ดุษฎีนิพนธ์นักศึกษา รุ่น 2

action ดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  กลุ่ม RCIM 003  รุ่น  542

ชื่อนักศึกษา

ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์

กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์

        ความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์

สอบออก
แบบวิจัย

สอบเค้า
โครงวิจัย

สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

actionณรงค์
ศรีชัยบุญสูง
การบริหารขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ศ.ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
รศ.ดร.ปธาน  สุวรรณมงคล
ดร.สมเจตน์  พันธุโฆษิต
ดร.เบญจ์  พรพลธรรม
5 ต.ค.  55
(S)
30 พ.ค. 56
(S)
3 มี.ค. 57
(S)
action ถนอมศรี
เตมานุวัตร์
การมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในการปฎิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศ.ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล
ดร.วรรณารัตน์  อัศวเดชาชาญยุทธ์
ดร.กรเอก  กาญจนโภคิน
26  มี.ค. 56
(S)
actionธนเดช
สอนสะอา
คุณภาพชีวิตการทำงานที่มีความสุขมวลรวมของระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง : กรณีมิติแห่งปรากฎการณ์ที่หลากหลาย ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
รศ.ดร.วิพรเกตุแก้ว
ดร.วัชระ ยาคุณ
   
action พัชรนันท์ 
จิระวัฒนภิญโญ
การจัดการอาชีพตามการวางแผนอาชีพ : กรณีศึกษาการพัฒนาอาชีพในองค์กรของกรมปศุสัตว์  ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล
ดร.เบญจ์  พรพลธรรม
ดร.กรเอก กาญจนโภคิน
17 มิ.ย 56
(S)
 2 พ.ค. 57
(S)
action ภัทรวัต
มหาภิรมย์
ธรรมาภิบาลสีเขียวเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว
ดร.วัชระ ยาคุณ
5  ส.ค. 56
(S)
actionมโนชัย
สุดจิตร
การนำระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั่งองค์กรมาสนับสนุนประสิทธิผลการดำเนินงานในสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ศึกษากรณี ธนาคารเพื่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว
ดร.วัชระ ยาคุณ
9 ต.ค. 55
(S) 
 7 ม.ค. 57
(S)
  8 ม.ค. 58
(S)
action วรวรรณ
จิรไกรศิริ
Strategic  Decisions for Risk Management of Road Safety in Thailand ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์
รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี
ดร.สมเจตน์  พันธุโฆษิต
ดร.เบญจ์ พรพลธรรม
13  ต.ค. 55
(S) 
 21 ม.ค. 57 
(S)
 8 ก.ค. 57
(S)
action สมบัติ 
ตรีวัฒน์สุวรรณ
ความร่วมมือในการบังคับใช้กฏหมายของภาคพลเมืองในการจัดการความปลอดภัยทองถนนกรณีศึกษาการใช้รถจักรยานยนต์ ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
พลเอกดร.บัณฑิต พิริยาสันสันติ
ดร.สมเจตน์  พันธุโฆษิต
22 ม.ค. 56
(S) 
 21 ก.พ. 56
(S)
  5 ม.ค. 58
(S)
action นิพนธ์
ไตรสรณะกุล
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองในประเทศไทย ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
ดร.สมเจตน์  พันธุโฆษิต
พลเอกดร.บัณฑิต พิริยาสันสันติ
ดร.อำนวย  บุญรัตนไมตรี
26  ส.ค. 55
(S)
6 มี.ค. 56
(S)
 14 ส.ค. 56
(S)