย. 57
(S)
20 ม.ค. 58
(S) 
คุณนาวอากาศ
เอกทิพชัย 

ทิพยุทธ์
การพัฒนาทุนมนุษย์ในการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกระทวงกลาโหม   ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช

พลเอกดร.บัณฑิต พิริยาสัยสันติ
ดร.กรเอก กาญจนาโภคิน 
13 มี.ค. 56
(S) 
23 เม.ย. 57
(S) 
  8 ม.ค. 58
(S)
คุณประพัน ไพรอังกูร ประสิทธิผลการบริหารองค์การด้านงานก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอของกรมพละศึกษา ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
ว่าที่รต.ดร.ธนภณ ภู่มาลา
ดร.วรรณารัตน์  อัศวเด
ชาชาญยุทธ์
19 ก.พ. 56
(S) 
26 ส.ค. 56
(S)
 13 มิ.ย. 57
(S) 
คุณรักเกียรติ หงษ์ทอง ประสิทธิผลขององค์การกับตัวแบบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของคณะผู้บริหารในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ  ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
ดร.วัชระ ยาคุณ
ดร.พรสรร  โรจนพานิช
21 ก.พ. 57
(S) 
 3 ก.ค. 57
(S) 
 16 ธ.ค. 57
(S)
คุณศศิภา
ปัญญาวัฒนาสกุล
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาการปักใผ่ชะลอคลื่น ศ.ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
รศ.ดร.ดำรงศักดิ์  จันโททัย
ดร.สมเจนต์  พันธุโฆษิต
ดร.วัชระ  ยาคุณ 
 13 ส.ค. 57
(S) 
  29 พ.ค. 58
(S)
รออัพเดทข้อมูล 
คุณจำรัส อึ้งศรีวงษ์ ยุทธ์ศาสตร์การจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานต่างด้าวพม่าใน
จังหวัดสมุทรสาคร  
ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี
ดร.กรเอก กาญจนาโภคิน
ดร.วัชระ ยาคุณ
 
26 ก.พ. 56
(S) 
8 พ.ย. 56
(S) 
2 ต.ค. 57
(S)