ดุษฎีนิพนธ์นักศึกษา รุ่น 2

action ดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  กลุ่ม RCIM 003  รุ่น  542

ชื่อนักศึกษา

ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์

กรรมการสอบดุษฎี

ความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์

สอบออก
แบบวิจัย
สอบเค้า
โครงวิจัย
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
คุณณรงค์ ศรีชัยบุญสูง การบริหารขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ศ.ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
รศ.ดร.ปธาน  สุวรรณมงคล
ดร.สมเจตน์  พันธุโฆษิต
ดร.เบญจ์  พรพลธรรม
5 ต.ค. 55
(S) 
30 พ.ค. 56
(S) 
3 มี.ค. 57
(S) 
คุณถนอมศรี เตมานุวัตร์   ศ.ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล
ดร.วรรณารัตน์  อัศวเดชาชาญยุทธ์
ดร.กรเอก  กาญจนโภคิน 
 26 มี.ค. 56
(S)
   
คุณธนเดช สอนสะอา    ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
รศ.ดร.วิพรเกตุแก้ว
ดร.วัชระ ยาคุณ
     
คุณพัชรนันท์ 
จิระวัฒนภิญโญ
การจัดการอาชีพตามการวางแผนอาชีพ : กรณีศึกษาการพัฒนาอาชีพในองค์กรของกรมปศุสัตว์   ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล
ดร.เบญจ์  พรพลธรรม
ดร.กรเอก กาญจนโภคิน
17 มิ.ย 56
(S) 
  2 พ.ค. 57
(S)
รออัพเดทข้อมูล  
คุณภัทรวัต มหาภิรมย์ ธรรมาภิบาลสีเขียวเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว
ดร.วัชระ ยาคุณ 
5  ส.ค. 56
(S) 
รออัพเดทข้อมูล    รออัพเดทข้อมูล 
คุณมโนชัย สุดจิตร  การนำระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั่งองค์กรมาสนับสนุนประสิทธิผลการดำเนินงานในสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ศึกษากรณี ธนาคารเพื่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว
ดร.วัชระ ยาคุณ 
9 ต.ค. 55
(S)  
  7 ม.ค. 57
(S)
8 ม.ค. 58
(S) 
คุณ วรวรรณ จิรไกรศิริ  Strategic  Decisions for Risk Management of Road Safety in Thailand  ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์
รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี
ดร.สมเจตน์  พันธุโฆษิต
ดร.เบญจ์ พรพลธรรม
13  ต.ค. 55
(S)  
 21 ม.ค. 57 
(S) 
 8 ก.ค. 57
(S) 
คุณสมบัติ 
ตรีวัฒน์สุวรรณ
 ความร่วมมือในการบังคับใช้กฏหมายของภาคพลเมืองในการจัดการความปลอดภัยทองถนนกรณีศึกษาการใช้รถจักรยานยนต์ ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
พลเอกดร.บัณฑิต พิริยาสันสันติ
ดร.สมเจตน์  พันธุโฆษิต 
 22 ม.ค. 56
(S) 
 21 ก.พ. 56
(S) 
5 ม.ค. 58
(S) 
คุณนิพนธ์
ไตรสรณะกุล
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองในประเทศไทย  ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
ดร.สมเจตน์  พันธุโฆษิต
พลเอกดร.บัณฑิต พิริยาสันสันติ
ดร.อำนวย  บุญรัตนไมตรี 
 26 ส.ค. 55
(S)
6 มี.ค. 56
(S) 
14 ส.ค. 56
(S)