Why RCIM

นวัตกรรมใหม่ของการจัดการเรียนในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเพื่อมุ่งมั่นที่จะผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฎิบัติเพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดเด่นที่สำคัญคือหลักสูตรได้ออกแบบสำหรับบุคลากรภาครัฐผู้บริหารบริษัทเอกชนผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ อาจารย์ในสถาบันศึกษาและนักวิชาการสาขาต่างๆให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด


• Dissertation Coaching จัดให้มีการสอนการเขียนดุษฎีนิพนธ์ ให้คำปรึกษาและแนะนำอย่าง
ใกล้ชิด วิทยาลัยจัดให้มีนักวิจัยมืออาชีพช่วยวางแผนและสนับสนุนการทำวิจัย แนะนำกระบวนการเรียนที่เป็น
ระบบเตรียมเนื้อหาการเรียนเพื่อให้การเรียนในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพมีการแนะนำเตรียมสอบประสานงาน
กับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเป็นระบบและการสนับสนุนทั้งทางด้านข้อมูลและเทคนิคการทำวิจัย.โดยเป้าหมาย
คือการเรียนที่ประสบความสำเร็จพร้อมด้วยความรู้ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์
การวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพเชิงปริมาณและมีประสบการณ์การสอนร่วมทั้งมีผลงานการวิจัยในระดับนานาชาติ
คอยให้คำปรึกษาแนะนำการเขียนดุษฎีนิพนธ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลพร้อมที่
จะสร้างผลงานตีพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ที่เป็นมาตรฐานสูงในเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการสำเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก
• Academic Advisor การเขียนดุษฎีนิพนธ์เน้นการใช้วิธีแผนที่นำทาง (Roadmap of research) ซึ่งเป็นวิธี
การที่จะทำให้นักศึกษาได้มีแนวทางในการเขียนดุษฎีนิพนธ์ ครอบคลุมทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและลึกซึ้ง
• Database Center มีระบบฐานข้อมูลภายในประเทศและต่างประเทศ ติดต่อและเชื่อมโยงฐานข้อมูลของ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยทางด้านบริหารรัฐกิจ โดยมีนักวิจัยให้คำแนะนำลดขั้นตอนหา
ข้อมูล การจัดการข้อมูล และเทคนิคที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล
• Integrated Case Study กรณีศึกษาทางด้านบริหารรัฐกิจจากโครงการบริการวิชาการ โครงการความร่วม
มือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรระดับนานาชาติ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ความแตกต่างของ RCIM
  ในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ
ได้รับการรับรองจาก สกอ.  กพ.
  ส่งเสริมทักษะ
สำหรับเป็นผู้บริหารที่ทันสมัย
และมีจริยธรรม
ส่งมอบความรู้ที่สามารถนำไปใช้  
  เพียบพร้อมด้วยคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพ
และประสบการณ์
ส่งมอบความรู้ที่สามารถนำไปให้ได้จริง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าสู่ภาคสนาม
 

• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
• เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ภาคปฏิบัติ
• อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรับฟังข้อคิดเห็นของนักศึกษาและมีความเป็นกันเองกับนักศึกษา
• ให้ความสำคัญกับผู้เรียนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
• มีกรอบการศึกษาเพื่อให้สามารถจบภายในระยะเวลาที่กำหนด